Przejawy dziecięcej przedsiębiorczości w pisemnych narracjach z wątkiem finansowym
Konteksty Pedagogiczne nr 1(14)/2020
pdf (English)

Słowa kluczowe

trzecioklasiści szkoły podstawowej
sposoby pozyskania pieniędzy
przedsiębiorczość

Jak cytować

RASZKA, R. Przejawy dziecięcej przedsiębiorczości w pisemnych narracjach z wątkiem finansowym. Konteksty Pedagogiczne, v. 1, n. 14, p. 199-214, 30 cze. 2020.

Abstrakt

W artykule zamieszczono wyniki badań przeprowadzonych z uczniami klas trzecich szkoły podstawowej. Jakościowej analizie poddano zakończenia opowiadania z wątkiem finansowym. Analiza pisemnych zakończeń opowiadania pozwoliła na wyłonienie kategorii opisu (sposobów pozyskania pieniędzy) składających się na finalną przestrzeń wynikową badania. Kategorie opisu pozwoliły na utworzenie dwóch pól przestrzeni wynikowej nazwanych „krótką (łatwą) drogą” i „długą (trudną) drogą”. Każdemu polu przestrzeni wynikowej przypisane zostały odpowiadające mu kategorie opisu nasycone przykładami pisemnych wypowiedzi uczniów. Ujawnione sposoby zdobywania pieniędzy na zakup upragnionej rzeczy potraktowane zostały z jednej strony jako odzwierciedlenie uogólnionej wiedzy potocznej dzieci na temat pieniądza, a z drugiej – jako przejawy ich przedsiębiorczości.

https://doi.org/10.19265/kp.2020.1.14.254
pdf (English)

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Bibliografia

Bałachowicz, J. (2015). Nauczycielski dyskurs a konstruowanie podmiotowości dziecka. [Teacher Discourse and Constructing a Child’s Subjectivity]. In: J. Bałachowicz & A. Witkowska-Tomaszewska (eds.), Edukacja wczesnoszkolna w dyskursie podmiotowości. Studium teoretyczno-empiryczne [Early School Education in the Discourse of Subjectivity. Theoretical and Empirical Study] (pp. 183–251). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
Bauman, T. (2013). Kompetencje badawcze a świadomość metodologiczna [Research Competences and Methodological Awareness]. In: T. Bauman (ed.), Praktyka badań pedagogicznych [Practice of Pedagogical Research] (pp. 81–97). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Berti, A.E. & Bombi, A.S. (1981). The Development of the Awareness of Money and Its Value: A Longitudinal Study. Child Development, 52, 1179–1182.
Berti, A.E. & Bombi, A.S. (1988). The Child’s Construction of Economics. Cambridge: Cambridge University Press.
Bieniok, H. (2007). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych młodzieży w rodzinie, szkole i uczelni [Developing Entrepreneurial Attitudes of Young People in the Family, School and University]. In: P. Wachowiak, M. Dąbrowski & B. Majewski (eds.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna [Shaping Entrepreneurial Attitudes and Economic Education] (pp. 224–235). Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.
Blumer, H. (2007). Interakcjonizm symboliczny. Perspektywa i metoda [Symbolic Interactionism. Perspective and Method], transl. G. Woronecka. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
Garbula, J.M. (2019). Teksty narracyjne uczniów w świetle morfologii Władimira Proppa [Students’ Narratives in the Light of Vladimir Propp's Morphology]. Problemy Wczesnej Edukacji, 1(44), 87–93.
Jakubowska, E. (2013). Inicjatywność i przedsiębiorczość [Initiative and Entrepreneurship]. In: J. Uszyńska-Jarmoc, B. Dudel & M. Głoskowska-Sołdatow (eds.), Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej [Developing Students’ Key Competences in the Process of Early School Education] (pp. 159–172). Kraków–Białystok: Oficyna Wydawnicza Impuls–Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.
Jurgiel-Aleksander, A. (2016). Fenomenografia i jej poznawcze konsekwencje w świetle projektu na temat doświadczeń edukacyjnych dorosłych. Refleksja badacza [Pheno-menography and Its Cognitive Consequences in the Light of the Project on the Educational Experiences of Adults. A Researcher’s Reflection]. Rocznik Andragogiczny, 23, 267–282.
Kasperek, A. (2005). Kultura przedsiębiorczości. Wprowadzenie do problematyki [Entrepreneurial Culture. Introduction to the Problem]. Chorzów: Oficyna Wydawnicza Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli.
Kasperek, A. (2008). Kultura przedsiębiorczości w czasach burzliwych. Refleksje socjologa [Entrepreneurial Culture in Turbulent Times. A Sociologist’s Reflections]. In: H. Rusek, A. Górniok-Naglik & J. Oleksy (eds.), Oświata w otoczeniu burzliwym. Migotliwe konteksty i perspektywy rozwoju współczesnej edukacji [Education in a Turbulent Environment. Flickering Contexts and Perspectives for the Development of Modern Education] (pp. 61–70). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Key Competences for Lifelong Learning – European Reference Framework. Annex to the Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning, Official Journal of the European Union of 30 December 2006, L 394, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=EN [accessed: 6.12.2019].
Key Competences in Lifelong Learning. European Reference Framework (2007). Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
Kondracka-Szala, M. (2015). Przedsiębiorczość i edukacja ku przedsiębiorczości z perspektywy nauczycielek przedszkola oraz studentek pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego [Entrepreneurship and Entrepreneurship Education from the Perspective of Kindergarten Teachers and Students of Pedagogy at the University of Wroclaw]. E-mentor, 5(62), 4–14.
Kotarbiński, T. (1965). Traktat o dobrej robocie [A Treaty on a Job Well-Done]. Wrocław– Warszawa–Kraków: Ossolineum.
Kula, M. (2011). Pieniądz jako zjawisko kultury [Money as a Cultural Phenomenon]. Kultura i Społeczeństwo, 2–3, 171–185.
Kupisiewicz, M. (2004). Edukacja ekonomiczna dzieci. Z badań nad rozumieniem wartości pieniądza i obliczeniami pieniężnymi [Economic Education of Children. From Research on Understanding the Value of Money and Monetary Calculations]. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
Lavoie, D. (1994). Odkrywanie i postrzeganie szansy gospodarczej: kultura a Kirznerowski model przedsiębiorczości [Discovering and Perceiving an Economic Opportunity: Culture and the Kirznerian Model of Entrepreneurship]. In: B. Berger (ed.), Kultura przedsiębiorczości [Entrepreneurship Culture] (s. 43–62), transl. K. Frieske. Warszawa: Oficyna Literatów Rój.
Maicher, R. (2008). Mały Pablo i dwie świnki [Little Pablo and the Two Pigs]. Gliwice: Wydawnictwo Złote Myśli, https://trojkawagrowiec.pl/images/pliki/maicher-bajki. pdf [accessed: 14.01.2019].
Miłkosz, M., Piecuch, T. & Szczygieł, E. (2014). Kulturowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej i korporacyjnej [Cultural Conditions for the Development of Individual and Corporate Entrepreneurship], https://danmar-computers.com. pl/wydarzenia/kulturowe-uwarunkowania-rozwoju-przedsiebiorczosci-indywidualnej-i-korporacyjnej/ [accessed: 14.01.2019].
Pisarski, M. (2017). Jak rozwijać postawę przedsiębiorczą za pomocą edukacji matematycznej? [How to Develop an Entrepreneurial Attitude through Mathematical Education?]. In: Wykorzystanie potencjału otoczenia w edukacji matematycznej [Using the Environment’s Potential in Mathematical Education] (set 10.1). Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, https://www.ore.edu.pl/2018/02/materialy-dla-nauczycieli-szkol-cwiczen-matematyka/ [accessed: 12.01.2019].
Raszka, R. (2019). Potoczna wiedza dzieci na temat pieniędzy. Wnioski z badań własnych [Childrens’ Common Knowledge about Money. Conclusions from Own Research]. Kwartalnik Pedagogiczny, 4(254), 255–271.
Regulation of the Minister of National Education of February 14, 2017 regarding the curriculum for preschool education and the curriculum for general education for primary school […], Dz.U. from 2017, item 356, http://dziennikustaw.gov.pl/ du/2017/356/1 [accessed: 10.01.2019].
Rutkowiak, J. (2012). Pieniądze a oddziaływania wychowawcze w warunkach rzeczywistości neoliberalnej [Money and Educational Interactions in the Conditions of Neoliberal Reality]. In: J. Rutkowiak & D. Wajsprych (eds.), Między negacją a afirmacją – czy kryzys oddziaływań pedagogicznych? [Between Negation and Affirmation – or a Crisis of Pedagogical Influences?] (pp. 27–39). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Tyszka, T. (2004). Psychologia ekonomiczna [Economic Psychology]. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Wollman, L. (2017). Przedsiębiorczość w procesie uczenia się w koncepcji Guya Claxtona [Entrepreneurship in the Learning Process in the Light of Guy Claxton’s Concepts]. In: A. Murzyn & U. Szuścik (eds.), Przedsiębiorczość jako wartość w edukacji [Entrepreneurship as a Value in Education] (pp. 128–139). Katowice: Wydawnictwo UŚ.
Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning, Official Journal of the European Union of 30.12.2006, L 394, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri= CELEX:32006H0962&from=LT [accessed: 14.01.2019].
Recommendation of the Council of the European Union of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PD F/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN [accessed: 15.03.2020].
Zwiernik, J. (2015). Podejścia badawcze w poznawaniu wiedzy dziecka [Research Approaches in Learning about Children’s Knowledge]. In: J. Uszyńska-Jarmoc & M. Bilewicz (eds.), Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży. Teoria i badania [Key Competences of Children and Youth. Theory and Research] (pp. 71–96). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska | w formie skanu przesłać poprzez system OJS (biblioteka wydawcy).

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY-SA