Konstruktywistyczna perspektywa wspierania dziecka w procesie uczenia się
PDF

Słowa kluczowe

konstruktywizm
uczenie się
edukacja
wspieranie dziecka

Jak cytować

MACIĄG, J. Konstruktywistyczna perspektywa wspierania dziecka w procesie uczenia się. Konteksty Pedagogiczne, [S. l.], v. 1, n. 10, p. 25–36, 2018. DOI: 10.19265/KP.2018.11025. Disponível em: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/166. Acesso em: 2 mar. 2024.

Abstrakt

Artykuł odnosi się do współczesnej wizji edukacji, która mieści się w perspektywie „nieoczywistości”, wzbudzając obecnie niewyraziste, często sprzeczne emocje, oscylujące wokół zaciekawienia i wzburzenia. Co jest przed-miotem i źródłem tego zainteresowania? W moim odczuciu są to kwestie doty-czące transformującego się modelu edukacji ze szczególnym zwróceniem uwagi na możliwości wykorzystania potencjału poznawczo-rozwojowego dziecka. Do znaczących zadań edukacji należy wyposażenie dziecka w umiejętność uczenia się poprzez przygotowanie do samodzielnego i świadomego korzystania ze zróż-nicowanych możliwości poznawczego doświadczania otaczającej rzeczywistości oraz doskonalenie uzyskiwanej w tym procesie zdolności do systematyzowania, weryfikacji i ewaluacji zdobytej wiedzy. Postulat ten spełnia strategia kształcenia oparta na konstruktywistycznej teorii uczenia się, w której centrum znajduje się dziecko dynamicznie tworzące swoją wiedzę na drodze eksploracji i przetwarza-nia informacji.

https://doi.org/10.19265/KP.2018.11025
PDF

Bibliografia

Cramer, J. (2012). The Portable Thoreau. London: Penguin.

Głoskowska-Sołdatow, M. (2016). Motywacja do uczenia się uczniów w młodszym wieku szkolnym. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Gołębniak, B.D. (2003). Nauczanie i uczenie się w klasie. W: Z. Kwieciński i B. Śli-werski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki (s. 170–171). T. 2. Warszawa: PWN.

Klus-Stańska, D. (2014). Dezintegracja tożsamości i wiedzy jako proces i efekt edu-kacji wczesnoszkolnej. W: D. Klus-Stańska (red.), (Anty)edukacja wczesnoszkolna (s. 24–60). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Klus-Stańska, D. (2002). Konstruowanie wiedzy w szkole. Olsztyn: Wydawnictwo Uni-wersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Kozielecki, J. (2001). Psychotransgressjonizm. Nowy kierunek psychologii, Warszawa: Wy-dawnictwo Akademickie „Żak”.

Kruk, J. (2011). W poszukiwaniu źródeł dydaktyki interaktywnej. W: D. Klus-Stań-ska, A. Bronk i A. Malenda (red.), Pedagogika wczesnej edukacji. Dyskursy, problemy, otwarcia (s. 497–506). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Mietzel, G. (2002). Psychologia kształcenia, przeł. A. Ubertowska. Gdańsk: GWP.

Moss, C.M. i Brookhart, S.M. (2014). Cele uczenia się. Jak pomóc uczniom zrozumieć każdą lekcję, przeł. W. Gasperczyk. Warszawa: MEN.

Murzyn, A. (2013). WokółKena Robinsona kreatywnego myślenia o edukacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Prokopiuk, W. (2010). Nauczyciel na polach humanizacji edukacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Rutkowiak, J. (2010). Uczenie się w warunkach kultury neoliberalnej: kontestowanie jako wyzwanie dla teorii kształcenia. W: E. Potulicka i J. Rutkowiak (red.), Neo-liberalne uwikłania edukacji (s. 163–176). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Szczepska-Pustkowska, M. (2004). Tropami dziecięcych pytań filozoficznych. W: D. Klus-Stańska (red.), Światy dziecięcych znaczeń (s. 202–232). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Szempruch, J. (2012). Nauczyciel w warunkach zmiany społecznej i edukacyjnej. Kra-ków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Szymański, M.J. (2008). W poszukiwaniu drogi. Szanse i problemy edukacji w Polsce, wyd. II. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Waloszek, D. (2014). Między przedszkolem a szkołą. Rozważania o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Waloszek, D. (2005). Program w edukacji dzieci. Geneza, istota, kryteria. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Waloszek, D. (2009). Sytuacyjne wspieranie dzieci w doświadczaniu świata. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska | w formie skanu przesłać poprzez system OJS (biblioteka wydawcy).

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY-SA

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.