„Tajemnice młodości” Umberto Galimberti wobec nihilizmu młodzieży
PDF (English)

Słowa kluczowe

nihilizm
młodzież
Umberto Galimberti
współczesna edu­kacja
postmodernizm
nomadyzm

Jak cytować

RAJSKY, A. . „Tajemnice młodości” Umberto Galimberti wobec nihilizmu młodzieży. Konteksty Pedagogiczne, [S. l.], v. 2, n. 9, 2017. DOI: 10.19265/KP.2017.029115. Disponível em: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/158. Acesso em: 16 lip. 2024.

Abstrakt

Okres współczesny to czas zmian, transformacji, ciągłej reformacji i nieskończonej eksploracji. Celem naszych naukowych poszukiwań jest posta­wienie pytań o to, jaki jest sposób pojmowania przedmiotu edukacji w kon­tekście niepewności, płynności, a także autoreferencjalności dyskursów kulturo­wych i praktycznych procesów nauczania. Jak zadawać pytania o edukację, aby możliwe odpowiedzi nie zaprzeczały wyzwaniom kultury, które same ironicznie kwestionują? Określenie „nihilizm” ma ponad stuletnią historię, ale pomimo pierwotne­go znaczenia tego terminu zostały podjęte pewne próby jego rekontekstualizacji w celu zdiagnozowania kultury współczesności. Jednym ze współczesnych filo­zofów, który się tego podjął, jest Umberto Galimberti. Celem jego publikacji Nihilizm i młodzież (2008) nie było opracowywanie serii naukowych traktatów przeznaczonych dla środowiska akademickiego oraz jego „hermetycznych krę­gów”, ale wskazanie symptomów problemów kulturowych i sformułowanie ich w języku przystępnym dla każdego czytelnika. Galimberti zebrał i przeanalizował kilka podstawowych symptomów nihilizmu młodzieży: 1) lekceważenie w szkole, zastraszanie; 2) uczucie wyjałowienia emocjonalnego; 3) utrata poczucia intym­ności; 4) atrakcyjność narkotyków; 5) uciekanie się do śmierci; 6) nieostrożność, psychopatia, socjopatia; 7) przemoc rytualna. Ostatnia część artykułu poświę­cona jest propozycjom Galimbertiego dotyczącym odpowiedzi na pytanie: „jak przezwyciężyć nihilizm młodzieży?”.

https://doi.org/10.19265/KP.2017.029115
PDF (English)

Bibliografia

Bauman, Z. (2008). Tekuté časy. Život ve věku nejistoty. Prague: Academia.

Benasayag, M. & Schmit, G. (2007). L’epoca delle passioni tristi. Milan: Feltrinelli.

Farneti, R. (2010). A Minor Philosophy. The State of the Art of Philosophical Scholar­ship in Italy. Philosophia, 38(1), 1–28.

Galimberti, U. (2005). La casa di psiche. Dalla psicoanalisi alla pratica filosofica. Milan: Feltrinelli.

Galimberti, U. (2007). L’ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani. Milan: Feltrinelli.

Galimberti, U. (2008). La morte dell ́agire e il primato del fare nell ́età della tecnica. Milan: AlboVersorio.

Galimberti, U. (2009). I miti del nostro tempo. Milan: Feltrinelli.

Galimberti, U. (2011). Il viandante della filosofia. Rome: Aliberti.

Galimberti, U. (2013). Znepokojivý host. Nihilismus a mládež. Ostrava: Moravapress.

Liessmann, K.P. (2008). Teorie nevzdělanosti. Omyly společnosti vědění. Prague: Aca­demia.

Lipovetsky, G. (2008). Éra prázdnoty. Úvahy o současném individualismu. Prague: Prostor.

Palouš, R. (1991). Čas výchovy. Prague: SPN.

Rajský, A. (2009). Nihilistický kontext kultivácie mladého človeka. Filozoficko-etický pohľad. Bratislava: Veda – Trnava University.

Scheler, M. (1993). O studu. Prague: Mladá fronta.

Skalková, J. (2004). Pedagogika a výzvy nové doby. Brno: Paido.

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska | w formie skanu przesłać poprzez system OJS (biblioteka wydawcy).

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY-SA

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.