Wspieranie procesu kształtowania pozytywnych relacji, komunikacji i dialogu na podstawie pakietu edukacyjnego „Kuferek Tajemnic” w edukacji przedszkolnej
PDF (English)

Słowa kluczowe

dialog
komunikacja
pakiet edukacyjny „Kuferek Tajemnic”
program TOC (Theory of Constraints)
wychowanie przedszkolne

Jak cytować

SOMERLA, B. Wspieranie procesu kształtowania pozytywnych relacji, komunikacji i dialogu na podstawie pakietu edukacyjnego „Kuferek Tajemnic” w edukacji przedszkolnej. Konteksty Pedagogiczne, [S. l.], v. 2, n. 9, 2017. DOI: 10.19265/KP.2017.02987. Disponível em: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/156. Acesso em: 22 lip. 2024.

Abstrakt

We wstępie autor przedstawia rozważania nad współczesnymi wy­zwaniami, przed którymi staje edukacja, oraz jej znaczeniem w kształtowaniu podstaw pozytywnych relacji, komunikacji i dialogu. Celem niniejszego arty­kułu jest ukazanie korzyści, jakie płyną z wykorzystania pakietu edukacyjnego „Kuferek Tajemnic” w procesie dydaktyczno­wychowawczym w przedszkolu, ze szczególnym uwzględnieniem budowania podstaw komunikacji, dialogu oraz kształtowania pozytywnych relacji. Jest to interesująca propozycja pracy z dziec­kiem, grupą i rodzicami w zakresie samopoznania dzieci oraz kształtowania kon­struktywnych relacji rówieśniczych i społecznych w edukacji przedszkolnej.

https://doi.org/10.19265/KP.2017.02987
PDF (English)

Bibliografia

Berne, E. (2007). W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Broda, I. (2016). „Od przedszkolaka do pierwszaka”. Program wychowania przedszkol-nego. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Engelbert, W. (2014). Jak wychować szczęśliwe dzieci. Warszawa: Wydawnictwo Zwierciadło Sp. z o.o.

Frąckowiak, M. (2011). Pozytywna komunikacja z przedszkolakiem. Wychowanie w Przedszkolu, 6, 22–28.

Goffman, E. (2000). Człowiek w teatrze życia. Warszawa: Wydawnictwo KR.

Gordon T. (2002). Wychowanie bez porażek w szkole. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Guła, A., Urbańska, A. & Witkowska K. (2011). Kuferek Tajemnic. Narzędzia krytycznego myślenia w służbie dzieciom. Gdańsk: Wydawnictwo TOC dla Edukacji Polska Sp. z o.o.

Habermas, J. (1983). Teoria i praktyka. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Kazimierowicz, M. (2012). Komunikowanie w zarządzaniu szkołą. Nowa Szkoła, 1, 7–12.

Mead, G.H. (1975). Umysł, osobowość, społeczeństwo. Warszawa: Państwowe Wydawnic­two Naukowe PWN.

Mystkowska, H. (1970). Właściwości mowy dziecka sześcio-siedmioletniego. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych.

Piegzik, W. (2008). Jak wspierać edukację: Przykład wykorzystania teorii komunikacji Jurgena Habermasa w pedagogice. Edukacja i Dialog, 9, 6–9.

Płóciennik, E. (2016). Rozwijanie mądrości dziecka. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego (annex to the regulation of the Minister of National Education as of 17 June 2016, item 895).

Retter H., Komunikacja codzienna w pedagogice. Gdańsk 2005: Gdańskie Wydawnic­two Psychologiczne.

Śnieżyński, M. (2008). Sztuka dialogu. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Śnieżyński, M. & Nowakowska, M. (2009). Dlaczego dialog jest trudny? Próba peda­gogiczno­psychologicznej diagnozy. Wychowanie na co Dzień, 7–8, 9–12.

Telka, L. & Walczak. A. (2009). Dialog i mediacja w wychowaniu. Pedagogika Społeczna, 3–4, 7–24.

Wal, J. (1998). Vademecum dialogu. Kraków: Papieska Akademia Teologiczna w Kra­kowie, Podyplomowe Studium Dziennikarskie (skrypt).

Wieczór, E. (2014). Proces nabywania przez dzieci kompetencji językowych i komuni­kacyjnych. Studia Dydaktyczne, no. 2014, 341–359.

Wygotski, L.S. (1989). Myślenie i mowa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska | w formie skanu przesłać poprzez system OJS (biblioteka wydawcy).

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY-SA

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.