Przejawy dziecięcej przedsiębiorczości w pisemnych narracjach z wątkiem finansowym
Konteksty Pedagogiczne nr 1(14)/2020
pdf (English)

Słowa kluczowe

trzecioklasiści szkoły podstawowej
sposoby pozyskania pieniędzy
przedsiębiorczość

Jak cytować

RASZKA, R. Przejawy dziecięcej przedsiębiorczości w pisemnych narracjach z wątkiem finansowym. Konteksty Pedagogiczne, v. 1, n. 14, p. 199-214, 30 cze. 2020.

Abstrakt

W artykule zamieszczono wyniki badań przeprowadzonych z uczniami klas trzecich szkoły podstawowej. Jakościowej analizie poddano zakończenia opowiadania z wątkiem finansowym. Analiza pisemnych zakończeń opowiadania pozwoliła na wyłonienie kategorii opisu (sposobów pozyskania pieniędzy) składających się na finalną przestrzeń wynikową badania. Kategorie opisu pozwoliły na utworzenie dwóch pól przestrzeni wynikowej nazwanych „krótką (łatwą) drogą” i „długą (trudną) drogą”. Każdemu polu przestrzeni wynikowej przypisane zostały odpowiadające mu kategorie opisu nasycone przykładami pisemnych wypowiedzi uczniów. Ujawnione sposoby zdobywania pieniędzy na zakup upragnionej rzeczy potraktowane zostały z jednej strony jako odzwierciedlenie uogólnionej wiedzy potocznej dzieci na temat pieniądza, a z drugiej – jako przejawy ich przedsiębiorczości.

https://doi.org/10.19265/kp.2020.1.14.254
pdf (English)

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Bibliografia

Bałachowicz, J. (2015). Nauczycielski dyskurs a konstruowanie podmiotowości dziecka. [Teacher Discourse and Constructing a Child’s Subjectivity]. In: J. Bałachowicz & A. Witkowska-Tomaszewska (eds.), Edukacja wczesnoszkolna w dyskursie podmiotowości. Studium teoretyczno-empiryczne [Early School Education in the Discourse of Subjectivity. Theoretical and Empirical Study] (pp. 183–251). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
Zobacz w Google Scholar

Bauman, T. (2013). Kompetencje badawcze a świadomość metodologiczna [Research Competences and Methodological Awareness]. In: T. Bauman (ed.), Praktyka badań pedagogicznych [Practice of Pedagogical Research] (pp. 81–97). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Zobacz w Google Scholar

Berti, A.E. & Bombi, A.S. (1981). The Development of the Awareness of Money and Its Value: A Longitudinal Study. Child Development, 52, 1179–1182.
Zobacz w Google Scholar

Berti, A.E. & Bombi, A.S. (1988). The Child’s Construction of Economics. Cambridge: Cambridge University Press.
Zobacz w Google Scholar

Bieniok, H. (2007). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych młodzieży w rodzinie, szkole i uczelni [Developing Entrepreneurial Attitudes of Young People in the Family, School and University]. In: P. Wachowiak, M. Dąbrowski & B. Majewski (eds.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna [Shaping Entrepreneurial Attitudes and Economic Education] (pp. 224–235). Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.
Zobacz w Google Scholar

Blumer, H. (2007). Interakcjonizm symboliczny. Perspektywa i metoda [Symbolic Interactionism. Perspective and Method], transl. G. Woronecka. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
Zobacz w Google Scholar

Garbula, J.M. (2019). Teksty narracyjne uczniów w świetle morfologii Władimira Proppa [Students’ Narratives in the Light of Vladimir Propp's Morphology]. Problemy Wczesnej Edukacji, 1(44), 87–93.
Zobacz w Google Scholar

Jakubowska, E. (2013). Inicjatywność i przedsiębiorczość [Initiative and Entrepreneurship]. In: J. Uszyńska-Jarmoc, B. Dudel & M. Głoskowska-Sołdatow (eds.), Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej [Developing Students’ Key Competences in the Process of Early School Education] (pp. 159–172). Kraków–Białystok: Oficyna Wydawnicza Impuls–Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.
Zobacz w Google Scholar

Jurgiel-Aleksander, A. (2016). Fenomenografia i jej poznawcze konsekwencje w świetle projektu na temat doświadczeń edukacyjnych dorosłych. Refleksja badacza [Pheno-menography and Its Cognitive Consequences in the Light of the Project on the Educational Experiences of Adults. A Researcher’s Reflection]. Rocznik Andragogiczny, 23, 267–282.
Zobacz w Google Scholar

Kasperek, A. (2005). Kultura przedsiębiorczości. Wprowadzenie do problematyki [Entrepreneurial Culture. Introduction to the Problem]. Chorzów: Oficyna Wydawnicza Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli.
Zobacz w Google Scholar

Kasperek, A. (2008). Kultura przedsiębiorczości w czasach burzliwych. Refleksje socjologa [Entrepreneurial Culture in Turbulent Times. A Sociologist’s Reflections]. In: H. Rusek, A. Górniok-Naglik & J. Oleksy (eds.), Oświata w otoczeniu burzliwym. Migotliwe konteksty i perspektywy rozwoju współczesnej edukacji [Education in a Turbulent Environment. Flickering Contexts and Perspectives for the Development of Modern Education] (pp. 61–70). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Zobacz w Google Scholar

Key Competences for Lifelong Learning – European Reference Framework. Annex to the Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning, Official Journal of the European Union of 30 December 2006, L 394, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=EN [accessed: 6.12.2019].
Zobacz w Google Scholar

Key Competences in Lifelong Learning. European Reference Framework (2007). Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
Zobacz w Google Scholar

Kondracka-Szala, M. (2015). Przedsiębiorczość i edukacja ku przedsiębiorczości z perspektywy nauczycielek przedszkola oraz studentek pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego [Entrepreneurship and Entrepreneurship Education from the Perspective of Kindergarten Teachers and Students of Pedagogy at the University of Wroclaw]. E-mentor, 5(62), 4–14.
Zobacz w Google Scholar

Kotarbiński, T. (1965). Traktat o dobrej robocie [A Treaty on a Job Well-Done]. Wrocław– Warszawa–Kraków: Ossolineum.
Zobacz w Google Scholar

Kula, M. (2011). Pieniądz jako zjawisko kultury [Money as a Cultural Phenomenon]. Kultura i Społeczeństwo, 2–3, 171–185.
Zobacz w Google Scholar

Kupisiewicz, M. (2004). Edukacja ekonomiczna dzieci. Z badań nad rozumieniem wartości pieniądza i obliczeniami pieniężnymi [Economic Education of Children. From Research on Understanding the Value of Money and Monetary Calculations]. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
Zobacz w Google Scholar

Lavoie, D. (1994). Odkrywanie i postrzeganie szansy gospodarczej: kultura a Kirznerowski model przedsiębiorczości [Discovering and Perceiving an Economic Opportunity: Culture and the Kirznerian Model of Entrepreneurship]. In: B. Berger (ed.), Kultura przedsiębiorczości [Entrepreneurship Culture] (s. 43–62), transl. K. Frieske. Warszawa: Oficyna Literatów Rój.
Zobacz w Google Scholar

Maicher, R. (2008). Mały Pablo i dwie świnki [Little Pablo and the Two Pigs]. Gliwice: Wydawnictwo Złote Myśli, https://trojkawagrowiec.pl/images/pliki/maicher-bajki. pdf [accessed: 14.01.2019].
Zobacz w Google Scholar

Miłkosz, M., Piecuch, T. & Szczygieł, E. (2014). Kulturowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej i korporacyjnej [Cultural Conditions for the Development of Individual and Corporate Entrepreneurship], https://danmar-computers.com. pl/wydarzenia/kulturowe-uwarunkowania-rozwoju-przedsiebiorczosci-indywidualnej-i-korporacyjnej/ [accessed: 14.01.2019].
Zobacz w Google Scholar

Pisarski, M. (2017). Jak rozwijać postawę przedsiębiorczą za pomocą edukacji matematycznej? [How to Develop an Entrepreneurial Attitude through Mathematical Education?]. In: Wykorzystanie potencjału otoczenia w edukacji matematycznej [Using the Environment’s Potential in Mathematical Education] (set 10.1). Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, https://www.ore.edu.pl/2018/02/materialy-dla-nauczycieli-szkol-cwiczen-matematyka/ [accessed: 12.01.2019].
Zobacz w Google Scholar

Raszka, R. (2019). Potoczna wiedza dzieci na temat pieniędzy. Wnioski z badań własnych [Childrens’ Common Knowledge about Money. Conclusions from Own Research]. Kwartalnik Pedagogiczny, 4(254), 255–271.
Zobacz w Google Scholar

Regulation of the Minister of National Education of February 14, 2017 regarding the curriculum for preschool education and the curriculum for general education for primary school […], Dz.U. from 2017, item 356, http://dziennikustaw.gov.pl/ du/2017/356/1 [accessed: 10.01.2019].
Zobacz w Google Scholar

Rutkowiak, J. (2012). Pieniądze a oddziaływania wychowawcze w warunkach rzeczywistości neoliberalnej [Money and Educational Interactions in the Conditions of Neoliberal Reality]. In: J. Rutkowiak & D. Wajsprych (eds.), Między negacją a afirmacją – czy kryzys oddziaływań pedagogicznych? [Between Negation and Affirmation – or a Crisis of Pedagogical Influences?] (pp. 27–39). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Zobacz w Google Scholar

Tyszka, T. (2004). Psychologia ekonomiczna [Economic Psychology]. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Zobacz w Google Scholar

Wollman, L. (2017). Przedsiębiorczość w procesie uczenia się w koncepcji Guya Claxtona [Entrepreneurship in the Learning Process in the Light of Guy Claxton’s Concepts]. In: A. Murzyn & U. Szuścik (eds.), Przedsiębiorczość jako wartość w edukacji [Entrepreneurship as a Value in Education] (pp. 128–139). Katowice: Wydawnictwo UŚ.
Zobacz w Google Scholar

Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning, Official Journal of the European Union of 30.12.2006, L 394, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri= CELEX:32006H0962&from=LT [accessed: 14.01.2019].
Zobacz w Google Scholar

Recommendation of the Council of the European Union of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PD F/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN [accessed: 15.03.2020].
Zobacz w Google Scholar

Zwiernik, J. (2015). Podejścia badawcze w poznawaniu wiedzy dziecka [Research Approaches in Learning about Children’s Knowledge]. In: J. Uszyńska-Jarmoc & M. Bilewicz (eds.), Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży. Teoria i badania [Key Competences of Children and Youth. Theory and Research] (pp. 71–96). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Copyright (c) 2020 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/