Studenckie strategie korzystania z mediów – blokada osiągnięć akademickich?
PDF

Słowa kluczowe

konsumpcja mediów
mediatyzacja
aktywność medialna
osiągnięcia akademickie
zaangażowanie akademickie

Jak cytować

MARCINIAK , M. . Studenckie strategie korzystania z mediów – blokada osiągnięć akademickich?. Konteksty Pedagogiczne, [S. l.], v. 1, n. 10, p. 157–167, 2018. DOI: 10.19265/KP.2018.110157. Disponível em: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/174. Acesso em: 2 mar. 2024.

Abstrakt

Celem tekstu jest analiza wzajemnych relacji między natężeniem oraz stylami aktywności medialnej młodzieży akademickiej a jej uczestnictwem w zaję-ciach na uczelni oraz poziomem osiągnięć akademickich. Dostrzega się potencjał mediów w edukacji i kształtowaniu relacji międzyludzkich; jednocześnie poddaje się krytyce treść ich przekazu. Jednym z przedmiotów krytyki jest podporządkowa-nie mediów kulturze popularnej i rozrywce, promowanie infantylizmu odbiorców (zwłaszcza młodzieży), a w konsekwencji ich wycofywanie ze sfery publicznej oraz osłabianie „etosu pracy”. Czy obserwacje te znajdują potwierdzenie empiryczne? Kwestię analizuję w oparciu o wyniki badań studentów UAM.

https://doi.org/10.19265/KP.2018.110157
PDF

Bibliografia

Barber, B. (2008). Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA.

Bauman, Z. (2009). Konsumowanie życia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ja-giellońskiego.

Bauman, Z. (2006). Praca, konsumpcjonizm inowi ubodzy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.Bourdieu, P. (2009). Rozum praktyczny. Oteorii działania, przeł. J. Stryjczyk. Kraków.

Bourdieu, P. i Wacquant, L. (2001). Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, przeł. A. Sa-wisz, Warszawa: Oficyna Naukowa.

CITAMS (Communication, Information Technologies, and Media Sociology), Mission, https://citams.org [dostęp: 18.03.2017].

Dudzikowa, M., Wawrzyniak-Beszterda, R., Jaskulska, S., Marciniak, M., Boch-no, E., Bochno, I. i Knasiecka-Falbierska, K. (2013). Oblicza kapitału społecznego uni-wersytetu. Diagnoza – Interpretacje – Konteksty. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

European Commission/EACEA/Eurydice (2012). Developing Key Competences at School in Europe: Challenges and Opportunities for Policy. Eurydice Report. Luxembourg.Giddens, A. (2008). Socjologia, przeł. A. Szulżycka. Warszawa.

Goban-Klas, T. (2005). Media ikomunikowanie masowe. Warszawa: PWN.

Kiełkiewicz-Janowiak, A. (2011). Intergenerational communication and media in Poland. A perspective of adolescent media consumers. W: M. Kaczmarek (red.), Health and Well-Being In Adolescence. Part II: Media (s. 53–73). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Klein, N. (2004). No logo, przeł. H. Jankowska, M. Makaruk. Kraków.

Klichowski, M., Marciniak, M. (2013). The Paradox of Commodification of the Body in a Society of Consumption and Cyborgization. Studia Edukacyjne, 29, 153–167.

Klichowski, M. i Smaniotto Costa, C. (2015). How do Pre-service Teachers Rate ICT Opportunity for Education? A Study in Perspective of the SCOT Theory. Kultura i Edukacja, 4, 152–168.

Kluszczyński, R.W. (2008). Przeszłość – pamięć – tożsamość. Doświadczenie medial-ne jako fundament hybrydycznej tożsamości. W: A. Zeidler-Janiszewska i R. Nycz (red.), Nowoczesność jako doświadczenie. Dyscypliny. Paradygmaty. Dyskursy (s. 170–184). Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”.

Krasnodębska, A. (1997). Orientacje aksjologiczne młodzieży akademickiej. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Kwiatkowska, D. i Dąbrowski, M. (2012). Dojrzałość technologiczna uczniów w świet-le wyników badań ankietowych. E-mentor, 1(43), http://www.e-mentor.edu.pl [do-stęp: 18.03.2017].

Lepa, A. (2010). Pedagogika mass mediów. Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie.

MacCannell, D. (2005). Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, przeł. E. Klekot, A. Wie-czorkiewicz. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA.

Marciniak, M. (2015). Media activity and the identity of adolescents in the society of consumption. W: H. Krauze-Sikorska i M. Klichowski (red.), The Educational and Social World of a Child: Discourses of Communication, Subjectivity and Cybor-gization (s. 462–477). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Marciniak, M. (2012). Orientacje konsumpcyjne – bariera w rozwoju kapitału społecz-nego młodzieży akademickiej? Doniesienie z badań. Studia Edukacyjne, 22, 227–256.

Marciniak, M. (2015). Orientacje konsumpcyjne młodzieży akademickiej. Perspektywa Baumanowska, wyd. 2. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Melosik, Z. (2013). Kultura popularna i tożsamość młodzieży: w niewoli władzy i wolno-ści. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Ritzer, G. (2010). „Płynna globalizacja”: zastosowanie i krytyka pojęcia płynności Z. Baumana. W: A. Chrzanowski, W. Godzic i A. Zeidler-Janiszewska (red.), Zro-zumieć nowoczesność. Księga Jubileuszowa Zygmunta Baumana (s. 221–241). Łódź: Wydawnictwo Officyna.

Romaniszyn, K. (2007). Rzecz o pracy i konsumpcji. Analiza antropologiczna. Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.

Żabicki, P. (2007). Technologiczna codzienność. Internet – Bank – Telewizja. Warszawa: Wydawnictwo TRIO.

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska | w formie skanu przesłać poprzez system OJS (biblioteka wydawcy).

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY-SA

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.