Terapia zajęciowa z wykorzystaniem muzyki jako forma aktywizacji w okresie starzenia się i starości
PDF

Słowa kluczowe

muzykoterapia
muzykoterapia
terapia zajęciowa
terapia zajęciowa
starość
starość
senior
senior
pomoc
pomoc
wspomaganie
wspomaganie

Jak cytować

BIELA, A. Terapia zajęciowa z wykorzystaniem muzyki jako forma aktywizacji w okresie starzenia się i starości . Konteksty Pedagogiczne, [S. l.], v. 2, n. 5, 2015. DOI: 10.19265/kp.2015.2.5.93. Disponível em: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/93. Acesso em: 22 lip. 2024.

Abstrakt

Muzyka jako jedna z form przekazu i komunikacji międzyludzkiej (głównie za sprawą ujawnienia emocji danego człowieka) jest wykorzystywana z powodzeniem w czasie terapii zajęciowej z seniorami przebywającymi w pla-cówkach wsparcia i opieki. Najczęściej są to warsztaty terapii zajęciowej oraz domy pomocy społecznej. Ta forma terapii stosowana jest nieformalnie w innych placówkach, takich jak uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora. Przybiera ona postać bierną – słuchanie muzyki, ale także czynną – uprawianie muzyki (np. śpiew, komponowanie). Muzyka poprawia stan psychiczny człowieka, ale ma również wpływ na jego fizykalność. Po pierwsze zapobiega, po drugie usprawnia, po trzecie koryguje, a po czwarte leczy.

https://doi.org/10.19265/kp.2015.2.5.93
PDF

Bibliografia

Balejko A., Terapia pedagogiczna w obecnym systemie edukacyjnym, [w:] Terapia pedago­giczna w teorii i praktyce, red. A. Balejko, M. Zińczuk, Białystok 2006.

Broda-Bajak M., Majewska M., Zabawy muzyczne i elementy muzykoterapii w edukacji przedszkolnej, „Bliżej Przedszkola” 2010, nr 11.

Do 2060 r. Polska skurczy się o 8 mln ludzi, „Forbes”, www.forbes.pl/do-2060-r-liczba-ludnosci-polski-moze-sie-zmniejszyc-o8mln,artykuly,159655,1,1.html [dostęp: 30.05.2015].

Galińska E., Muzykoterapia, [w:] Psychoterapia – teoria, red. L. Grzesiuk, Warszawa 2005.

http://www.utw.chrzanow.pl/ [dostęp: 01.06.2015].

http://www.utw.nowytarg.pl/o,nas.html [dostęp: 01.06.2015].

Innowacyjny program nauczania uczniów z zaburzeniami w zachowaniu, moduły 8.6, 8.7, 8.8, http://v045604.home.net.pl/www3/m6.pdf [dostęp: 31.05.2015].

Kozaczuk L., Terapia zajęciowa w domach pomocy społecznej. Przewodnik metodyczny, Warszawa 1995.

Maman F., Rola muzyki w XXI wieku, przeł. M. Malarczyk, Lublin 1999.

Maultsby M.C. Jr, Racjonalna terapia zachowania. Podręcznik terapii poznawczo­beha­wioralnej, przeł. M. Wirga, Żnin 2013.

Mielczarek A., Muzykoterapia jako jedna z form terapii zajęciowej dla seniorów w DPS, http://seni.pl/files/muzykoteropia.pdf [dostęp: 31.05.2015].

Milanowska K., Zasady terapii zajęciowej, [w:] Techniki pracy w terapii zajęciowej, red. K. Milanowska, Warszawa 1982.

Ohme R.K., Łopaciuk K., Muzyka manipuluje naszym mózgiem, „Polityka”, 09.09.2009, http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/301437,1,muzyka-manipuluje-na-szym-mozgiem.read [dostęp: 31.05.2015].

Romanowska B., Siła oddziaływania muzyki na poziomie komórkowym, http://www.barbararomanowska.com/pliki/ obrazki/artykuly/szaman.jpg [dostęp: 31.05.2015].

Sierankiewicz E., Miejsce terapii pedagogicznej w naukach o wychowaniu, „Rocznik Ko-misji Nauk Pedagogicznych” 1998, t. 51.

Uchwała Nr 238 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia do­kumentu Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020, „Monitor Polski. Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej”, 04.02.2014.

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska | w formie skanu przesłać poprzez system OJS (biblioteka wydawcy).

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY-SA

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.