Tom 1 Nr 10 (2018)
Opis numeru

We współczesnej przestrzeni edukacyjnej wsparcie jest interpretowane wielokontekstowo, ponieważ odnosi się do wszystkich działających w niej podmiotów. Jednak szczególnym przedmiotem uwagi są dziecko-uczeń oraz nauczyciel, bowiem to oni wobec wyzwań współczesności muszą mierzyć się z realizacją określonych zadań, wśród których dominować powinno kształcenie dla rozwoju, „ożywiające i pobudzające do życia funkcje dopiero dojrzewające” (Wygotski, 1989, s. 256).

Kształcenie dostrzegające potrzeby i możliwości każdego dziecka-ucznia, by przy życzliwym wsparciu nauczyciela mogło uczyć się w dostępny dla niego sposób, co ma być gwarancją zmian jakościowych w rozwoju jednostki. Wspieranie powinno więc wynikać z wrażliwości oraz czujności nauczyciela, który na pierwszym miejscu stawia dziecko-ucznia, by wzmacniać jego potencjał rozwojowy oraz uczyć je samodzielności myślenia i działania. Chodzi o to, aby nauczyciel umożliwił uczniowi zdobywanie doświadczeń w trakcie wspólnego rozwiązywania problemów – „dzielenia” wykonywanych czynności, dążąc do tego, by przejął on kontrolę nad podejmowanymi aktywnościami (Filipiak, 2015), bowiem istotną cechą nauczania jest to, iż tworzy strefę najbliższego rozwoju, czyli daje początek wielu wewnętrznym procesom rozwoju, uruchamia te procesy, na razie dostępne dziecku tylko w sferze obcowania z otoczeniem i współpracy […], a potem po przejściu rozwoju wewnętrznego stające się wewnętrznym dorobkiem samego dziecka. […] procesy rozwoju idą w ślad za procesami nauczania, które tworzą strefę najbliższego rozwoju. (Wygotski, 1971, s. 546–547) W związku z tym wsparcie powinno być procesem „uruchamiającym” funkcjonowanie dziecka i jego rozwój. Ma być konsekwencją „mądrej” aktywności nauczyciela przez budowanie atmosfery inicjatywnej współpracy, co z kolei ma pomóc dziecku osiągnąć cel zadania. Nie powinien go jednak w nim wyręczać, 8 / Słowo wstępne lecz nie śpiesząc się, dać mu czas na myślenie, rozumowanie i wnioskowanie.

W rezultacie wsparcie powinno stać się fundamentem działań i współpracy nauczyciela z dzieckiem i opierać się na reagowaniu w porę oraz dostosowaniu się do możliwości dziecka (Filipiak, 2015). Teksty wpisują się w problematykę numeru czasopisma, omawiając działania wspierające rozumiane bardzo szeroko i przekrojowo, odnoszące się do różnych środowisk wychowawczych i edukacyjnych. Przedstawiają i charakteryzują formy pomocy, którymi powinien zostać objęty uczeń, by jego edukacja była efektywna i trwała. Ukazują wielokierunkowość wsparcia uwzględniającego nie tylko działania sformalizowane, ale i te dodatkowe, których efekty są pożądane społecznie. Joanna Skibska

Artykuły

Krystyna Ferenz
13-24
Osobiste koncepcje pedagogii a preferowane rodzaje pomocy
https://doi.org/10.19265/KP.2018.11013
PDF
Jolanta Maciąg
25-36
Konstruktywistyczna perspektywa wspierania dziecka w procesie uczenia się
https://doi.org/10.19265/KP.2018.11025
PDF
Eugenia Rostańska
37-48
Trudna komunikacja – trudna edukacja. Porozumiewanie się ucznia i nauczyciela jako przestrzeń szkoły
https://doi.org/10.19265/KP.2018.11037
PDF
Barbara Astaszow
49-60
Edukacja z emocjami – znaczenie wsparcia emocjonalnego dla rozwoju oraz w kształceniu dzieci i młodzieży
https://doi.org/10.19265/KP.2018.11049
PDF
Anna Przybylska-Zielińska
61-79
Funkcje muzyki w kontekście wspierania rozwoju dziecka
https://doi.org/10.19265/KP.2018.11061
PDF
Karin Fodorová
83-95
Potrzeby edukacyjne nauczycieli przedszkolnych z punktu widzenia dyrektorów placówek przedszkolnych
https://doi.org/10.19265/KP.2018.11083
PDF (English)
Simona Hendrychová
97-108
Kształcenie dzieci w wieku przedszkolnym w Republice Czeskiej w klasach przygotowawczych szkoły podstawowej – doniesienie z badań
https://doi.org/10.19265/KP.2018.11097
PDF
Łucja Reczek-Zymróz
109-125
Wychowanie jako platforma współpracy nauczycieli szkoły podstawowej i rodziców na podstawie badań porównawczych przeprowadzonych w Polsce i na Węgrzech
https://doi.org/10.19265/KP.2018.110109
PDF
Izabela Barańska, Ewelina Kusa-Chrzanowska, Mariusz Wiśniewski
127-155
Zespół interdyscyplinarny – instytucjonalne „przymierze” przeciw przemocy w rodzinie
https://doi.org/10.19265/KP.2018.110127
PDF
Mateusz Marciniak
157-167
Studenckie strategie korzystania z mediów – blokada osiągnięć akademickich?
https://doi.org/10.19265/KP.2018.110157
PDF
Ewa Musiał
171-183
„Dobre Staże” – wsparciem kompetencji zawodowych studentów pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego
https://doi.org/10.19265/KP.2018.110171
PDF (English)