Znaczenie pozytywnych relacji nauczyciel–uczeń w podnoszeniu społecznych kompetencji dzieci izolowanych rówieśniczo
PDF (English)

Słowa kluczowe

izolacja rówieśnicza
relacja nauczyciel–uczeń
kompetencje społeczne

Jak cytować

GAWEŁ-MIROCHA, A. Znaczenie pozytywnych relacji nauczyciel–uczeń w podnoszeniu społecznych kompetencji dzieci izolowanych rówieśniczo. Konteksty Pedagogiczne, [S. l.], v. 2, n. 9, 2017. DOI: 10.19265/KP.2017.02977. Disponível em: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/155. Acesso em: 16 lip. 2024.

Abstrakt

W prawidłowym przebiegu rozwoju dziecka, kształtowaniu po­szczególnych cech jego osobowości oraz rozwijaniu kompetencji społecznych do­niosłą rolę odgrywa rodzina dziecka, a w drugiej kolejności środowisko szkolne, które dzięki swojej działalności dydaktyczno­wychowawczej determinuje jego rozwój. Dzieci odrzucone i izolowane nie biorą aktywnego udziału w życiu klasy. Nie mają więc warunków do zaspokajania potrzeby bezpieczeństwa i akceptacji, bardzo potrzebnych do prawidłowego rozwoju społecznego i emocjonalnego. Ce­lem niniejszego artykułu jest ukazanie znaczenia właściwych relacji na płaszczyź­nie nauczyciel–uczeń dla wzmacniania rozwoju kompetencji społecznych dzieci izolowanych rówieśniczo.

https://doi.org/10.19265/KP.2017.02977
PDF (English)

Bibliografia

Bee, H. (2008). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S­ka.

Boivin, M. (2005). Origines des difficultés dans les relations entre pairs pendant la petite enfance et impact sur l’adaptation psychosociale et le développement des jeunes enfants. In : R.E Tremblay, R.G. Barr & R.D.V. Peters (eds.), Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants, www.enfant-encyclopedie.com/ [accessed: 22.06.2017].

Birch, S.H. & Ladd, G.W. (1996). Interpersonal relationships in the school environ­ment and children’s early school adjustment: the role of teachers and peers. In: J. Junoven & K. Wentzel (eds.), Social motivation: understanding children’s school adjustment (p. 199–225). Cambridge: Cambridge University Press.

Baumrind, D. (1973). The development of instrumental competence through so­cialization. In: A.D. Pick (ed.), Minnesota Symposia on Child Psychology (p. 3–46). Vol. VII. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Czerepaniak-­Walczak, M. (1995). Między dostosowaniem a zmianą. Elementy emancypa-cyjnej teorii edukacji. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.Deptuła, M. (2013). Odrzucenie rówieśnicze profilaktyka i terapia. Warszawa: Wydaw­nictwo Naukowe PWN.

Gaś, Z.B. (2006). Wybrane zagadnienia z problematyki wykluczenia społecznego. Lublin: Stowarzyszenie „Nadzieja”.

Green, V.A., Cillessen, A.H.N., Rechis, R., Patterson, M. & Milligan, J. (2008). Social problem solving and strategy use in young children. Journal of Genetic Psychology, 169, 92–112.

Gresham, F.M. & Elliott, S.N. (1987). The relationship between adaptive behaviour and social skills: Issues in definition and assessment. Journal of Special Education, 21(1), 167–181.

Jaskulska, S. & Poleszak W. (2015). Wykluczenie rówieśnicze. Poznań: Repozytorium UAM.

Klem, A.M. & Connel, J.P. (2004). Linking Teacher Support to Student Engagement and Achievement. Journal of School Health, 74(7), 262–273.

Konopczyński, T. (2006). Teoretyczne podstawy metodyki kulturotechnicznych oddziały-wań resocjalizacyjnych wobec nieletnich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.McFall, R.M. (1982). A review and reformulation of the concept of social skills. Beha-vioral Assessment,4, 1–33.

Noam, G.G. & Fiore, N. (2004). Relationships across Multiple Setting. An Overview. New Direction for Youth Development, 103, 9–16.

Obuchowski, K. (1983). Psychologia dążeń ludzkich. Warszawa: Wydawnictwo Nauko­we PWN.

Okoń, W. (1996). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Polak, K.(2010). Uczeń w sytuacji konfliktów szkolnych. In: D. Borecka­Biernat (ed.), Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym. Jak sobie radzą z nimi dzieci i młodzież? (p. 21–24). Warsaw: Wydawnictwo Difin.

Schaffer, H.R. (2006). Rozwój społeczny. Dzieciństwo i młodość. Kraków: Wydawnic­two UJ.

Sowińska, H. (2011). Rozwój kompetencji społecznych dziecka na etapie edukacji wczesnoszkolnej. In: H. Sowińska (ed.), Dziecko w szkolnej rzeczywistości. Złożony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej (s. 271–300). Poznań: Wydawnictwo Na­ukowe UAM.

Stefańska­Klar, R. (2004). Późne dzieciństwo. Młodszy wiek szkolny. In: B. Harwas Na­pierała & J. Trempała (eds.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka (p. 85–90). Vol. II. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Tremblay, R.E., Vitaro, F., Gagnon, C., Piche, C. & Rayer, N. (1992). A Prosocial Sca­le for the Preschool Behaviour Questionnaire: Concurrent and Predictive Correlates. International Journal of Behavioral Development, 15,222–245.

Werner, E. & Smith, R. (1989). Vulnerable but Invincible: A Longitudinal Study of Resilient Children and Youth. New York: Adams, Bannister and Cox.

Wiliński, P. (2005). Wiek szkolny. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać. In: A.I. Brze­zińska (ed.), Psychologiczne portrety człowieka (p. 185–187). Gdańsk: Gdańskie Wy­dawnictwo Psychologiczne.

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska | w formie skanu przesłać poprzez system OJS (biblioteka wydawcy).

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY-SA

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.