Etyka publikacyjna

Zasady etyki publikacyjnej mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym

Redakcja czasopisma Konteksty Pedagogiczne w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom publikacyjnym stosuje zasady:

ZASADY ETYCZNE OBOWIĄZUJĄCE WYDAWCĘ

Wydawca zobowiązany jest do:

 • przestrzegania w procesie wydawniczym wszelkich norm etycznych, z jednoczesnym zachowaniem zasad wolności nauki;
 • prowadzenia bezstronnej i niezależnej polityki wydawniczej;
 • zapewnienia standardów poufności i bezpieczeństwa danych osobowych autorów;
 • przestrzegania i dochowania standardów redakcyjnych;
 • zamieszczania artykułów w formie pełno tekstowej wersji elektronicznej na stronie internetowej Kontekstów Pedagogicznych w terminie do 2 tygodni od ukazania się wersji drukowanej;
 • zastosowania systemu elektronicznej identyfikacji wersji artykułów naukowych według identyfikatora DOI w celu zapewnienia im cytowalności oraz nieograniczonej dostępności w sieci.

ZASADY ETYCZNE OBOWIĄZUJĄCE REDAKCJĘ

Redakcja zobowiązana jest do:

 • odpowiedzialnego podejmowania decyzji o akceptacji lub odrzuceniu nadesłanych artykułów;
 • przestrzegania w procesie recenzowania obowiązujących norm prawnych dotyczących praw autorskich;
 • stosowania w procesie recenzenckim procedury double-blind review;
 • eliminowania konfliktów interesów, które mogłyby zaistnieć pomiędzy autorami, a recenzentami;
 • stosowania jednolitej procedury recenzowania i wydawania artykułów przesyłanych przez autorów;
 • informowaniem autorów, że ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a o wszelkich przypadkach nieuczciwości będą informowane placówki ich zatrudniające.

ZASADY ETYCZNE OBOWIĄZUJĄCE AUTORÓW

Autorzy zobowiązani są do:

 • złożenia oświadczenia o zapoznaniu się i postępowaniu zgodnie z zasadami etyki publikacyjnej;
 • wskazania procentowego wkładu w powstanie artykułu naukowego oraz określenie źródeł jego finansowania;
 • złożenia oświadczenia, że artykuł nie był wcześniej publikowany i jest oryginalnym artykułem naukowym oraz, że treści w nim zawarte nie naruszają praw osób trzecich.