Ocena wykorzystania gestów ©GORA we wsparciu komunikacji językowej dziecka z zaburzonym rozwojem mowy (perspektywa terapeuty)
Konteksty Pedagogiczne nr 1(14)/2020
pdf (English)

Słowa kluczowe

gesty ©GORA
terapia logopedyczna
zaburzenia komunikacji językowej

Jak cytować

KARWOWSKA, A.; LORENS, G. Ocena wykorzystania gestów ©GORA we wsparciu komunikacji językowej dziecka z zaburzonym rozwojem mowy (perspektywa terapeuty). Konteksty Pedagogiczne, v. 1, n. 14, p. 125-139, 30 cze. 2020.

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest ocena wykorzystania przez terapeutów w terapii komunikacji językowej metody Gestów Obrazujących Ruchy Artykulatorów (©GORA). Zaburzony rozwój mowy znacznie utrudnia komunikację językową jednostki, prowadzi do deficytów rozwojowych w sferze emocjonalnej, poznawczej i społecznej. W pracy z osobami z zaburzeniami komunikacji językowej efektywną metodą wspierającą terapię są gesty ©GORA. Wspomagają one przełamanie deficytów w zakresie rozwoju funkcji motorycznych i/lub percepcji słuchowej leżących u podłoża trudności w opanowaniu języka, czytania i pisania. Dzięki temu stymulują rozwój mowy i języka dziecka, budują i rozwijają kompetencję komunikacyjną oraz kompetencję językową. Autorki artykułu zweryfikowały swoje obserwacje i przemyślenia dzięki przeprowadzeniu badania ankietowego wśród pedagogów/logopedów wspierających terapię komunikacji językowej gestami ©GORA.

https://doi.org/10.19265/kp.2020.1.14.247
pdf (English)

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Bibliografia

Baczała, D. & Błeszyński, J. (2014). Komunikacja w logopedii. Terapia, wspomaganie, wsparcie [Communication in Speech Therapy. Therapy, Support, Assistance]. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Zobacz w Google Scholar

Banach, E., Cybulski, M. & Krajewska-Kułak, E. (2015). Profilaktyka wad wymowy u dzieci do siódmego roku życia [Prevention of Speech Disorders in Children up to the Age of Seven]. Hygeia Public Health, 50(4), 566–571.
Zobacz w Google Scholar

Barton-Hulsey, A., Sevcik, R. & Romski, M. (2017). The Relationship Between Speech, Language, and Phonological Awareness in Preschool-Age Children with Developmental Disabilities. American Journal of Speech-Language Pathology, 27, 1–17, https:// ajslp.pubs.asha.org/ [accessed: 3.03.2018].
Zobacz w Google Scholar

Bercow, J. (2008). The Bercow Report: A Review of Services for Children and Young People (0–19) with Speech, Language and Communication Needs. Department for Children, Schools and Families (DCSF), http://reb.cloudz.pw/download?file=john+bercow+ report+2008+ford [accessed: 26.12.2019].
Zobacz w Google Scholar

Dobek-Ostrowska, B. (1999). Podstawy komunikowania społecznego [The Basics of Social Communication]. Wrocław: Astrum.
Zobacz w Google Scholar

Dysarz, Z. (2003). Mowa dziecka a więzi uczuciowe w rodzinie [Child’s Speech and Emotional Bonds in the Family]. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.
Zobacz w Google Scholar

Gimson, A.C. (2008). Pronunciation of English. London: Hodder Education.
Zobacz w Google Scholar

Lorens, G., Karwowska, A. & Więcek-Poborczyk, I. (2017). GORA – Gesty Obrazujące Ruchy Artykulatorów [GORA – Gestures Representing Articulator Movements]. Gdańsk: Harmonia Universalis.
Zobacz w Google Scholar

Luria, A.R. (1947). Travmaticheskaya afasiya [Traumatic aphasia]. Moscow: Izd. Akad. Med. Nauk SSSR.
Zobacz w Google Scholar

New Core Curriculum. Primary School (Students with Disabilities) (2017), https://pod-stawaprogramowa.pl/Szkola-podasadowców-chools [accessed: 26.12.2019].
Zobacz w Google Scholar

Maruszewski, M. (1970). Mowa a mózg. Zagadnienia neuropsychologiczne [Speech and the Brain. Neuropsychological Issues]. Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Michalik, M. (2019). Lingwistyczno-logopedyczne podstawy komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Ujęcie metodologiczne [Linguistic and Speech Therapy Basics of Alternative and Augmentative Communication. Methodological Approach]. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Zobacz w Google Scholar

Paluch, A., Drewniak-Wołosz, E. & Mikosz, L. (2005). AFA-Skala: jak badać mowę dziecka afatycznego [AFA-Scale: How to Study the Speech of an Aphatic Child]. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Zobacz w Google Scholar

Panasiuk, J. (2019). Język a komunikacja w afazji [Language and Communication in Aphasia]. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Zobacz w Google Scholar

Pilch, T. (1998). Zasady badań pedagogicznych [Principles of Pedagogical Research]. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
Zobacz w Google Scholar

Przebinda, E. (2017). GORA – Gesty Obrazujące Ruchy Artykulatorów [GORA – Gestures Representing Articulator Movements]. Gdańsk: Harmonia Universalis.
Zobacz w Google Scholar

Pullen, C.P. (2003). Promising Interventions for Promoting Emergent Literacy Skills: Three Evidence-Based Approaches. Topics in Early Childhood Special Education, 23(3), 87–98.
Zobacz w Google Scholar

Styczek, I. (1982). Badanie i kształtowanie słuchu fonematycznego [Examination and Shaping of Phonematic Hearing]. Warszawa: WSiP.
Zobacz w Google Scholar

Szuman, S. (1968). O rozwoju języka i myślenia dziecka [On Child’s Language Development]. Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Vygotsky, L.S. (1971). Myślenie i mowa [Thinking and Speech]. In: Wybrane prace psychologiczne [Selected Psychological Works], transl. E. Fleszerowa & J. Fleszer (pp. 34–39). Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.