Ocena jakości komunikacji przez osoby z afazją Broki
Konteksty Pedagogiczne nr 1(14)/2020
pdf (English)

Słowa kluczowe

komunikacja
jakość komunikacji
afazja
afazja Broki
andragogika specjalna

Jak cytować

ŻULEWSKA, J.; MĘŻYK, A. Ocena jakości komunikacji przez osoby z afazją Broki. Konteksty Pedagogiczne, v. 1, n. 14, p. 181-197, 30 cze. 2020.

Abstrakt

Język jest środkiem służącym do przekazywania informacji, a możliwość porozumiewania się ma podstawowe znaczenie dla każdego człowieka. Utrata tej możliwości lub zaburzenia porozumiewania się osób z afazją Broki wywierają wpływ na ich funkcjonowanie psychospołeczne. Celem przeprowadzonego badania było uzyskanie informacji na temat subiektywnej oceny jakości komunikacji osób z tym typem afazji. Badaniem objęto grupę 22 pacjentów z afazją Broki po udarze niedokrwiennym mózgu. Posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, a narzędziem badawczym był kwestionariusz własnego opracowania – Kwestionariusz oceny jakości komunikacji. Udokumentowano dane społeczno-demograficzne pa-cjentów. Wyniki badania pokazały, że niemal wszyscy chorzy z afazją Broki dokonali negatywnej oceny swoich możliwości komunikacyjnych, a także czuli się negatywnie oceniani przez otoczenie z powodu trudności w porozumiewaniu się. Nie-zadowolenie z jakości komunikacji uniemożliwia badanym utrzymywanie satysfakcjonujących kontaktów z innymi ludźmi.

https://doi.org/10.19265/kp.2020.1.14.252
pdf (English)

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Bibliografia

Goodglass, H. & Kaplan, E. (1983). Boston Diagnostic Aphasia Examination (BDAE). Philadelphia: Lea and Febiger.
Zobacz w Google Scholar

Jaracz, K. & Kozubski, W. (2001). Jakość życia po udarze mózgu. Część I – badanie prospektywne [Quality of life after stroke. Part I – Prospective Study]. Udar Mózgu, 3(2), 55–62.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarek, B.L.J. (1995). Mózgowa organizacja mowy [The Cortical Organization of Speech]. Lublin: Agencja Wydawniczo-Handlowa AD.
Zobacz w Google Scholar

Kądzielawa, D. (1978). Ogólne zasady postępowania rehabilitacyjnego [General Principles of Rehabilitation]. In: M.T. Nowakowska (ed.), Rehabilitacja chorych z afazją [Rehabilitation of Patients with Aphasia] (pp. 8–17). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
Zobacz w Google Scholar

Kurcz, I. (2005). Psychologia języka i komunikacji [Psychology of Language and Communication]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Zobacz w Google Scholar

Le Dorze, G., Brassard, C., Larfeuil, C. & Allaire, J. (1996). Auditory Comprehension Problems in Aphasia from the Perspective of Aphasic Persons and their Families and Friends. Disability & Rehabilitation, 18(11), 550–558.
Zobacz w Google Scholar

Maruszewski, M. (1966). Afazja. Zagadnienia teorii i terapii [Aphasia. Questions of Theory and Therapy]. Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Maruszewski, M. (1974). Chory z afazją i jego usprawnianie [Patient with Aphasia and their Improvement]. Warszawa: Wydawnictwo Nasza Księgarnia.
Zobacz w Google Scholar

Nęcki, Z. (2000). Komunikacja międzyludzka [Interpersonal Communication]. Kraków– Kluczbork: Wydawnictwo Antykwa.
Zobacz w Google Scholar

Pallavi, J., Perumal, R.C. & Krupa, M. (2018). Quality of Communication Life in Individuals with Broca’s Aphasia and Normal Individuals: A Comparative Study, https:// www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6238575/ [accessed: 20.11.2019].
Zobacz w Google Scholar

Panasiuk, J. (2013). Afazja a interakcja [Aphasia and Interaction]. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Zobacz w Google Scholar

Parr, S. (2001). “Psychosocial Aspects of Aphasia: Whose Perspectives?” Folia Phoniatrica et Logopaedica, 53(5), 266–288.
Zobacz w Google Scholar

Pąchalska, M. (1999). Afazjologia [Aphasiology]. Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Seniów, J. (2007). Poudarowa afazja i inne ogniskowe zespoły poznawcze [Post-stroke aphasia and other focal cognitive syndromes]. In: A. Szczudlik, A. Członkowska, H. Kwieciński & A. Słowik (eds.), Udar mózgu [Stroke] (pp. 212–219). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zobacz w Google Scholar

Stochmiałek, J. (1996). Andragogika specjalna – zarys tematyki [Special Andragogy – outline of the Thematics]. Szkoła Specjalna, 4, 195–201.
Zobacz w Google Scholar

Turska, W. & Skowron, A. (2009). Metodyka oceny jakości życia [Methodology for Assessing the Quality of Life]. Farmacja Polska, 8(65), 572–580.
Zobacz w Google Scholar

Vuković, M. (2018). Communication related quality of life in patients with different types of aphasia following a stroke: preliminary insights, https://clinmedjournals.org/articles/ iacod/international-archives-of-communication-disorder-iacod-1-004.php?jid=iacod [accessed: 20.11.2019].
Zobacz w Google Scholar

Wujek, T. (ed.). (1996). Wprowadzenie do andragogiki [Introduction to Andragogy]. Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Copyright (c) 2020 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/