Charakterystyczne przykłady nurtu sielsko-sentymentalnego w polskiej liryce wokalnej pierwszej połowy XIX wieku w kontekście możliwości ich wykorzystania na wczesnym etapie pedagogiki wokalnej
PDF

Słowa kluczowe

sentymentalizm
preromantyzm
racjonalizm
oświecenie
twórczość wokalna
pieśń artystyczna
pedagogika wokalna
kształcenie wokalisty
trudności techniczne

Jak cytować

KSENICZ, O. Charakterystyczne przykłady nurtu sielsko-sentymentalnego w polskiej liryce wokalnej pierwszej połowy XIX wieku w kontekście możliwości ich wykorzystania na wczesnym etapie pedagogiki wokalnej. Konteksty Pedagogiczne, [S. l.], v. 2, n. 5, 2015. DOI: 10.19265/kp.2015.2.5.94. Disponível em: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/94. Acesso em: 22 lip. 2024.

Abstrakt

Artykuł podejmuje próbę opisu i przybliżenia (w kontekście pe-dagogicznym) stosunkowo mało znanego wycinka polskiej twórczości wokalnej, jaką niewątpliwie jest pieśń artystyczna powstała w okresie nurtu sentymentali-zmu europejskiego, bądź też nim inspirowana. Główny nacisk położony został na opis szerokiego – w kontekście szczupłej spuścizny dostępnej w formie wydaw-nictw opracowanych na podstawie materiałów źródłowych – zakresu repertuaru wokalnego opartego na założeniach sentymentalizmu oraz omówienie przydat-ności poszczególnych utworów w procesie kształcenia początkujących wokalistów. Ze względu na fakt, iż wiele z omawianych utworów nie zdobyło jeszcze dotąd szerszej popularności, wprowadzenie ich do repertuaru uczniów klas śpiewu so-lowego wydaje się szczególnie wskazane i kształcące.

https://doi.org/10.19265/kp.2015.2.5.94
PDF

Bibliografia

Baczko B., Rousseau: samotność i wspólnota, Gdańsk 2009.

Boy-Żeleński T., Marysieńka Sobieska, Warszawa 1937, http://www.wolnelektury.pl/katalog/lektura/marysienka-sobieska.html [dostęp: 01.01.2015].

Encyklopedia muzyczna PWM, część biograficzna, red. E. Dziębowska, Kraków 1988.

Fryderyk Chopin. Pieśni i piosnki na głos z fortepianem, t. 10, red. J. Ekier, P. Kamiński, Warszawa 2008.

http://pl.chopin.nifc.pl (strona Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina) [dostęp: 01.01.2015].

Kostkiewiczowa T., Oświecenie. Słownik literatury polskiej, Gdańsk 2007.

Pieśni Karola Kurpińskiego, red. B.E. Wermer (Polska Liryka Wokalna, zeszyt nutowy nr 2), Wrocław 1999.

Zawistowski P., Rozważania na temat retoryki w muzyce baroku, [w:] Z praktycznych zagadnień pedagogiki muzycznej, red. S. Olędzki (Zeszyty Naukowe – Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Filia w Białymstoku, nr 2), Bia-łystok 2002.

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska | w formie skanu przesłać poprzez system OJS (biblioteka wydawcy).

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY-SA

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.