Wychowawcza rola matki w percepcji dorosłych córek – przyczynek do rozważań o komunikacji w rodzinie
Konteksty Pedagogiczne nr 1(14)/2020
pdf (English)

Słowa kluczowe

rodzicielstwo
rola matki
wychowanie
wychowawcza rola matki
opieka
troska wychowawcza

Jak cytować

ŚNIEGULSKA, A. Wychowawcza rola matki w percepcji dorosłych córek – przyczynek do rozważań o komunikacji w rodzinie. Konteksty Pedagogiczne, v. 1, n. 14, p. 155-166, 30 cze. 2020.

Abstrakt

Podstawowym celem przedstawionych w artykule badań było ustalenie, jak dorosłe córki, z perspektywy lat, spostrzegają wychowawczą rolę swych matek. W postępowaniu badawczym zastosowano „Koło” – Kwestionariusz stylu spostrzegania Bena Shalita w wersji zmodyfikowanej. Badaniami objęto 91 studentek z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Za przesłankę badań uznano fakt, że rodzicielstwo stanowi zasadniczy wymiar funkcjonowania człowieka dorosłego, którego jakość zależy od doświadczeń nabytych przez człowieka w okresie dzieciństwa. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że kobiety spostrzegają wychowawczą rolę matek w kontekście czterech głównych kategorii treściowych, tzn. „wspólnotowości”, „wartości”, „opieki i troski” wychowawczej oraz „obdarzania uczuciami”.
Kwestie niewynikające z badań, ale istotne z punktu widzenia podjętej problematyki, to te dotyczące realizowania edukacji prorodzicielskiej – zarówno w szkole, jak i w przestrzeni publicznej – która powinna obejmować przekazywanie wiedzy o rozwoju i wychowaniu dziecka oraz zmierzać do kształtowania kompetencji rodzicielskich, w tym komunikacyjnych i szeroko rozumianej kultury pedagogicznej.

https://doi.org/10.19265/kp.2020.1.14.250
pdf (English)

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Bibliografia

Babbie, E. (2008). Podstawy badań społecznych [Introduction to Social Research], transl. W. Betkiewicz, M. Bucholc & P. Gadomski. Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Bakiera, L. & Stelter, Ż. (2010). Rodzicielstwo z perspektywy rodziców dziecka pełnosprawnego i niepełnosprawnego intelektualnie [Parenthood from the Perspective of Parents of Fully-Abled and Intellectually Disabled Children]. Roczniki Socjologii Rodziny, 20, 131–151.
Zobacz w Google Scholar

Cohen, S.T. (2015). Parenthood in Midlife: Perceived Parental Roles, Intergenerational Ambivalence and Well-being among Parents of Adult Children, http://www.sciencedirect. com/science/article/pii/S1877042815056165 [accessed: 20.11.2017].
Zobacz w Google Scholar

Chomczyńska-Miliszkiewicz, M. (1999). Rodzicielstwo – między wiedzą a intuicją [Parenthood – between Knowledge and Intuition]. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Zobacz w Google Scholar

Czapiński, J. (1985). “Koło” – Schalita Kwestionariusz Stylu Spostrzegania [Shalit’s “Wheel” – A Perception Survey Questionnaire]. In: E. Paszkiewicz & E. Szutrowa (eds.), Materiały do nauczania psychologii [Materials for Teaching Psychology], series III, vol. 4 (pp. 283–299). Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Izdebska, J. (2015). Dziecko – dzieciństwo – rodzina – wychowanie rodzinne. Kategorie pedagogiki rodziny w perspektywie pedagogiki personalistycznej [Child – Childhood – Family – Family Education. Categories of Family Pedagogy in the Light of Personalistic Pedagogy]. Białystok: Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku.
Zobacz w Google Scholar

Łobocki, M. (2004). Wybrane problemy wychowania nadal aktualne [Selected Valid Problems of Upbringing]. Lublin: UMCS.
Zobacz w Google Scholar

Opozda, D. (2012). Struktura i treść jednostkowej wiedzy o wychowaniu. Studium pedagogiczne wiedzy rodziców i jej korelatów [Structure and Content of Individual Knowledge about Education. Pedagogical Study of Parents’ Knowledge and Its Correlates]. Lublin: KUL.
Zobacz w Google Scholar

Ostrouch, J. (2004). Nieuchwytne. Relacje matek i córek w codzienności [The Elusive. Mother-Daughter Relations in Everyday Life]. Olsztyn: UWM.
Zobacz w Google Scholar

Parysiewicz, B. (2000). Wychowanie rodzinne do roli matki [Family Education in the Role of Mother]. In: M. Chymuk & D. Topa (eds.), Edukacja prorodzinna [Pro-family Education] (pp. 205–211). Kraków: AP.
Zobacz w Google Scholar

Śledzianowki, J. & Bębas, S. (2016). Blaski i cienie współczesnej rodziny polskiej [The Lights and Shadows of a Modern Polish Family]. Kielce: Jedność.
Zobacz w Google Scholar

Śniegulska, A. (2017). O potrzebie edukacji do rodzicielstwa [About the Need for Education in Parenthood]. Pedagogika, 26(1), 57–67. DOI: 0.16926/p.2017.26.05.
Zobacz w Google Scholar

Wilk, J. (2016). Pedagogika rodziny [Family Pedagogy]. Lublin: KUL.
Zobacz w Google Scholar

Wolicki, M. (1982). Podstawowe warunki spełniania ról rodzicielskich i proces ich uczenia się [Basic Conditions for Fulfilling Parental Roles and Their Learning Process]. Problemy Rodziny, 3(124), 11–16.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Copyright (c) 2020 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/