Muzykoterapia w terapii niepłynności mowy. Opis przypadku
PDF

Słowa kluczowe

jąkanie
diagnoza
terapia
muzykoterapia
rytmika

Jak cytować

TOMICZEK, D. Muzykoterapia w terapii niepłynności mowy. Opis przypadku. Konteksty Pedagogiczne, [S. l.], v. 2, n. 5, 2015. DOI: 10.19265/kp.2015.2.5.96. Disponível em: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/96. Acesso em: 24 lip. 2024.

Abstrakt

Artykuł przedstawia opis przypadku pięcioletniego chłopca do-tkniętego niepłynnością mowy, u którego diagnoza logopedyczna wykazała umiarkowany stopień jąkania. Z przyczyn niezależnych od logopedy terapia od-bywała się w warunkach szkolnych, w trakcie zajęć grupowych, z wykorzystaniem metody rytmiki E. Jaques’a-Dalcroze’a, poszerzonych o pracę nad spowolnieniem mowy chłopca. Czynne uczestnictwo w zajęciach muzykoterapii przyniosło mie-rzalną poprawę zarówno mowy dziecka, jak i jego relacji z rówieśnikami.

https://doi.org/10.19265/kp.2015.2.5.96
PDF

Bibliografia

Ambrose N.G., Cox N.J., Yairi E., The genetic basis of persistence and recovery in stutter­ing, „Journal of Speech, Language, and Hearing Research” 1997, Vol. 40 (3).

Andrews G., Garside R., Kay D., The syndrome of stuttering, „Clinical Development Medica” 1964, 17.

Brzozowska-Kuczkiewicz M., Emil Jaques­Dalcroze i jego Rytmika, Warszawa 1991.

Chęciek M., Jąkanie. Diagnoza – terapia – program, Kraków 2012.

Czaplewska E., Diagnoza zaburzeń rozwoju artykulacji, [w:] Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki, red. E. Czaplewska, S. Milewski, Gdańsk 2012.

Grabias S., Mowa i jej zaburzenia, „Audiofonologia” 1997, t. 10.

Jeziorańska-Bednarz E., Nielingwistyczne formy przekazu i pracy w procesie terapii zabu­rzeń komunikacji, „Forum Logopedyczne” 2011, nr 19.

Kaczmarek L., Rewalidacja dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy, [w:] Pedagogika rewalidacyjna, red. A. Hulek, Warszawa 1981.

Kelman E., Nicholas A., Praktyczna interwencja w jąkaniu wczesnodziecięcym, tłum. K. Węsierska, Gdańsk 2013.

Konieczna E.J., Arteterapia w teorii i praktyce, Kraków 2011.

Riper Ch., The nature of stuttering, New Jersey 1982.

Sommer M., Koch M.A., Paulus W., Weiller C., Büchel C., Disconnection of speech­­relevant brain areas in persistent developmental stuttering, „Lancet” 2002, Vol. 360 (9330).

Stachyra K., Definiowanie i klasyfikowanie muzykoterapii, [w:] Podstawy muzykoterapii, red. K. Stachyra, Lublin 2012.

Szeląg E., Neurobiologiczne korzenie jąkania, „Biuletyn. Czasopismo Polskich Terapeu-tów Mowy” 1996, nr 4.

Tarkowski Z., Jąkanie, Warszawa 1999.

Tarkowski Z., Jąkanie wczesnodziecięce, Warszawa 1992.

Tarkowski, Z., Humeniuk E., Dunaj J., Jąkanie w wieku przedszkolnym, Olsztyn 2011.

Węsierska K., Kompleksowa diagnoza jąkania wczesnodziecięcego podstawą skutecznej te­rapii, [w:] Diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji językowej (Nowa Logopedia, t. 3), red. M. Michalik, A. Siudak, Z. Orłowska-Popek, Kraków 2012.

Woźniak T., Standard postępowania logopedycznego w przypadku jąkania, „Logopedia” 2008, nr 37.

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska | w formie skanu przesłać poprzez system OJS (biblioteka wydawcy).

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY-SA

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.