Ocena jakości komunikacji przez osoby z afazją Broki
Konteksty Pedagogiczne nr 1(14)/2020
pdf (English)

Słowa kluczowe

komunikacja
jakość komunikacji
afazja
afazja Broki
andragogika specjalna

Jak cytować

ŻULEWSKA, J.; MĘŻYK, A. Ocena jakości komunikacji przez osoby z afazją Broki. Konteksty Pedagogiczne, v. 1, n. 14, p. 181-197, 30 cze. 2020.

Abstrakt

Język jest środkiem służącym do przekazywania informacji, a możliwość porozumiewania się ma podstawowe znaczenie dla każdego człowieka. Utrata tej możliwości lub zaburzenia porozumiewania się osób z afazją Broki wywierają wpływ na ich funkcjonowanie psychospołeczne. Celem przeprowadzonego badania było uzyskanie informacji na temat subiektywnej oceny jakości komunikacji osób z tym typem afazji. Badaniem objęto grupę 22 pacjentów z afazją Broki po udarze niedokrwiennym mózgu. Posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, a narzędziem badawczym był kwestionariusz własnego opracowania – Kwestionariusz oceny jakości komunikacji. Udokumentowano dane społeczno-demograficzne pa-cjentów. Wyniki badania pokazały, że niemal wszyscy chorzy z afazją Broki dokonali negatywnej oceny swoich możliwości komunikacyjnych, a także czuli się negatywnie oceniani przez otoczenie z powodu trudności w porozumiewaniu się. Nie-zadowolenie z jakości komunikacji uniemożliwia badanym utrzymywanie satysfakcjonujących kontaktów z innymi ludźmi.

https://doi.org/10.19265/kp.2020.1.14.252
pdf (English)

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Bibliografia

Goodglass, H. & Kaplan, E. (1983). Boston Diagnostic Aphasia Examination (BDAE). Philadelphia: Lea and Febiger.
Jaracz, K. & Kozubski, W. (2001). Jakość życia po udarze mózgu. Część I – badanie prospektywne [Quality of life after stroke. Part I – Prospective Study]. Udar Mózgu, 3(2), 55–62.
Kaczmarek, B.L.J. (1995). Mózgowa organizacja mowy [The Cortical Organization of Speech]. Lublin: Agencja Wydawniczo-Handlowa AD.
Kądzielawa, D. (1978). Ogólne zasady postępowania rehabilitacyjnego [General Principles of Rehabilitation]. In: M.T. Nowakowska (ed.), Rehabilitacja chorych z afazją [Rehabilitation of Patients with Aphasia] (pp. 8–17). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
Kurcz, I. (2005). Psychologia języka i komunikacji [Psychology of Language and Communication]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Le Dorze, G., Brassard, C., Larfeuil, C. & Allaire, J. (1996). Auditory Comprehension Problems in Aphasia from the Perspective of Aphasic Persons and their Families and Friends. Disability & Rehabilitation, 18(11), 550–558.
Maruszewski, M. (1966). Afazja. Zagadnienia teorii i terapii [Aphasia. Questions of Theory and Therapy]. Warszawa: PWN.
Maruszewski, M. (1974). Chory z afazją i jego usprawnianie [Patient with Aphasia and their Improvement]. Warszawa: Wydawnictwo Nasza Księgarnia.
Nęcki, Z. (2000). Komunikacja międzyludzka [Interpersonal Communication]. Kraków– Kluczbork: Wydawnictwo Antykwa.
Pallavi, J., Perumal, R.C. & Krupa, M. (2018). Quality of Communication Life in Individuals with Broca’s Aphasia and Normal Individuals: A Comparative Study, https:// www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6238575/ [accessed: 20.11.2019].
Panasiuk, J. (2013). Afazja a interakcja [Aphasia and Interaction]. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Parr, S. (2001). “Psychosocial Aspects of Aphasia: Whose Perspectives?” Folia Phoniatrica et Logopaedica, 53(5), 266–288.
Pąchalska, M. (1999). Afazjologia [Aphasiology]. Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Seniów, J. (2007). Poudarowa afazja i inne ogniskowe zespoły poznawcze [Post-stroke aphasia and other focal cognitive syndromes]. In: A. Szczudlik, A. Członkowska, H. Kwieciński & A. Słowik (eds.), Udar mózgu [Stroke] (pp. 212–219). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Stochmiałek, J. (1996). Andragogika specjalna – zarys tematyki [Special Andragogy – outline of the Thematics]. Szkoła Specjalna, 4, 195–201.
Turska, W. & Skowron, A. (2009). Metodyka oceny jakości życia [Methodology for Assessing the Quality of Life]. Farmacja Polska, 8(65), 572–580.
Vuković, M. (2018). Communication related quality of life in patients with different types of aphasia following a stroke: preliminary insights, https://clinmedjournals.org/articles/ iacod/international-archives-of-communication-disorder-iacod-1-004.php?jid=iacod [accessed: 20.11.2019].
Wujek, T. (ed.). (1996). Wprowadzenie do andragogiki [Introduction to Andragogy]. Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji.

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska |  Katedra Pedagogiki Akademia Techniczno-Humanistyczna | Ul. Willowa 2 (budynek B, p. 110) | 43-309 Bielsko-Biała oraz w formie skanu przesłać poprzez system OJS.

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY-SA