Iwona Malorny

redaktor tematyczny

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół profilaktyki i pedagogiki społecznej, diagnozy psychopedagogicznej, interwencji kryzysowej, psychoterapii systemowej oraz profilaktyki i terapii uzależnień. Specjalista psychoterapii uzależnień w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Piekarach Śląskich. Założyciel Centrum Terapii i Psychoprofilaktyki w Piekarach Śląskich. Autorka publikacji m.in. Lokalna sieć wsparcia i profilaktyka wobec zjawiska niedostosowania społecznego (Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2012), O bezradności wychowawczej – z teorii i doświadczeń praktycznych nauczycieli (Wychowanie na co Dzień nr 4-5(223-224)2012), Wizerunek współczesnego nauczyciela – implikacje praktyczne jakości kształcenia w zawodzie (Uniwersytet Łódzki, Łódź 2010). Posiada doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, z osobami z zaburzeniami zdrowia psychicznego, z osobami dotkniętymi wykluczeniem społecznych, z młodzieżą niedostosowaną społecznie. Jest zaangażowana i bierze udział w tworzeniu projektów profilaktyczno-terapeutycznych realizowanych w społecznościach lokalnych w zakresie profilaktyki, terapii, resocjalizacji dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.