Recenzja monografii. Rozumieć chaos. Rzecz o terminach i znaczeniach im nadawanych w pedagogice specjalnej autorstwa Sławomira Olszewskiego i Katarzyny Parys
PDF

Słowa kluczowe

brak

Jak cytować

JANISZEWSKA-NIEŚCIORUK , Z. J. Recenzja monografii. Rozumieć chaos. Rzecz o terminach i znaczeniach im nadawanych w pedagogice specjalnej autorstwa Sławomira Olszewskiego i Katarzyny Parys. Konteksty Pedagogiczne, [S. l.], v. 2, n. 9, 2017. DOI: 10.19265/KP.2017.029203. Disponível em: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/164. Acesso em: 16 lip. 2024.

Abstrakt

brak

https://doi.org/10.19265/KP.2017.029203
PDF

Bibliografia

Chrzanowska, I. (2009). Zaniedbane obszary edukacji – pomiędzy pedagogiką a pedagogiką specjalną. Wybrane zagadnienia. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Chrzanowska, I. (2015). Pedagogika specjalna. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Dykcik, W. (1997) (red.). Pedagogika specjalna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Dykcik, W. (2010). Tendencje rozwoju pedagogiki specjalnej: osiągnięcia naukowe i prak-tyka (z perspektywy 50-lecia pracy pedagogicznej z osobami z niepełnosprawnością). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

Hulek, A. (1988) (red.). Pedagogika rewalidacyjna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Janiszewska­Nieścioruk, Z. i Maciarz, A. (2006). Wybrane problemy pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Kopeć, D. (2013). Rzeczywistość (nie)edukacyjna osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Kosakowski, Cz. (2009). Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”.

Krause, A. (2000). Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Krause, A. (2010). Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Maciarz, A. (1987). Społeczna integracja dzieci niepełnosprawnych. Warszawa: Wydaw­nictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Sadowska, S. (2005). Ku edukacji zorientowanej na zmianę społecznego obrazu osób nie-pełnosprawnych. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT.

Sękowska, Z. (2001). Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Warszawa: Akademia Pe­dagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Wojciechowski, F. (2007). Niepełnosprawność. Rodzina. Dorastanie. Warszawa: Wydaw­nictwo Akademickie „Żak”.

Wojciechowski, F. (2003). Przestrzeń życiowa w niepełnosprawności człowieka. W: K. Rzedzicka i A. Kobylańska (red.), Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczes-ny. Na pograniczach pedagogiki specjalnej (s. 357–387). Kraków: Oficyna Wydaw­nicza „Impuls”.Wyczesany, J. (2002). Pedagogika upośledzonych umysłowo. Kraków: Oficyna Wydaw­nicza „Impuls”.

Zaorska, M. (2015). Niepełnosprawność sprzężona – wybrane zagadnienia teorii i prak-tyki pedagogicznej. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko­Mazurskiego.

Żółkowska, T. (2004). Wyrównywanie szans społecznych osób z niepełnosprawnością inte-lektualną. Uwarunkowania i obszary. Szczecin: Oficyna In Plus.

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska | w formie skanu przesłać poprzez system OJS (biblioteka wydawcy).

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY-SA

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.