Wychowawcza rola matki w percepcji dorosłych córek – przyczynek do rozważań o komunikacji w rodzinie
Konteksty Pedagogiczne nr 1(14)/2020
pdf (English)

Słowa kluczowe

rodzicielstwo
rola matki
wychowanie
wychowawcza rola matki
opieka
troska wychowawcza

Jak cytować

ŚNIEGULSKA, A. Wychowawcza rola matki w percepcji dorosłych córek – przyczynek do rozważań o komunikacji w rodzinie. Konteksty Pedagogiczne, v. 1, n. 14, p. 155-166, 30 cze. 2020.

Abstrakt

Podstawowym celem przedstawionych w artykule badań było ustalenie, jak dorosłe córki, z perspektywy lat, spostrzegają wychowawczą rolę swych matek. W postępowaniu badawczym zastosowano „Koło” – Kwestionariusz stylu spostrzegania Bena Shalita w wersji zmodyfikowanej. Badaniami objęto 91 studentek z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Za przesłankę badań uznano fakt, że rodzicielstwo stanowi zasadniczy wymiar funkcjonowania człowieka dorosłego, którego jakość zależy od doświadczeń nabytych przez człowieka w okresie dzieciństwa. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że kobiety spostrzegają wychowawczą rolę matek w kontekście czterech głównych kategorii treściowych, tzn. „wspólnotowości”, „wartości”, „opieki i troski” wychowawczej oraz „obdarzania uczuciami”.
Kwestie niewynikające z badań, ale istotne z punktu widzenia podjętej problematyki, to te dotyczące realizowania edukacji prorodzicielskiej – zarówno w szkole, jak i w przestrzeni publicznej – która powinna obejmować przekazywanie wiedzy o rozwoju i wychowaniu dziecka oraz zmierzać do kształtowania kompetencji rodzicielskich, w tym komunikacyjnych i szeroko rozumianej kultury pedagogicznej.

https://doi.org/10.19265/kp.2020.1.14.250
pdf (English)

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Bibliografia

Babbie, E. (2008). Podstawy badań społecznych [Introduction to Social Research], transl. W. Betkiewicz, M. Bucholc & P. Gadomski. Warszawa: PWN.
Bakiera, L. & Stelter, Ż. (2010). Rodzicielstwo z perspektywy rodziców dziecka pełnosprawnego i niepełnosprawnego intelektualnie [Parenthood from the Perspective of Parents of Fully-Abled and Intellectually Disabled Children]. Roczniki Socjologii Rodziny, 20, 131–151.
Cohen, S.T. (2015). Parenthood in Midlife: Perceived Parental Roles, Intergenerational Ambivalence and Well-being among Parents of Adult Children, http://www.sciencedirect. com/science/article/pii/S1877042815056165 [accessed: 20.11.2017].
Chomczyńska-Miliszkiewicz, M. (1999). Rodzicielstwo – między wiedzą a intuicją [Parenthood – between Knowledge and Intuition]. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Czapiński, J. (1985). “Koło” – Schalita Kwestionariusz Stylu Spostrzegania [Shalit’s “Wheel” – A Perception Survey Questionnaire]. In: E. Paszkiewicz & E. Szutrowa (eds.), Materiały do nauczania psychologii [Materials for Teaching Psychology], series III, vol. 4 (pp. 283–299). Warszawa: PWN.
Izdebska, J. (2015). Dziecko – dzieciństwo – rodzina – wychowanie rodzinne. Kategorie pedagogiki rodziny w perspektywie pedagogiki personalistycznej [Child – Childhood – Family – Family Education. Categories of Family Pedagogy in the Light of Personalistic Pedagogy]. Białystok: Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku.
Łobocki, M. (2004). Wybrane problemy wychowania nadal aktualne [Selected Valid Problems of Upbringing]. Lublin: UMCS.
Opozda, D. (2012). Struktura i treść jednostkowej wiedzy o wychowaniu. Studium pedagogiczne wiedzy rodziców i jej korelatów [Structure and Content of Individual Knowledge about Education. Pedagogical Study of Parents’ Knowledge and Its Correlates]. Lublin: KUL.
Ostrouch, J. (2004). Nieuchwytne. Relacje matek i córek w codzienności [The Elusive. Mother-Daughter Relations in Everyday Life]. Olsztyn: UWM.
Parysiewicz, B. (2000). Wychowanie rodzinne do roli matki [Family Education in the Role of Mother]. In: M. Chymuk & D. Topa (eds.), Edukacja prorodzinna [Pro-family Education] (pp. 205–211). Kraków: AP.
Śledzianowki, J. & Bębas, S. (2016). Blaski i cienie współczesnej rodziny polskiej [The Lights and Shadows of a Modern Polish Family]. Kielce: Jedność.
Śniegulska, A. (2017). O potrzebie edukacji do rodzicielstwa [About the Need for Education in Parenthood]. Pedagogika, 26(1), 57–67. DOI: 0.16926/p.2017.26.05.
Wilk, J. (2016). Pedagogika rodziny [Family Pedagogy]. Lublin: KUL.
Wolicki, M. (1982). Podstawowe warunki spełniania ról rodzicielskich i proces ich uczenia się [Basic Conditions for Fulfilling Parental Roles and Their Learning Process]. Problemy Rodziny, 3(124), 11–16.

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska |  Katedra Pedagogiki Akademia Techniczno-Humanistyczna | Ul. Willowa 2 (budynek B, p. 110) | 43-309 Bielsko-Biała oraz w formie skanu przesłać poprzez system OJS.

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY-SA