https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/issue/feed Konteksty Pedagogiczne 2019-10-03T19:45:44+02:00 Joanna Skibska jskibska@ath.bielsko.pl Open Journal Systems <p>Konteksty Pedagogiczne to czasopismo naukowe afiliowane na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Konteksty Pedagogiczne to półrocznik, którego&nbsp;wersją pierwotną jest wersja drukowana. Czasopismo w&nbsp;całości jest poświęcone problemom współczesnej edukacji. Tytuł czasopisma wyznacza płaszczyznę konfrontacji różnorodnych sposobów postrzegania, rozumienia i&nbsp;badania złożonej rzeczywistości edukacyjnej; płaszczyznę interparadygmatycznego i&nbsp;interdyskursywnego dialogu reprezentantów odmiennych opcji teoretycznych i&nbsp;metodologicznych. Konteksty stanowią w&nbsp;założeniu interdyscyplinarne forum wymiany myśli oraz&nbsp;prezentacji wyników i&nbsp;wniosków z&nbsp;badań naukowych w&nbsp;zakresie wieloaspektowego aktualizowania procesów edukacji, wychowania i&nbsp;innych rodzajów uczestnictwa społecznego w&nbsp;zmieniających się warunkach społeczno-kulturowych i&nbsp;cywilizacyjnych. Tytuł czasopisma podkreśla złożoność i&nbsp;wieloaspektowość poruszanej w&nbsp;czasopiśmie problematyki pedagogicznej i&nbsp;jej kontekstów. W&nbsp;założeniu umożliwia i&nbsp;pobudza do&nbsp;dyskusji wszystkie podmioty edukacji wokół najważniejszych dla współczesności problemów edukacyjnych, podejmuje problematykę bliską nie tylko naukowcom i&nbsp;badaczom, lecz także praktykom – zarówno nauczycielom różnych szczebli kształcenia, jak i&nbsp;specjalistom oraz&nbsp;terapeutom pracującym w&nbsp;różnych ośrodkach.</p> <p><img src="/public/site/images/aadmin/ccby.jpg" height="55"><img src="/public/site/images/aadmin/cejsh.png" height="55"><img src="/public/site/images/aadmin/open_access.png" height="55"><img src="/public/site/images/aadmin/mnisw-logo2.png" width="326" height="56"></p> <p>Zależy nam, by czasopismo stało się przestrzenią, która umożliwi przegląd literatury z kręgu zagadnień wyłonionych przez redaktorów oraz będzie przedstawiać doniesienia z najnowszych badań, a także sprzyjać wymianie doświadczeń i poglądów, co z kolei pozwoli na podejmowanie dialogu i wypracowywanie wspólnych rozwiązań.</p> <p>Możliwość publikowania tekstów autorów reprezentujących różne dziedziny i&nbsp;subdyscypliny pedagogiczne zapewnia przedsięwzięciu transdyscyplinarny, wielowymiarowy charakter, co z&nbsp;kolei bezpośrednio przekłada się na&nbsp;prezentację szerokiego spektrum podejmowanych rozważań, mających na&nbsp;uwadze potrzeby współczesnego społeczeństwa, zarówno z&nbsp;punktu widzenia dziecka, jak i&nbsp;osoby dorosłej.</p> https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/14 Multimedia in pre-school education 2019-10-03T19:45:44+02:00 Maria Chepil chepilmaria@gmail.com Bożena Marzec bmarzec@wsb.edu.pl Michał Borda m.borda@sosnowiec.opoka.org.pl <p><span style="left: 202.208px; top: 761.02px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.775182);">Autorzy artykułu podejmują refleksję naukową nad wykorzysta-</span><span style="left: 115.058px; top: 782.686px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.775377);">niem multimediów w edukacji przedszkolnej. Na podstawie przykładu Szkoły </span><span style="left: 114.558px; top: 804.353px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.753788);">Podstawowej z Jednostkami Przedszkolnymi nr 26 w Dąbrowie Górniczej przed-</span><span style="left: 115.508px; top: 826.02px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.766095);">stawiają zalety korzystania z tablicy interaktywnej podczas zajęć. Relacjonują </span><span style="left: 114.692px; top: 847.686px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.757882);">wyniki badań własnych, przeprowadzonych wśród nauczycieli przedszkolnych. </span><span style="left: 113.158px; top: 869.353px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.763383);">Wskazują także na nieuchronność korzystania z multimediów w procesie peda-</span><span style="left: 115.325px; top: 891.02px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.750313);">gogiczno-dydaktycznym</span>.</p> 2018-09-01T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2018 Konteksty Pedagogiczne https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/15 Media in education – digital platforms in practical application 2019-10-03T09:41:22+02:00 Mirosław Łukasik mirek_luk@o2.pl <p><span style="left: 200.475px; top: 532.244px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.738276);">Współczesny świat jest przepełniony mass mediami. Bez nich trud-</span><span style="left: 115.058px; top: 553.91px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.767163);">no wyobrazić sobie jakąkolwiek sferę życia ludzkiego. Multimedia przeniknęły </span><span style="left: 115.058px; top: 575.577px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.740981);">także do edukacji, co spowodowało, że platformy edukacyjne są coraz powszech-</span><span style="left: 115.058px; top: 597.244px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.777653);">niej stosowane w edukacji. Spowodowane jest to rozwojem technologicznym, </span><span style="left: 115.392px; top: 618.91px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.740645);">a także chęcią obniżenia kosztów edukacji. Zaletą jest ich dostępność oraz atrak-</span><span style="left: 115.375px; top: 640.577px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.770005);">cyjna forma, która z pewnością sprzyja procesowi kształcenia się. Istotne jest </span><span style="left: 115.025px; top: 662.244px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.753055);">również to, że wykładowcy i studenci mogą się ze sobą komunikować w bardzo </span><span style="left: 115.075px; top: 683.91px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.78374);">podobny sposób do tradycyjnej komunikacji. Pomimo tego, że platformy edu-</span><span style="left: 115.058px; top: 705.577px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.737907);">kacyjne są coraz częściej stosowane w edukacji, wciąż niewiele uczelni z nich ko-</span><span style="left: 115.025px; top: 727.244px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.74256);">rzysta. Wynika to z braku zaufania do tej formy edukacji i obawy przed zanikiem </span><span style="left: 115.058px; top: 748.91px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.747065);">tradycyjnych relacji międzyludzkich. Platformy edukacyjne mają wiele zalet, ale </span><span style="left: 115.075px; top: 770.577px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.764435);">posiadają także wady. We współczesnym świecie, gdzie dominują nowoczesne </span><span style="left: 115.058px; top: 792.244px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.739761);">technologie, ich zastosowanie wydaje się jednak niezbędne.</span></p> 2018-12-12T00:00:00+01:00 Copyright (c) https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/16 Supporting the development of computational thinkingin children attending grades I–III of elementary schoolwith the use of new technologies as part of multimedia workshops with the EMPIRIA tablets 2019-10-03T09:13:18+02:00 Gabriela Budziszewska ghabi@op.pl Ewa Musiał ewa.musial@uwr.edu.pl <p><span style="left: 205.925px; top: 414.878px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.755208);">Oczekiwane obecnie kompetencje obywateli w zakresie technolo-</span><span style="left: 115.325px; top: 436.545px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.743019);">gii cyfrowej wykraczają poza tradycyjnie rozumianą alfabetyzację komputerową </span><span style="left: 115.058px; top: 458.211px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.759689);">i biegłość w zakresie korzystania z technologii. Owszem, te umiejętności są na-</span><span style="left: 115.392px; top: 479.878px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.747113);">dal potrzebne, ale nie są wystarczające w czasach, gdy informatyka staje się po-</span><span style="left: 114.692px; top: 501.545px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.763836);">wszechnym językiem niemal każdej dziedziny i wyposaża je w nowe narzędzia. </span><span style="left: 114.542px; top: 523.211px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.752587);">Podstawowe zadanie szkoły – alfabetyzacja w zakresie czytania, pisania i racho-</span><span style="left: 114.692px; top: 544.878px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.748035);">wania – wymaga poszerzenia o alfabetyzację w zakresie umiejętności programo-</span><span style="left: 114.692px; top: 566.545px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.774311);">wania, które w gruncie rzeczy jest systemowym rozwiązywaniem problemów </span><span style="left: 115.508px; top: 588.211px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.771554);">składającym się z czterech etapów: dekompozycji, tzn. rozkładu na składowe </span><span style="left: 115.392px; top: 609.878px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.754534);">danego problemu, zidentyfikowania występujących w nim prawidłowości, czyli </span><span style="left: 115.392px; top: 631.545px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.781028);">analizy, abstrahowania, tj. eliminowania nieistotnych elementów, i tworzenia </span><span style="left: 115.392px; top: 653.211px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.787832);">algorytmu, a więc rozwiązania danego problemu krok po kroku. W myśleniu </span><span style="left: 115.058px; top: 674.878px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.777417);">komputacyjnym podkreśla się rolę, jaką odgrywają komputery (wówczas jest </span><span style="left: 115.392px; top: 696.545px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.775277);">ono rodzajem porządkowania danych i formułowania problemów oraz rozwią-</span><span style="left: 115.442px; top: 718.211px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.751367);">zań w taki sposób, by były zrozumiałe również dla komputerów), i dodaje etapy </span><span style="left: 115.442px; top: 739.878px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.799717);">związane z tłumaczeniem rozwiązania na język zrozumiały dla komputera – </span><span style="left: 115.075px; top: 761.545px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.791577);">programowanie, w tym kodowanie, a także znajdowanie innych zastosowań </span><span style="left: 115.392px; top: 783.211px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.77413);">danego algorytmu/rozwiązania/adaptacja do innych kontekstów (http://www.</span><span style="left: 115.375px; top: 804.878px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.78527);">ceo.org.pl/sites/default/files/newsfiles/elementy_myslenia_komputacyjnego_</span><span style="left: 114.692px; top: 826.545px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.757927);">wedlug_ceo.pdf.) Empiria organizuje specjalistyczne zajęcia warsztatowe z wy-</span><span style="left: 115.058px; top: 848.211px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.792876);">korzystaniem nowoczesnych technologii, które mają na celu integrację i po-</span><span style="left: 115.508px; top: 869.878px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.750731);">szerzenie treści podstawy programowej w zakresie edukacji, przede wszystkim </span><span style="left: 115.392px; top: 891.545px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.781307);">edukacji informatycznej, w myśl założenia, aby dzieci w przyszłości stały się </span><span style="left: 115.058px; top: 913.211px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.790743);">twórcami kultury cyfrowej, nie tylko jej biernymi odbiorcami. Podczas zajęć </span><span style="left: 115.058px; top: 934.878px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.785888);">najważniejsza jest praktyka, którą realizuje poprzez tablety każdy uczestnik. <span style="left: 113.163px; top: 102.634px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.798487);">Wartości, którymi kieruje się Empiria, to: nowoczesna edukacja (z wykorzy</span><span style="left: 623.2964999999999px; top: 102.6336666666667px; font-size: 16.666666666666664px; font-family: serif;">-</span><span style="left: 115.513px; top: 124.3px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.76924);">staniem technologii mobilnych), poznanie empiryczne (ciągła i praktyczna ak-</span><span style="left: 115.063px; top: 145.967px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.744252);">tywność), mobilność (dostępność usług firmy w całej Polsce), radość, inspiracja, </span><span style="left: 114.713px; top: 167.634px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.768222);">wolność.</span><br></span></p> 2018-12-12T00:00:00+01:00 Copyright (c) https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/23 The use of multimedia technologies as means of improvementin the process of english language training of future doctors 2019-10-03T09:15:11+02:00 Liudmila Rusalkina l_rusalkina@ukr.net <p><span style="left: 201.775px; top: 159.999px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.763894);">Wykorzystanie multimediów ma szczególne znaczenie w naucza-</span><span style="left: 115.058px; top: 181.666px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.738969);">niu języka obcego studentów szkół medycznych, ponieważ opanowanie języ-</span><span style="left: 115.058px; top: 203.333px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.767705);">ka w sztucznych warunkach, czyli poza naturalnym środowiskiem językowym, </span><span style="left: 114.692px; top: 224.999px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.764658);">wymaga stworzenia sytuacji stymulujących komunikację w danym języku. Wy-</span><span style="left: 115.058px; top: 246.666px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.764732);">korzystanie technologii informatycznych w połączeniu z metodologią projektu </span><span style="left: 115.075px; top: 268.333px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.719663);">pozwala studentom zastosować swoją wiedzę i umiejętności w praktyce i zwiększa </span><span style="left: 115.108px; top: 289.999px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.752334);">motywację do nauki języka obcego.</span></p> 2018-12-12T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2018 Konteksty Pedagogiczne https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/24 Multimedia in life and education of visually impaired and blind people 2019-10-03T09:15:59+02:00 Agnieszka Twaróg-Kanus akanus@ath.bielsko.pl <p><span style="left: 201.558px; top: 445.577px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.750593);">Proces poznawania świata jest warunkowany pracą naszych zmy</span><span style="left: 623.3081666666665px; top: 445.5768333333334px; font-size: 16.666666666666664px; font-family: serif;">-</span><span style="left: 115.525px; top: 467.244px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.753549);">słów, im więcej zmysłów zostaje zaangażowanych w akt poznania, tym większa </span><span style="left: 114.875px; top: 488.91px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.764955);">jest nasza wiedza. Wynikający z uszkodzenia wzroku ograniczony odbiór bodź-</span><span style="left: 115.392px; top: 510.577px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.734634);">ców ma fundamentalny wpływ na sfery poznawcze, emocjonalne, społeczne, </span><span style="left: 115.125px; top: 532.244px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.762141);">motoryczne i komunikacyjne. Trudno sobie wyobrazić, jak bardzo ograniczona </span><span style="left: 115.458px; top: 553.91px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.755147);">zostaje możliwość zaspokojenia wszystkich potrzeb osobistych osób z dysfunk-</span><span style="left: 115.392px; top: 575.577px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.789289);">cjami wzroku. Wykorzystanie multimediów do wsparcia i pracy edukacyjnej </span><span style="left: 115.125px; top: 597.244px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.793982);">może przyczynić się do poprawy jakości ogólnego funkcjonowania nie tylko </span><span style="left: 114.708px; top: 618.91px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.730188);">w aspekcie nauczania i uczenia się.</span></p> 2018-12-12T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2018 Konteksty Pedagogiczne https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/25 How not to drown in the flood of information?Selected aspects of the information culture of adolescents 2019-10-03T09:16:32+02:00 Katarzyna Borawska-Kalbarczyk borawska@uwb.edu.pl <p><span style="left: 200.908px; top: 159.999px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.769365);">Artykuł opisuje rezultat badań, których przedmiotem uczyniono </span><span style="left: 115.392px; top: 181.666px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.744944);">określenie poziomu jednego z przejawów kompetencji informacyjnych. Przedsta-</span><span style="left: 114.692px; top: 203.333px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.758137);">wia charakterystykę umiejętności porządkowania i wyboru informacji. Autorka </span><span style="left: 114.975px; top: 224.999px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.739089);">udowadnia, że umiejętność właściwej selekcji informacji jest warunkiem popraw-</span><span style="left: 115.058px; top: 246.666px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.765897);">nego funkcjonowania w świecie informacji cyfrowych. Dokonana analiza zwra-</span><span style="left: 115.375px; top: 268.333px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.75837);">ca uwagę na jeden z aspektów kultury informacyjnej człowieka, posiadającego </span><span style="left: 114.975px; top: 289.999px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.749114);">umiejętności radzenia sobie z informacyjnym zalewem.</span></p> 2018-12-12T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2018 Konteksty Pedagogiczne https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/26 Cyberspace – dilemmas of an educator 2019-10-03T09:14:23+02:00 Beata Ciupińska beata_ciupinska@o2.pl <p><span style="left: 200.908px; top: 751.991px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.762389);">W artykule podjęto problematykę miejsca nowoczesnych techno-</span><span style="left: 115.058px; top: 773.657px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.785);">logii informatycznych i komunikacyjnych w procesie nauczania i uczenia się. </span><span style="left: 114.558px; top: 795.324px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.735294);">Przywołano poglądy różnych autorów dotyczące cyberkompetencji uczniów oraz </span><span style="left: 115.058px; top: 816.991px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.748246);">korzyści i zagrożeń płynących z gier komputerowych. Podniesiono również kwe-</span><span style="left: 115.508px; top: 838.657px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.72117);">stię wyzwań związanych z cyberprzestrzenią w obszarze pracy wychowawczej</span></p> 2018-12-12T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2018 Konteksty Pedagogiczne https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/27 Gry komputerowe a funkcjonowanie psychospołeczne. Przegląd aktualnych doniesień naukowych 2019-10-03T09:42:59+02:00 Piotr Modzelewski piotr.modzelewski@apsl.edu.pl Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak oronowicz@icloud.com <p><span style="left: 202.308px; top: 489.615px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.783885);">Gry komputerowe stanowią istotny obszar kultury nowych me-</span><span style="left: 115.392px; top: 511.282px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.734241);">diów. W ostatnim czasie prezentowane są badania skupiające się na pozytywnym </span><span style="left: 114.692px; top: 532.949px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.754601);">wpływie gier komputerowych na rozwój poznawczy oraz osobowościowy. Zmie-</span><span style="left: 115.042px; top: 554.615px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.733166);">nia się ponadto dominująca narracja badaczy, gry komputerowe nie są omawiane </span><span style="left: 114.858px; top: 576.282px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.743106);">już głównie przez pryzmat uzależnień behawioralnych.</span><span style="left: 133.742px; top: 597.949px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.771643);">Celem artykułu jest prezentacja wyników badań obejmujących wpływ gier <span style="left: 115.042px; top: 619.615px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.744761);">komputerowych na funkcjonowanie psychospołeczne dzieci oraz dorosłych</span>.</span></p> 2018-12-12T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2018 Konteksty Pedagogiczne https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/28 Aspects of early familiarization of children with media content in the education environment 2019-10-03T09:21:25+02:00 Tatiana Kłosińska klostat@uni.opole.pl <p><span style="left: 209.608px; top: 405.577px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.73742);">We współczesnym szkolnictwie, w obszarze pierwszego etapu </span><span style="left: 115.075px; top: 427.244px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.737768);">kształcenia, niepoślednią rolę odgrywać powinno przygotowanie do wyzwań </span><span style="left: 115.092px; top: 448.91px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.775324);">przyszłości. W obliczu zmian cywilizacyjnych przed edukacją stoją wyzwania, </span><span style="left: 115.075px; top: 470.577px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.761605);">którym musi ona podołać. Realizacja tego przedsięwzięcia rodzi jednak pewne </span><span style="left: 115.408px; top: 492.244px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.748035);">dylematy weryfikowane przez rzeczywistość. W proces wychowania do mediów </span><span style="left: 115.458px; top: 513.91px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.742201);">zaangażowani powinni być także rodzice. </span></p> 2018-12-12T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2018 Konteksty Pedagogiczne https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/29 Communication between a chemistry teacher and elementary school students with the use of a subject-dedicated website 2019-10-03T09:20:38+02:00 Barbara Michałek-Piernik barbara_mp@wp.pl <p><span style="left: 203.692px; top: 760.264px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.758023);">Autorka tekstu poszukuje optymalnego sposobu komunikacji </span><span style="left: 115.442px; top: 781.93px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.778048);">z uczniami, który miałby zmobilizować uczniów do zgłębiania zagadnień che-</span><span style="left: 115.108px; top: 803.597px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.770165);">micznych i przełamać ich niechęć do przedmiotu. Jako narzędzie wspierające </span><span style="left: 115.058px; top: 825.264px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.763936);">naukę chemii chce wykorzystać Internet. Badania miały charakter poznawczy, </span><span style="left: 115.392px; top: 846.93px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.745285);">a do ich przeprowadzenia wybrano technikę ankiety.</span><span style="left: 133.575px; top: 868.597px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.748471);"> Celem przedmiotowego artykułu jest przybliżenie:</span><span style="left: 131.958px; top: 890.264px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.775362);">1) </span><span style="left: 156.492px; top: 890.264px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.759176);">optymalnego sposobu komunikacji nauczyciela chemii z uczniami szkoły </span><span style="left: 115.075px; top: 911.93px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.744493);">podstawowej wpływającego na usprawnienie wyższych procesów poznawczych </span><span style="left: 114.975px; top: 933.597px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.744536);">ucznia, <span style="left: 133.036px; top: 102.634px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.775362);">2) </span><span style="left: 156.186px; top: 102.634px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.730805);">postulatów uczniów co do merytorycznej zawartości przedmiotowej strony </span><span style="left: 114.703px; top: 124.3px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.743605);">www oraz oczekiwań uczniów dotyczących udogodnień technicznych,</span><span style="left: 133.003px; top: 145.967px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.775362);">3) </span><span style="left: 156.219px; top: 145.967px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.764509);">możliwości budowania wiedzy poprzez media interaktywne, które są na-</span><span style="left: 115.069px; top: 167.634px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.740515);">turalne i atrakcyjne dla ucznia w jego cyfrowym świecie</span>.<br></span></p> 2018-12-12T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2018 Konteksty Pedagogiczne https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/30 Educational and therapeutic impact of contemporary animated film characters on the viewer 2019-10-03T09:22:02+02:00 Joanna Mytnik mytnik.joanna@wp.pl <p><span style="left: 203.192px; top: 498.342px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.736857);">Współcześni bohaterowie filmów animowanych znacznie różnią się </span><span style="left: 115.408px; top: 520.009px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.730382);">od swoich poprzedników pod względem charakteru oraz prezentowanych postaw. </span><span style="left: 114.475px; top: 541.676px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.786313);">Nowe typy bohaterów, będące ważnym składnikiem opowiadania filmowego, </span><span style="left: 115.408px; top: 563.342px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.783132);">oddziałują na odbiorcę nie tylko pod względem emocjonalnym. Wykreowane, </span><span style="left: 115.458px; top: 585.009px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.76093);">złożone pod względem charakterologicznym postaci posiadają ogromny poten-</span><span style="left: 115.392px; top: 606.676px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.770315);">cjał wpływu poznawczego. Dzięki poruszanym problemom bliskim odbiorcom </span><span style="left: 115.125px; top: 628.342px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.750536);">możliwe jest zidentyfikowanie się z percypowanymi bohaterami, zasymilowanie </span><span style="left: 115.458px; top: 650.009px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.76974);">z ich sytuacją lub uruchomienie innych mechanizmów oddziaływania. Postaci </span><span style="left: 114.725px; top: 671.676px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.748712);">współczesnych filmów animowanych nie są już prostymi podmiotami opisanymi </span><span style="left: 115.458px; top: 693.342px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.755866);">za pomocą głównego przymiotu lub alegorycznego odniesienia. Ważnym aspek-</span><span style="left: 115.075px; top: 715.009px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.751318);">tem jest odchodzenie od prezentacji względnie stałej osobowości na rzecz prze-</span><span style="left: 115.125px; top: 736.676px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.732167);">mian zachowania i wyznawanych wartości. Fakt ten stwarza doskonałą okazję do </span><span style="left: 114.708px; top: 758.342px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.745918);">wykorzystania poszczególnych animowanych dzieł filmowych w ramach działań </span><span style="left: 114.708px; top: 780.009px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.726045);">wychowawczych i terapeutycznych.</span></p> 2018-12-12T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2018 Konteksty Pedagogiczne https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/31 Meaning management – photography and “personal” media education 2019-10-03T09:22:40+02:00 Tomasz Bielak tbielak@ath.bielsko.pl <p><span style="left: 200.808px; top: 324.878px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.749498);">W artykule analizuję fascynujące (z perspektywy kulturoznawcze</span><span style="left: 623.3081666666665px; top: 324.87783333333346px; font-size: 16.666666666666664px; font-family: serif;">-</span><span style="left: 115.325px; top: 346.545px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.765749);">go nurtu badań nad mediami) zjawisko budowania znaczeń poprzez określoną </span><span style="left: 115.058px; top: 368.211px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.75311);">kompozycję obrazów – fotografii, ich umiejscowienie w makrostrukturze strony, </span><span style="left: 115.058px; top: 389.878px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.738443);">liczbę dopowiedzeń (komentarzy, znaczników, tagów, lokalizacji) tworzących tzw. </span><span style="left: 114.758px; top: 411.545px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.758199);">łańcuch znaczeń i będących jednym z filarów współczesnej edukacji medialnej. </span><span style="left: 114.458px; top: 433.211px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.741164);">Na specyfikę omawianego zjawiska wpływa przede wszystkim pułap obserwacji: </span><span style="left: 115.075px; top: 454.878px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.784097);">poziom komplikacji rozumienia obrazu będzie w dużej mierze zależny nie tyl-</span><span style="left: 115.058px; top: 476.545px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.737332);">ko od „spostrzegawczości” obserwatora (rozumianej nawet w sposób wyjątkowo </span><span style="left: 115.392px; top: 498.211px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.766144);">ogólny), ale również od poziomu kompetencji medialnych (nabytych w drodze </span><span style="left: 114.508px; top: 519.878px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.737029);">świadomej lub nieświadomej edukacji), potrzeby interpretacji otaczającej go </span><span style="left: 115.058px; top: 541.545px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.734145);">przestrzeni wypełnionej obrazami – czy bardziej rozumianej właśnie jako miejsce </span><span style="left: 110.308px; top: 563.211px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.749279);">„zawieszania” różnorodnych obrazów (ruchomych i statycznych) oraz określoną </span><span style="left: 115.058px; top: 584.878px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.725066);">pozycją (sytuacją) społeczną.</span></p> 2018-12-12T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2018 Konteksty Pedagogiczne https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/32 ...jak dorożkarz, ...jak szewc, ...na czym świat stoi – kląć. O wulgaryzacji polszczyzny i jej antypedagogicznej obecności w mediach 2019-10-03T09:23:25+02:00 Jarosław Pacuła jpacula@ath.bielsko.pl <p><span style="left: 195.725px; top: 314.747px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.73471);">Artykuł dotyczy wulgaryzacji polszczyzny. Autor prezentuje wyniki </span><span style="left: 115.108px; top: 336.413px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.73141);">badań statystycznych odnoszących się do zagadnienia, umieszczając je na tle roz-</span><span style="left: 114.692px; top: 358.08px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.727352);">ważań językoznawczych i pedagogicznych. W tekście zwrócono uwagę na fakt, że </span><span style="left: 115.375px; top: 379.747px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.758426);">ciągły wzrost wulgaryzmów, wyzwisk i przekleństw w języku jest proporcjonal-</span><span style="left: 115.058px; top: 401.413px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.753788);">ny względem coraz powszechniejszego dostępu do mediów i korzystania z nich </span><span style="left: 114.058px; top: 423.08px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.742936);">(szczególnie w zakresie komunikacji elektronicznej). </span></p> 2018-12-12T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2018 Konteksty Pedagogiczne https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/33 Multimedia technologies in building professionally oriented written skills of IT specialists 2019-10-03T09:24:32+02:00 Natalia Shandra nataliashandra@gmail.com <p><span style="left: 204.308px; top: 794.589px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.751003);">Artykuł omawia osobliwości anglojęzycznej, profesjonalnie zorien-</span><span style="left: 115.058px; top: 816.255px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.74944);">towanej komunikacji specjalistów IT. W ramach głównych sytuacji komunikowa-</span><span style="left: 115.058px; top: 837.922px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.740669);">nia się na tym polu (korespondencja biznesowa, korespondencja z kolegami i me-</span><span style="left: 115.058px; top: 859.589px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.739303);">nedżerami) można zaobserwować następujące funkcje komunikacyjne: kontaktu, </span><span style="left: 115.058px; top: 881.255px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.738054);">informacyjną, wywołującą, poznawczą, emocjonalną, wpływającą i poprawiającą. </span><span style="left: 114.325px; top: 902.922px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.752879);">Z kolei gatunki pisanej angielszczyzny w tym zakresie obejmują: prywatną i biz-</span><span style="left: 115.058px; top: 924.589px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.767413);">nesową korespondencję e-mailową, teksty na czatach i forach, komunikaty na <span style="left: 115.063px; top: 101.098px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.764162);">tablicach ogłoszeń, notatki i raporty. Główne rodzaje tej komunikacji to: komu-</span><span style="left: 115.063px; top: 122.765px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.775655);">nikacja nieformalna (komunikacja z kolegami), komunikacja półformalna i for-</span><span style="left: 115.113px; top: 144.432px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.741293);">malna (komunikacja z dostawcami, klientami, szefami), komunikacja analityczna </span><span style="left: 115.063px; top: 166.098px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.735964);">i profesjonalna (raporty). Każdy rodzaj omawianej komunikacji ma swoistą cechę </span><span style="left: 115.513px; top: 187.765px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.728052);">stylistyczną, dotyczącą głównie reprezentacji leksykalnej i gramatycznej.</span></span></p> 2018-12-12T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2018 Konteksty Pedagogiczne https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/34 The image of dragon in literature. Pedagogical perspectiveon the basis of John Ronald Reuel Tolkien’s Hobbit 2019-10-03T09:25:05+02:00 Anna Hyla anhyla@op.pl <p><span style="left: 201.342px; top: 841.991px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.768285);">Artykuł koncentruje się na analizie literackiej postaci smoka, od-</span><span style="left: 115.058px; top: 863.657px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.754622);">nosząc się do </span><span style="left: 204.858px; top: 863.657px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.752416);">Hobbita</span><span style="left: 256.775px; top: 863.657px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.780433);"> J.R.R. Tolkiena jako przykładu, przy wykorzystaniu per-</span><span style="left: 115.508px; top: 885.324px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.760568);">spektywy pedagogicznej. Smok jako antagonista jest powracającym motywem </span><span style="left: 115.058px; top: 906.991px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.718396);">literackim, zwłaszcza w literaturze fantastycznej, razem z bohaterem reprezentuje </span><span style="left: 115.058px; top: 928.657px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.75607);">trudną i niejednoznaczną walkę dobra ze złem. Smok Smaug oraz stykające się <span style="left: 115.442px; top: 102.634px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.740896);">z nim postacie, wraz z ich kodami moralnymi i motywacjami, są analizowa-</span><span style="left: 115.058px; top: 124.3px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.768768);">ne w kontekście innych podobnych klasycznych dzieł literackich, np. </span><span style="left: 573.008px; top: 124.3px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.718333);">Beowulf</span><span style="left: 623.292px; top: 124.3px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.833333);">. </span><span style="left: 114.458px; top: 145.967px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.759352);">Następnie autor przedstawia, jak dyskusja o postaci antagonisty w klasie, przy </span><span style="left: 114.975px; top: 167.634px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.767338);">użyciu różnych metod kształtowania moralności, może korzystnie wpłynąć na </span><span style="left: 115.025px; top: 189.3px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.758027);">rozwój kodeksu moralnego i inteligencji emocjonalnej dzieci</span>.</span></p> 2018-12-12T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2018 Konteksty Pedagogiczne