Identyfikacja z wybranymi środowiskami wychowawczymi a nasilenie zachowań antyspołecznych w grupie nieletnich umieszczonych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych
PDF (English)

Słowa kluczowe

poczucie identyfikacji
środowiska wychowawcze
młodzież
zachowania antyspołeczne

Jak cytować

KONASZEWSKI, K.; RUTKOWSKI, S.; TUCI, A. Identyfikacja z wybranymi środowiskami wychowawczymi a nasilenie zachowań antyspołecznych w grupie nieletnich umieszczonych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Konteksty Pedagogiczne, v. 1, n. 12, 11 wrz. 2019.

Abstrakt

Celem badania było ustalenie związku pomiędzy poziomem zachowań antyspołecznych a poczuciem identyfikacji z wybranymi środowiskami wychowawczymi w grupie młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Ogółem przebadano 481 wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Skupiono się na poczuciu identyfikacji z wyróżnionymi środowiskami wychowawczymi w kontekście przejawianych zachowań antyspołecznych. Okazało się, że niezależnie od nasilenia zachowań antyspołecznych poczucie identyfikacji rodzinnej zawsze jest tak samo silne. W przypadku poczucia identyfikacji z grupą rówieśniczą można zaobserwować pewną prawidłowość. Im wyższy poziom nasilenia zachowań antyspołecznych, tym silniejsze poczucie identyfikacji rówieśniczej. Natomiast w przypadku poczucia identyfikacji szkolnej to wraz z mocniejszym poczuciem identyfikacji szkolnej nasilenie zachowań antyspołecznych maleje.

https://doi.org/10.19265/KP.2019.11273
PDF (English)

Bibliografia

Bańka, A. (2002). Społeczna psychologia środowiskowa [Social Environmental Psychology]. Warszawa: SCHOLAR.
Bębas, S. (ed.). (2011). Oblicza patologii społecznych [The Faces of Social Pathology]. Radom: Wyższa Szkoła Handlowa.
Bronfenbrenner, U. (1976a). Ekologische Sozialisationsforschung [Research on Ecological Socialisation]. Stuttgart: Klett-Cotta.
Bronfenbrenner, U. (1976b). Ekologia rozwoju człowieka. Historia i perspektywy [The ecology of human development: History and perspectives]. Psychologia Wychowawcza 5, 537-549.
Bronfenbrenner, U. (1979). The Ecology of Human Development. Cambridge: Harvard Univeristy Press.
Bronfenbrenner, U. (1988). Dwa światy wychowania. USA i ZSRR [Two Worlds of Childhood. U.S. and U.S.S.R.], transl. J. Banasiak. Warszawa: PWN.
Brzezińska, A. (2000). Społeczna psychologia rozwoju [Social Developmental Psychology]. Warszawa: SCHOLAR.
Brzeziński, J. (2004). Metodologia badań psychologicznych [Methodology of Psychological Research]. Warszawa: PWN.
Czapów, C. (1993). Grupy rówieśnicze [Peer groups]. In: W. Pomykało (ed.), Encyklopedia pedagogiczna [Pedagogical Encyclopedia]. Warszawa: Fundacja Innowacja. pp. 220-223.
Dubois, B.and Krogsrud, K.M. (1999). Pracasocjalna. Zawód, który dodaje sił [Social Work: An Empowering Profession], transl. K. Czekaj. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.
Garbarino, J. (ed.). (1992). Children and Families in the Social Environment. New York: Aldine de Gruyter.
Izdebska, J. (2000). Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku. Niepokoje i nadzieje [The Child in the Family at the Beginning of the 21st Century. Concerns and Hopes]. Białystok: Trans Humana.
Jarymowicz, M. (ed.). (1994, 2002). Poza egocentryczną perspektywą widzenia siebie i świata [Beyond Egocentric Perspective in Self-Perception]. Warszawa: Wydawnictwo IP PAN.
Kemp, S., Whittaker, I.K. and Tracy, E.M. (1997). Person – environment practice. The social ecology of interpersonal helping. New York: Aldine de Gruyter.
Kłoskowska, A. (2012). Kultury narodowe u korzeni [National Cultures at the Grass-root Level]. Warszawa: PWN.
Kuć, M. (2010). Kryminologia [Criminology]. Warszawa: C.H. Beck.
Muszyński, H. (2005). Zarys teorii wychowania [The Theory of Upbringing. An Outline]. Warszawa: PWN.
Payne, D. and Cornwell, B. (2007). Reconsidering Peer Influences on Delinquency: Do Less Proximate Contacts Matter? Journal of Quantitative Criminology 23, 127–149.
Pospiszyl, K. and Żabczyńska, E. (1981). Psychologia dziecka niedostosowanego społecznie [Psychology of the Socially Maladjusted Child]. Warszawa: PWN.
Szczepański, J. (1970) Elementarne pojęcia socjologii [Elementary Concepts in Sociology]. Warszawa: PWN.
Theiss, W. (1996). Trudności i zagrożenia w funkcjonowaniu środowisk wychowawczych współczesnej Polski [Difficulties and threats in the functioning of educational environments in contemporary Poland]. In: K. Franczak and and J. Niewęgłowski (eds.), Wychowanie wobec zachodzących przemian [Upbringing in the Face of Current Changes]. Warszawa: SIWCH, pp. 8-18

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska |  Katedra Pedagogiki Akademia Techniczno-Humanistyczna | Ul. Willowa 2 (budynek B, p. 110) | 43-309 Bielsko-Biała oraz w formie skanu przesłać poprzez system OJS.

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne