Ewa Kochanowska

redaktor tematyczny

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Pedagog edukacji wczesnoszkolnej oraz specjalista terapii pedagogicznej. Główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół dydaktyki ogólnej, pedeutologii, pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego oraz diagnozy i terapii pedagogicznej. Centralną oś zainteresowań badawczych oraz opracowań teoretycznych stanowi komunikacja w procesach dydaktycznych, wiedza szkolna a doświadczenia i wiedza pozaszkolna dziecka, intelektualne narzędzia pracy nauczyciela i ucznia w edukacji wczesnoszkolnej. Autorka kilkunastu monografii i prac pod redakcją naukową, kilkudziesięciu artykułów w pracach zbiorowych i w czasopismach naukowych. Ważniejsze publikacje: Struktura i funkcje zadań typu dlaczego w procesie edukacji wczesnoszkolnej (ATH, Bielsko-Biała 2007); Wspomaganie procesu adaptacji społeczno-emocjonalnej dzieci sześcio-siedmioletnich do środowiska szkolnego. Program adaptacyjno-socjoterapeutyczny „Moja szkoła – mój drugi dom” (ATH, Bielsko-Biała 2012); współredaktor Edukacyjne konteksty wspierania rozwoju dziecka (ATH, Bielsko-Biała 2012); Sztuka bycia człowiekiem. Wychowanie a poszukiwanie wartości i sensów życia (Impuls, Kraków  2011).