Konteksty Pedagogiczne https://kontekstypedagogiczne.pl/kp <p>Konteksty Pedagogiczne to czasopismo naukowe afiliowane na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Konteksty Pedagogiczne to półrocznik, którego&nbsp;wersją pierwotną jest wersja drukowana. Czasopismo w&nbsp;całości jest poświęcone problemom współczesnej edukacji. Tytuł czasopisma wyznacza płaszczyznę konfrontacji różnorodnych sposobów postrzegania, rozumienia i&nbsp;badania złożonej rzeczywistości edukacyjnej; płaszczyznę interparadygmatycznego i&nbsp;interdyskursywnego dialogu reprezentantów odmiennych opcji teoretycznych i&nbsp;metodologicznych. Konteksty stanowią w&nbsp;założeniu interdyscyplinarne forum wymiany myśli oraz&nbsp;prezentacji wyników i&nbsp;wniosków z&nbsp;badań naukowych w&nbsp;zakresie wieloaspektowego aktualizowania procesów edukacji, wychowania i&nbsp;innych rodzajów uczestnictwa społecznego w&nbsp;zmieniających się warunkach społeczno-kulturowych i&nbsp;cywilizacyjnych. Tytuł czasopisma podkreśla złożoność i&nbsp;wieloaspektowość poruszanej w&nbsp;czasopiśmie problematyki pedagogicznej i&nbsp;jej kontekstów. W&nbsp;założeniu umożliwia i&nbsp;pobudza do&nbsp;dyskusji wszystkie podmioty edukacji wokół najważniejszych dla współczesności problemów edukacyjnych, podejmuje problematykę bliską nie tylko naukowcom i&nbsp;badaczom, lecz także praktykom – zarówno nauczycielom różnych szczebli kształcenia, jak i&nbsp;specjalistom oraz&nbsp;terapeutom pracującym w&nbsp;różnych ośrodkach.</p> <p><img src="/public/site/images/aadmin/ccby.jpg" height="55"><img src="/public/site/images/aadmin/cejsh.png" height="55"><img src="/public/site/images/aadmin/open_access.png" height="55"><img src="/public/site/images/aadmin/mnisw-logo2.png" width="326" height="56"></p> <p>Zależy nam, by czasopismo stało się przestrzenią, która umożliwi przegląd literatury z kręgu zagadnień wyłonionych przez redaktorów oraz będzie przedstawiać doniesienia z najnowszych badań, a także sprzyjać wymianie doświadczeń i poglądów, co z kolei pozwoli na podejmowanie dialogu i wypracowywanie wspólnych rozwiązań.</p> <p>Możliwość publikowania tekstów autorów reprezentujących różne dziedziny i&nbsp;subdyscypliny pedagogiczne zapewnia przedsięwzięciu transdyscyplinarny, wielowymiarowy charakter, co z&nbsp;kolei bezpośrednio przekłada się na&nbsp;prezentację szerokiego spektrum podejmowanych rozważań, mających na&nbsp;uwadze potrzeby współczesnego społeczeństwa, zarówno z&nbsp;punktu widzenia dziecka, jak i&nbsp;osoby dorosłej.</p> Wydawnictwo Libron - Filip Lohner pl-PL Konteksty Pedagogiczne 2300-6471 <p style="text-align: left;" align="justify">Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst<strong> <a href="https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/libraryFiles/downloadPublic/10">dołącza oświadczenie Autora/Autorów</a>,</strong> w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:</p> <p style="text-align: left;" align="center">Joanna Skibska |&nbsp; Katedra Pedagogiki Akademia Techniczno-Humanistyczna | Ul. Willowa 2 (budynek B, p. 110) | 43-309 Bielsko-Biała oraz w formie skanu przesłać poprzez system OJS.</p> <p style="text-align: left;" align="center">Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.</p> <p>Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.<br>Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).<br><br></p> <p>Tekst jest udostępniany w internecie na licencji <strong><a href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0">CC-BY</a></strong></p> <p><a href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0"><img src="/public/site/images/aadmin/ccby2.jpg" width="92" height="33"></a></p> Multimedia in pre-school education https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/14 <p><span style="left: 202.208px; top: 761.02px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.775182);">Autorzy artykułu podejmują refleksję naukową nad wykorzysta-</span><span style="left: 115.058px; top: 782.686px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.775377);">niem multimediów w edukacji przedszkolnej. Na podstawie przykładu Szkoły </span><span style="left: 114.558px; top: 804.353px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.753788);">Podstawowej z Jednostkami Przedszkolnymi nr 26 w Dąbrowie Górniczej przed-</span><span style="left: 115.508px; top: 826.02px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.766095);">stawiają zalety korzystania z tablicy interaktywnej podczas zajęć. Relacjonują </span><span style="left: 114.692px; top: 847.686px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.757882);">wyniki badań własnych, przeprowadzonych wśród nauczycieli przedszkolnych. </span><span style="left: 113.158px; top: 869.353px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.763383);">Wskazują także na nieuchronność korzystania z multimediów w procesie peda-</span><span style="left: 115.325px; top: 891.02px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.750313);">gogiczno-dydaktycznym</span>.</p> Maria Chepil Bożena Marzec Michał Borda Copyright (c) 2018 Konteksty Pedagogiczne https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-09-01 2018-09-01 2 11 11 24 10.19265/kp.2018.11-24 Media in education – digital platforms in practical application https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/15 <p><span style="left: 200.475px; top: 532.244px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.738276);">Współczesny świat jest przepełniony mass mediami. Bez nich trud-</span><span style="left: 115.058px; top: 553.91px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.767163);">no wyobrazić sobie jakąkolwiek sferę życia ludzkiego. Multimedia przeniknęły </span><span style="left: 115.058px; top: 575.577px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.740981);">także do edukacji, co spowodowało, że platformy edukacyjne są coraz powszech-</span><span style="left: 115.058px; top: 597.244px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.777653);">niej stosowane w edukacji. Spowodowane jest to rozwojem technologicznym, </span><span style="left: 115.392px; top: 618.91px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.740645);">a także chęcią obniżenia kosztów edukacji. Zaletą jest ich dostępność oraz atrak-</span><span style="left: 115.375px; top: 640.577px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.770005);">cyjna forma, która z pewnością sprzyja procesowi kształcenia się. Istotne jest </span><span style="left: 115.025px; top: 662.244px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.753055);">również to, że wykładowcy i studenci mogą się ze sobą komunikować w bardzo </span><span style="left: 115.075px; top: 683.91px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.78374);">podobny sposób do tradycyjnej komunikacji. Pomimo tego, że platformy edu-</span><span style="left: 115.058px; top: 705.577px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.737907);">kacyjne są coraz częściej stosowane w edukacji, wciąż niewiele uczelni z nich ko-</span><span style="left: 115.025px; top: 727.244px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.74256);">rzysta. Wynika to z braku zaufania do tej formy edukacji i obawy przed zanikiem </span><span style="left: 115.058px; top: 748.91px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.747065);">tradycyjnych relacji międzyludzkich. Platformy edukacyjne mają wiele zalet, ale </span><span style="left: 115.075px; top: 770.577px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.764435);">posiadają także wady. We współczesnym świecie, gdzie dominują nowoczesne </span><span style="left: 115.058px; top: 792.244px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.739761);">technologie, ich zastosowanie wydaje się jednak niezbędne.</span></p> Mirosław Łukasik Copyright (c) 2018-12-12 2018-12-12 2 11 25 38 10.19265/kp.2018.25-38 Supporting the development of computational thinkingin children attending grades I–III of elementary schoolwith the use of new technologies as part of multimedia workshops with the EMPIRIA tablets https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/16 <p><span style="left: 205.925px; top: 414.878px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.755208);">Oczekiwane obecnie kompetencje obywateli w zakresie technolo-</span><span style="left: 115.325px; top: 436.545px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.743019);">gii cyfrowej wykraczają poza tradycyjnie rozumianą alfabetyzację komputerową </span><span style="left: 115.058px; top: 458.211px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.759689);">i biegłość w zakresie korzystania z technologii. Owszem, te umiejętności są na-</span><span style="left: 115.392px; top: 479.878px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.747113);">dal potrzebne, ale nie są wystarczające w czasach, gdy informatyka staje się po-</span><span style="left: 114.692px; top: 501.545px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.763836);">wszechnym językiem niemal każdej dziedziny i wyposaża je w nowe narzędzia. </span><span style="left: 114.542px; top: 523.211px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.752587);">Podstawowe zadanie szkoły – alfabetyzacja w zakresie czytania, pisania i racho-</span><span style="left: 114.692px; top: 544.878px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.748035);">wania – wymaga poszerzenia o alfabetyzację w zakresie umiejętności programo-</span><span style="left: 114.692px; top: 566.545px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.774311);">wania, które w gruncie rzeczy jest systemowym rozwiązywaniem problemów </span><span style="left: 115.508px; top: 588.211px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.771554);">składającym się z czterech etapów: dekompozycji, tzn. rozkładu na składowe </span><span style="left: 115.392px; top: 609.878px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.754534);">danego problemu, zidentyfikowania występujących w nim prawidłowości, czyli </span><span style="left: 115.392px; top: 631.545px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.781028);">analizy, abstrahowania, tj. eliminowania nieistotnych elementów, i tworzenia </span><span style="left: 115.392px; top: 653.211px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.787832);">algorytmu, a więc rozwiązania danego problemu krok po kroku. W myśleniu </span><span style="left: 115.058px; top: 674.878px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.777417);">komputacyjnym podkreśla się rolę, jaką odgrywają komputery (wówczas jest </span><span style="left: 115.392px; top: 696.545px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.775277);">ono rodzajem porządkowania danych i formułowania problemów oraz rozwią-</span><span style="left: 115.442px; top: 718.211px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.751367);">zań w taki sposób, by były zrozumiałe również dla komputerów), i dodaje etapy </span><span style="left: 115.442px; top: 739.878px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.799717);">związane z tłumaczeniem rozwiązania na język zrozumiały dla komputera – </span><span style="left: 115.075px; top: 761.545px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.791577);">programowanie, w tym kodowanie, a także znajdowanie innych zastosowań </span><span style="left: 115.392px; top: 783.211px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.77413);">danego algorytmu/rozwiązania/adaptacja do innych kontekstów (http://www.</span><span style="left: 115.375px; top: 804.878px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.78527);">ceo.org.pl/sites/default/files/newsfiles/elementy_myslenia_komputacyjnego_</span><span style="left: 114.692px; top: 826.545px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.757927);">wedlug_ceo.pdf.) Empiria organizuje specjalistyczne zajęcia warsztatowe z wy-</span><span style="left: 115.058px; top: 848.211px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.792876);">korzystaniem nowoczesnych technologii, które mają na celu integrację i po-</span><span style="left: 115.508px; top: 869.878px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.750731);">szerzenie treści podstawy programowej w zakresie edukacji, przede wszystkim </span><span style="left: 115.392px; top: 891.545px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.781307);">edukacji informatycznej, w myśl założenia, aby dzieci w przyszłości stały się </span><span style="left: 115.058px; top: 913.211px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.790743);">twórcami kultury cyfrowej, nie tylko jej biernymi odbiorcami. Podczas zajęć </span><span style="left: 115.058px; top: 934.878px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.785888);">najważniejsza jest praktyka, którą realizuje poprzez tablety każdy uczestnik. <span style="left: 113.163px; top: 102.634px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.798487);">Wartości, którymi kieruje się Empiria, to: nowoczesna edukacja (z wykorzy</span><span style="left: 623.2964999999999px; top: 102.6336666666667px; font-size: 16.666666666666664px; font-family: serif;">-</span><span style="left: 115.513px; top: 124.3px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.76924);">staniem technologii mobilnych), poznanie empiryczne (ciągła i praktyczna ak-</span><span style="left: 115.063px; top: 145.967px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.744252);">tywność), mobilność (dostępność usług firmy w całej Polsce), radość, inspiracja, </span><span style="left: 114.713px; top: 167.634px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.768222);">wolność.</span><br></span></p> Gabriela Budziszewska Ewa Musiał Copyright (c) 2018-12-12 2018-12-12 2 11 39 53 10.19265/kp.2018.39-53 The use of multimedia technologies as means of improvementin the process of english language training of future doctors https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/23 <p><span style="left: 201.775px; top: 159.999px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.763894);">Wykorzystanie multimediów ma szczególne znaczenie w naucza-</span><span style="left: 115.058px; top: 181.666px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.738969);">niu języka obcego studentów szkół medycznych, ponieważ opanowanie języ-</span><span style="left: 115.058px; top: 203.333px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.767705);">ka w sztucznych warunkach, czyli poza naturalnym środowiskiem językowym, </span><span style="left: 114.692px; top: 224.999px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.764658);">wymaga stworzenia sytuacji stymulujących komunikację w danym języku. Wy-</span><span style="left: 115.058px; top: 246.666px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.764732);">korzystanie technologii informatycznych w połączeniu z metodologią projektu </span><span style="left: 115.075px; top: 268.333px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.719663);">pozwala studentom zastosować swoją wiedzę i umiejętności w praktyce i zwiększa </span><span style="left: 115.108px; top: 289.999px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.752334);">motywację do nauki języka obcego.</span></p> Liudmila Rusalkina Copyright (c) 2018 Konteksty Pedagogiczne https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-12 2018-12-12 2 11 55 63 10.19265/kp.2018.55-63 Multimedia in life and education of visually impaired and blind people https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/24 <p><span style="left: 201.558px; top: 445.577px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.750593);">Proces poznawania świata jest warunkowany pracą naszych zmy</span><span style="left: 623.3081666666665px; top: 445.5768333333334px; font-size: 16.666666666666664px; font-family: serif;">-</span><span style="left: 115.525px; top: 467.244px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.753549);">słów, im więcej zmysłów zostaje zaangażowanych w akt poznania, tym większa </span><span style="left: 114.875px; top: 488.91px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.764955);">jest nasza wiedza. Wynikający z uszkodzenia wzroku ograniczony odbiór bodź-</span><span style="left: 115.392px; top: 510.577px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.734634);">ców ma fundamentalny wpływ na sfery poznawcze, emocjonalne, społeczne, </span><span style="left: 115.125px; top: 532.244px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.762141);">motoryczne i komunikacyjne. Trudno sobie wyobrazić, jak bardzo ograniczona </span><span style="left: 115.458px; top: 553.91px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.755147);">zostaje możliwość zaspokojenia wszystkich potrzeb osobistych osób z dysfunk-</span><span style="left: 115.392px; top: 575.577px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.789289);">cjami wzroku. Wykorzystanie multimediów do wsparcia i pracy edukacyjnej </span><span style="left: 115.125px; top: 597.244px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.793982);">może przyczynić się do poprawy jakości ogólnego funkcjonowania nie tylko </span><span style="left: 114.708px; top: 618.91px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.730188);">w aspekcie nauczania i uczenia się.</span></p> Agnieszka Twaróg-Kanus Copyright (c) 2018 Konteksty Pedagogiczne https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-12 2018-12-12 2 11 65 78 10.19265/kp.2018.65-78 How not to drown in the flood of information?Selected aspects of the information culture of adolescents https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/25 <p><span style="left: 200.908px; top: 159.999px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.769365);">Artykuł opisuje rezultat badań, których przedmiotem uczyniono </span><span style="left: 115.392px; top: 181.666px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.744944);">określenie poziomu jednego z przejawów kompetencji informacyjnych. Przedsta-</span><span style="left: 114.692px; top: 203.333px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.758137);">wia charakterystykę umiejętności porządkowania i wyboru informacji. Autorka </span><span style="left: 114.975px; top: 224.999px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.739089);">udowadnia, że umiejętność właściwej selekcji informacji jest warunkiem popraw-</span><span style="left: 115.058px; top: 246.666px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.765897);">nego funkcjonowania w świecie informacji cyfrowych. Dokonana analiza zwra-</span><span style="left: 115.375px; top: 268.333px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.75837);">ca uwagę na jeden z aspektów kultury informacyjnej człowieka, posiadającego </span><span style="left: 114.975px; top: 289.999px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.749114);">umiejętności radzenia sobie z informacyjnym zalewem.</span></p> Katarzyna Borawska-Kalbarczyk Copyright (c) 2018 Konteksty Pedagogiczne https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-12 2018-12-12 2 11 79 93 10.19265/kp.2018.79-93 Cyberspace – dilemmas of an educator https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/26 <p><span style="left: 200.908px; top: 751.991px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.762389);">W artykule podjęto problematykę miejsca nowoczesnych techno-</span><span style="left: 115.058px; top: 773.657px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.785);">logii informatycznych i komunikacyjnych w procesie nauczania i uczenia się. </span><span style="left: 114.558px; top: 795.324px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.735294);">Przywołano poglądy różnych autorów dotyczące cyberkompetencji uczniów oraz </span><span style="left: 115.058px; top: 816.991px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.748246);">korzyści i zagrożeń płynących z gier komputerowych. Podniesiono również kwe-</span><span style="left: 115.508px; top: 838.657px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.72117);">stię wyzwań związanych z cyberprzestrzenią w obszarze pracy wychowawczej</span></p> Beata Ciupińska Copyright (c) 2018 Konteksty Pedagogiczne https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-12 2018-12-12 2 11 95 104 10.19265/kp.2018.95-104 Gry komputerowe a funkcjonowanie psychospołeczne. Przegląd aktualnych doniesień naukowych https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/27 <p><span style="left: 202.308px; top: 489.615px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.783885);">Gry komputerowe stanowią istotny obszar kultury nowych me-</span><span style="left: 115.392px; top: 511.282px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.734241);">diów. W ostatnim czasie prezentowane są badania skupiające się na pozytywnym </span><span style="left: 114.692px; top: 532.949px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.754601);">wpływie gier komputerowych na rozwój poznawczy oraz osobowościowy. Zmie-</span><span style="left: 115.042px; top: 554.615px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.733166);">nia się ponadto dominująca narracja badaczy, gry komputerowe nie są omawiane </span><span style="left: 114.858px; top: 576.282px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.743106);">już głównie przez pryzmat uzależnień behawioralnych.</span><span style="left: 133.742px; top: 597.949px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.771643);">Celem artykułu jest prezentacja wyników badań obejmujących wpływ gier <span style="left: 115.042px; top: 619.615px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.744761);">komputerowych na funkcjonowanie psychospołeczne dzieci oraz dorosłych</span>.</span></p> Piotr Modzelewski Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak Copyright (c) 2018 Konteksty Pedagogiczne https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-12 2018-12-12 2 11 105 118 10.19265/kp.2018.105-118 Aspects of early familiarization of children with media content in the education environment https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/28 <p><span style="left: 209.608px; top: 405.577px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.73742);">We współczesnym szkolnictwie, w obszarze pierwszego etapu </span><span style="left: 115.075px; top: 427.244px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.737768);">kształcenia, niepoślednią rolę odgrywać powinno przygotowanie do wyzwań </span><span style="left: 115.092px; top: 448.91px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.775324);">przyszłości. W obliczu zmian cywilizacyjnych przed edukacją stoją wyzwania, </span><span style="left: 115.075px; top: 470.577px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.761605);">którym musi ona podołać. Realizacja tego przedsięwzięcia rodzi jednak pewne </span><span style="left: 115.408px; top: 492.244px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.748035);">dylematy weryfikowane przez rzeczywistość. W proces wychowania do mediów </span><span style="left: 115.458px; top: 513.91px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.742201);">zaangażowani powinni być także rodzice. </span></p> Tatiana Kłosińska Copyright (c) 2018 Konteksty Pedagogiczne https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-12 2018-12-12 2 11 119 133 10.19265/kp.2018.119-133 Communication between a chemistry teacher and elementary school students with the use of a subject-dedicated website https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/29 <p><span style="left: 203.692px; top: 760.264px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.758023);">Autorka tekstu poszukuje optymalnego sposobu komunikacji </span><span style="left: 115.442px; top: 781.93px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.778048);">z uczniami, który miałby zmobilizować uczniów do zgłębiania zagadnień che-</span><span style="left: 115.108px; top: 803.597px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.770165);">micznych i przełamać ich niechęć do przedmiotu. Jako narzędzie wspierające </span><span style="left: 115.058px; top: 825.264px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.763936);">naukę chemii chce wykorzystać Internet. Badania miały charakter poznawczy, </span><span style="left: 115.392px; top: 846.93px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.745285);">a do ich przeprowadzenia wybrano technikę ankiety.</span><span style="left: 133.575px; top: 868.597px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.748471);"> Celem przedmiotowego artykułu jest przybliżenie:</span><span style="left: 131.958px; top: 890.264px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.775362);">1) </span><span style="left: 156.492px; top: 890.264px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.759176);">optymalnego sposobu komunikacji nauczyciela chemii z uczniami szkoły </span><span style="left: 115.075px; top: 911.93px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.744493);">podstawowej wpływającego na usprawnienie wyższych procesów poznawczych </span><span style="left: 114.975px; top: 933.597px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.744536);">ucznia, <span style="left: 133.036px; top: 102.634px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.775362);">2) </span><span style="left: 156.186px; top: 102.634px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.730805);">postulatów uczniów co do merytorycznej zawartości przedmiotowej strony </span><span style="left: 114.703px; top: 124.3px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.743605);">www oraz oczekiwań uczniów dotyczących udogodnień technicznych,</span><span style="left: 133.003px; top: 145.967px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.775362);">3) </span><span style="left: 156.219px; top: 145.967px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.764509);">możliwości budowania wiedzy poprzez media interaktywne, które są na-</span><span style="left: 115.069px; top: 167.634px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.740515);">turalne i atrakcyjne dla ucznia w jego cyfrowym świecie</span>.<br></span></p> Barbara Michałek-Piernik Copyright (c) 2018 Konteksty Pedagogiczne https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-12 2018-12-12 2 11 135 149 10.19265/kp.2018.135-149 Educational and therapeutic impact of contemporary animated film characters on the viewer https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/30 <p><span style="left: 203.192px; top: 498.342px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.736857);">Współcześni bohaterowie filmów animowanych znacznie różnią się </span><span style="left: 115.408px; top: 520.009px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.730382);">od swoich poprzedników pod względem charakteru oraz prezentowanych postaw. </span><span style="left: 114.475px; top: 541.676px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.786313);">Nowe typy bohaterów, będące ważnym składnikiem opowiadania filmowego, </span><span style="left: 115.408px; top: 563.342px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.783132);">oddziałują na odbiorcę nie tylko pod względem emocjonalnym. Wykreowane, </span><span style="left: 115.458px; top: 585.009px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.76093);">złożone pod względem charakterologicznym postaci posiadają ogromny poten-</span><span style="left: 115.392px; top: 606.676px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.770315);">cjał wpływu poznawczego. Dzięki poruszanym problemom bliskim odbiorcom </span><span style="left: 115.125px; top: 628.342px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.750536);">możliwe jest zidentyfikowanie się z percypowanymi bohaterami, zasymilowanie </span><span style="left: 115.458px; top: 650.009px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.76974);">z ich sytuacją lub uruchomienie innych mechanizmów oddziaływania. Postaci </span><span style="left: 114.725px; top: 671.676px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.748712);">współczesnych filmów animowanych nie są już prostymi podmiotami opisanymi </span><span style="left: 115.458px; top: 693.342px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.755866);">za pomocą głównego przymiotu lub alegorycznego odniesienia. Ważnym aspek-</span><span style="left: 115.075px; top: 715.009px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.751318);">tem jest odchodzenie od prezentacji względnie stałej osobowości na rzecz prze-</span><span style="left: 115.125px; top: 736.676px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.732167);">mian zachowania i wyznawanych wartości. Fakt ten stwarza doskonałą okazję do </span><span style="left: 114.708px; top: 758.342px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.745918);">wykorzystania poszczególnych animowanych dzieł filmowych w ramach działań </span><span style="left: 114.708px; top: 780.009px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.726045);">wychowawczych i terapeutycznych.</span></p> Joanna Mytnik Copyright (c) 2018 Konteksty Pedagogiczne https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-12 2018-12-12 2 11 151 163 10.19265/kp.2018.151-163 Meaning management – photography and “personal” media education https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/31 <p><span style="left: 200.808px; top: 324.878px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.749498);">W artykule analizuję fascynujące (z perspektywy kulturoznawcze</span><span style="left: 623.3081666666665px; top: 324.87783333333346px; font-size: 16.666666666666664px; font-family: serif;">-</span><span style="left: 115.325px; top: 346.545px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.765749);">go nurtu badań nad mediami) zjawisko budowania znaczeń poprzez określoną </span><span style="left: 115.058px; top: 368.211px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.75311);">kompozycję obrazów – fotografii, ich umiejscowienie w makrostrukturze strony, </span><span style="left: 115.058px; top: 389.878px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.738443);">liczbę dopowiedzeń (komentarzy, znaczników, tagów, lokalizacji) tworzących tzw. </span><span style="left: 114.758px; top: 411.545px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.758199);">łańcuch znaczeń i będących jednym z filarów współczesnej edukacji medialnej. </span><span style="left: 114.458px; top: 433.211px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.741164);">Na specyfikę omawianego zjawiska wpływa przede wszystkim pułap obserwacji: </span><span style="left: 115.075px; top: 454.878px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.784097);">poziom komplikacji rozumienia obrazu będzie w dużej mierze zależny nie tyl-</span><span style="left: 115.058px; top: 476.545px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.737332);">ko od „spostrzegawczości” obserwatora (rozumianej nawet w sposób wyjątkowo </span><span style="left: 115.392px; top: 498.211px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.766144);">ogólny), ale również od poziomu kompetencji medialnych (nabytych w drodze </span><span style="left: 114.508px; top: 519.878px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.737029);">świadomej lub nieświadomej edukacji), potrzeby interpretacji otaczającej go </span><span style="left: 115.058px; top: 541.545px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.734145);">przestrzeni wypełnionej obrazami – czy bardziej rozumianej właśnie jako miejsce </span><span style="left: 110.308px; top: 563.211px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.749279);">„zawieszania” różnorodnych obrazów (ruchomych i statycznych) oraz określoną </span><span style="left: 115.058px; top: 584.878px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.725066);">pozycją (sytuacją) społeczną.</span></p> Tomasz Bielak Copyright (c) 2018 Konteksty Pedagogiczne https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-12 2018-12-12 2 11 165 177 10.19265/kp.2018.165-177 ...jak dorożkarz, ...jak szewc, ...na czym świat stoi – kląć. O wulgaryzacji polszczyzny i jej antypedagogicznej obecności w mediach https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/32 <p><span style="left: 195.725px; top: 314.747px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.73471);">Artykuł dotyczy wulgaryzacji polszczyzny. Autor prezentuje wyniki </span><span style="left: 115.108px; top: 336.413px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.73141);">badań statystycznych odnoszących się do zagadnienia, umieszczając je na tle roz-</span><span style="left: 114.692px; top: 358.08px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.727352);">ważań językoznawczych i pedagogicznych. W tekście zwrócono uwagę na fakt, że </span><span style="left: 115.375px; top: 379.747px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.758426);">ciągły wzrost wulgaryzmów, wyzwisk i przekleństw w języku jest proporcjonal-</span><span style="left: 115.058px; top: 401.413px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.753788);">ny względem coraz powszechniejszego dostępu do mediów i korzystania z nich </span><span style="left: 114.058px; top: 423.08px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.742936);">(szczególnie w zakresie komunikacji elektronicznej). </span></p> Jarosław Pacuła Copyright (c) 2018 Konteksty Pedagogiczne https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-12 2018-12-12 2 11 179 196 10.19265/kp.2018.179-196 Multimedia technologies in building professionally oriented written skills of IT specialists https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/33 <p><span style="left: 204.308px; top: 794.589px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.751003);">Artykuł omawia osobliwości anglojęzycznej, profesjonalnie zorien-</span><span style="left: 115.058px; top: 816.255px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.74944);">towanej komunikacji specjalistów IT. W ramach głównych sytuacji komunikowa-</span><span style="left: 115.058px; top: 837.922px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.740669);">nia się na tym polu (korespondencja biznesowa, korespondencja z kolegami i me-</span><span style="left: 115.058px; top: 859.589px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.739303);">nedżerami) można zaobserwować następujące funkcje komunikacyjne: kontaktu, </span><span style="left: 115.058px; top: 881.255px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.738054);">informacyjną, wywołującą, poznawczą, emocjonalną, wpływającą i poprawiającą. </span><span style="left: 114.325px; top: 902.922px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.752879);">Z kolei gatunki pisanej angielszczyzny w tym zakresie obejmują: prywatną i biz-</span><span style="left: 115.058px; top: 924.589px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.767413);">nesową korespondencję e-mailową, teksty na czatach i forach, komunikaty na <span style="left: 115.063px; top: 101.098px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.764162);">tablicach ogłoszeń, notatki i raporty. Główne rodzaje tej komunikacji to: komu-</span><span style="left: 115.063px; top: 122.765px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.775655);">nikacja nieformalna (komunikacja z kolegami), komunikacja półformalna i for-</span><span style="left: 115.113px; top: 144.432px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.741293);">malna (komunikacja z dostawcami, klientami, szefami), komunikacja analityczna </span><span style="left: 115.063px; top: 166.098px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.735964);">i profesjonalna (raporty). Każdy rodzaj omawianej komunikacji ma swoistą cechę </span><span style="left: 115.513px; top: 187.765px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.728052);">stylistyczną, dotyczącą głównie reprezentacji leksykalnej i gramatycznej.</span></span></p> Natalia Shandra Copyright (c) 2018 Konteksty Pedagogiczne https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-12 2018-12-12 2 11 197 206 10.19265/kp.2018.197-206 The image of dragon in literature. Pedagogical perspectiveon the basis of John Ronald Reuel Tolkien’s Hobbit https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/34 <p><span style="left: 201.342px; top: 841.991px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.768285);">Artykuł koncentruje się na analizie literackiej postaci smoka, od-</span><span style="left: 115.058px; top: 863.657px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.754622);">nosząc się do </span><span style="left: 204.858px; top: 863.657px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.752416);">Hobbita</span><span style="left: 256.775px; top: 863.657px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.780433);"> J.R.R. Tolkiena jako przykładu, przy wykorzystaniu per-</span><span style="left: 115.508px; top: 885.324px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.760568);">spektywy pedagogicznej. Smok jako antagonista jest powracającym motywem </span><span style="left: 115.058px; top: 906.991px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.718396);">literackim, zwłaszcza w literaturze fantastycznej, razem z bohaterem reprezentuje </span><span style="left: 115.058px; top: 928.657px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.75607);">trudną i niejednoznaczną walkę dobra ze złem. Smok Smaug oraz stykające się <span style="left: 115.442px; top: 102.634px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.740896);">z nim postacie, wraz z ich kodami moralnymi i motywacjami, są analizowa-</span><span style="left: 115.058px; top: 124.3px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.768768);">ne w kontekście innych podobnych klasycznych dzieł literackich, np. </span><span style="left: 573.008px; top: 124.3px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.718333);">Beowulf</span><span style="left: 623.292px; top: 124.3px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.833333);">. </span><span style="left: 114.458px; top: 145.967px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.759352);">Następnie autor przedstawia, jak dyskusja o postaci antagonisty w klasie, przy </span><span style="left: 114.975px; top: 167.634px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.767338);">użyciu różnych metod kształtowania moralności, może korzystnie wpłynąć na </span><span style="left: 115.025px; top: 189.3px; font-size: 16.6667px; font-family: serif; transform: scaleX(0.758027);">rozwój kodeksu moralnego i inteligencji emocjonalnej dzieci</span>.</span></p> Anna Hyla Copyright (c) 2018 Konteksty Pedagogiczne https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-12 2018-12-12 2 11 207 218 10.19265/kp.2018.207-218