Identyfikacja z wybranymi środowiskami wychowawczymi a nasilenie zachowań antyspołecznych w grupie nieletnich umieszczonych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych
PDF (English)

Słowa kluczowe

poczucie identyfikacji
środowiska wychowawcze
młodzież
zachowania antyspołeczne

Jak cytować

KONASZEWSKI, K.; RUTKOWSKI, S.; TUCI, A. Identyfikacja z wybranymi środowiskami wychowawczymi a nasilenie zachowań antyspołecznych w grupie nieletnich umieszczonych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Konteksty Pedagogiczne, v. 1, n. 12, p. 73-87, 28 cze. 2019.

Abstrakt

Celem badania było ustalenie związku pomiędzy poziomem zachowań antyspołecznych a poczuciem identyfikacji z wybranymi środowiskami wychowawczymi w grupie młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Ogółem przebadano 481 wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Skupiono się na poczuciu identyfikacji z wyróżnionymi środowiskami wychowawczymi w kontekście przejawianych zachowań antyspołecznych. Okazało się, że niezależnie od nasilenia zachowań antyspołecznych poczucie identyfikacji rodzinnej zawsze jest tak samo silne. W przypadku poczucia identyfikacji z grupą rówieśniczą można zaobserwować pewną prawidłowość. Im wyższy poziom nasilenia zachowań antyspołecznych, tym silniejsze poczucie identyfikacji rówieśniczej. Natomiast w przypadku poczucia identyfikacji szkolnej to wraz z mocniejszym poczuciem identyfikacji szkolnej nasilenie zachowań antyspołecznych maleje.

https://doi.org/10.19265/KP.2019.11273
PDF (English)

Bibliografia

Bańka, A. (2002). Społeczna psychologia środowiskowa [Social Environmental Psychology]. Warszawa: SCHOLAR.

Bębas, S. (ed.). (2011). Oblicza patologii społecznych [The Faces of Social Pathology]. Radom: Wyższa Szkoła Handlowa.

Bronfenbrenner, U. (1976a). Ekologische Sozialisationsforschung [Research on Ecological Socialisation]. Stuttgart: Klett-Cotta.

Bronfenbrenner, U. (1976b). Ekologia rozwoju człowieka. Historia i perspektywy [The ecology of human development: History and perspectives]. Psychologia Wychowawcza 5, 537-549.

Bronfenbrenner, U. (1979). The Ecology of Human Development. Cambridge: Harvard Univeristy Press.

Bronfenbrenner, U. (1988). Dwa światy wychowania. USA i ZSRR [Two Worlds of Childhood. U.S. and U.S.S.R.], transl. J. Banasiak. Warszawa: PWN.

Brzezińska, A. (2000). Społeczna psychologia rozwoju [Social Developmental Psychology]. Warszawa: SCHOLAR.

Brzeziński, J. (2004). Metodologia badań psychologicznych [Methodology of Psychological Research]. Warszawa: PWN.

Czapów, C. (1993). Grupy rówieśnicze [Peer groups]. In: W. Pomykało (ed.), Encyklopedia pedagogiczna [Pedagogical Encyclopedia]. Warszawa: Fundacja Innowacja. pp. 220-223.

Dubois, B.and Krogsrud, K.M. (1999). Pracasocjalna. Zawód, który dodaje sił [Social Work: An Empowering Profession], transl. K. Czekaj. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.

Garbarino, J. (ed.). (1992). Children and Families in the Social Environment. New York: Aldine de Gruyter.

Izdebska, J. (2000). Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku. Niepokoje i nadzieje [The Child in the Family at the Beginning of the 21st Century. Concerns and Hopes]. Białystok: Trans Humana.

Jarymowicz, M. (ed.). (1994, 2002). Poza egocentryczną perspektywą widzenia siebie i świata [Beyond Egocentric Perspective in Self-Perception]. Warszawa: Wydawnictwo IP PAN.

Kemp, S., Whittaker, I.K. and Tracy, E.M. (1997). Person – environment practice. The social ecology of interpersonal helping. New York: Aldine de Gruyter.

Kłoskowska, A. (2012). Kultury narodowe u korzeni [National Cultures at the Grass-root Level]. Warszawa: PWN.

Kuć, M. (2010). Kryminologia [Criminology]. Warszawa: C.H. Beck.

Muszyński, H. (2005). Zarys teorii wychowania [The Theory of Upbringing. An Outline]. Warszawa: PWN.

Payne, D. and Cornwell, B. (2007). Reconsidering Peer Influences on Delinquency: Do Less Proximate Contacts Matter? Journal of Quantitative Criminology 23, 127–149.

Pospiszyl, K. and Żabczyńska, E. (1981). Psychologia dziecka niedostosowanego społecznie [Psychology of the Socially Maladjusted Child]. Warszawa: PWN.

Szczepański, J. (1970) Elementarne pojęcia socjologii [Elementary Concepts in Sociology]. Warszawa: PWN.

Theiss, W. (1996). Trudności i zagrożenia w funkcjonowaniu środowisk wychowawczych współczesnej Polski [Difficulties and threats in the functioning of educational environments in contemporary Poland]. In: K. Franczak and and J. Niewęgłowski (eds.), Wychowanie wobec zachodzących przemian [Upbringing in the Face of Current Changes]. Warszawa: SIWCH, pp. 8-18

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.