Konteksty Pedagogiczne to czasopismo naukowe – półrocznik, którego wersją pierwotną jest wersja drukowana. W całości jest poświęcone problemom współczesnej edukacji. Tytuł czasopisma wyznacza płaszczyznę konfrontacji różnorodnych sposobów postrzegania, rozumienia i badania złożonej rzeczywistości edukacyjnej; płaszczyznę interparadygmatycznego i interdyskursywnego dialogu reprezentantów odmiennych opcji teoretycznych i metodologicznych. Konteksty stanowią w założeniu interdyscyplinarne forum wymiany myśli oraz prezentacji wyników i wniosków z badań naukowych w zakresie wieloaspektowego aktualizowania procesów edukacji, wychowania i innych rodzajów uczestnictwa społecznego w zmieniających się warunkach społeczno-kulturowych i cywilizacyjnych. Tytuł czasopisma podkreśla złożoność i wieloaspektowość poruszanej w czasopiśmie problematyki pedagogicznej i jej kontekstów. W założeniu umożliwia i pobudza do dyskusji wszystkie podmioty edukacji wokół najważniejszych dla współczesności problemów edukacyjnych, podejmuje problematykę bliską nie tylko naukowcom i badaczom, lecz także praktykom – zarówno nauczycielom różnych szczebli kształcenia, jak i specjalistom oraz terapeutom pracującym w różnych ośrodkach.

Zależy nam, by czasopismo stało się przestrzenią, która umożliwi przegląd literatury z kręgu zagadnień wyłonionych przez redaktorów oraz będzie przedstawiać doniesienia z najnowszych badań, a także sprzyjać wymianie doświadczeń i poglądów, co z kolei pozwoli na podejmowanie dialogu i wypracowywanie wspólnych rozwiązań.

Możliwość publikowania tekstów autorów reprezentujących różne dziedziny i subdyscypliny pedagogiczne zapewnia przedsięwzięciu transdyscyplinarny, wielowymiarowy charakter, co z kolei bezpośrednio przekłada się na prezentację szerokiego spektrum podejmowanych rozważań, mających na uwadze potrzeby współczesnego społeczeństwa, zarówno z punktu widzenia dziecka, jak i osoby dorosłej.

Formuła czasopisma została podzielona na trzy zasadnicze części. Pierwsza z nich to prace poglądowe, analizujące literaturę przedmiotu. Prace prezentowane w tej części dotykają różnorodnych aspektów związanych ze współczesną myślą pedagogiczną. Druga część to prezentacja oryginalnych prac z różnych dziedzin pedagogiki – od pedagogiki małego dziecka po problematykę geragogiki. Trzecia część to doniesienia dotyczące praktycznych kwestii poruszanych zagadnień. Każdy numer „Kontekstów Pedagogicznych” będzie numerem tematycznym.

Mamy nadzieję, że opublikowane tomy będą źródłem refleksji naukowej i swojego rodzaju wskazaniem dla praktyki pedagogicznej – nauczycieli, specjalistów oraz rodziców.

Jako redaktorzy mamy nadzieję, że zarówno proponowana formuła, jak i profil czasopisma zyskają sobie grupę stałych czytelników. Już teraz zapraszamy do współpracy i publikowania swoich prac na łamach naszego czasopisma.