Tom 1 Nr 12 (2019)
Opis numeru

Artykuły zamieszczone w tym numerze czasopisma wpisują się w szeroki kontekst problematyki procesów i oddziaływań mających na celu zmiany jednostek osadzonych w różnych przestrzeniach wychowawczych. Zmiany te uwarunkowane są przede wszystkim przemianami i oczekiwaniami społecznymi oraz wynikają w dużej mierze z ideałów, zamierzeń i celów wychowawczych.


Teksty znajdujące się w pierwszej części stanowią prezentację badań odnoszących się do procesów poznawczych niezbędnych w realizacji przez uczniów i studentów określonych autonomicznych zadań. Poruszają kwestie dotyczące bezpiecznych środowisk edukacyjnych oraz związków, jakie zachodzą między zachowaniami antyspołecznymi a poczuciem identyfikacji z wybranymi środowiskami wychowawczymi w grupie młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Przedstawiają ponadto uwarunkowania i symptomy zaburzeń depresyjnych, wskazując zarazem na ich skutki – samobójstwa popełniane przez małoletnich.
Kolejna część prezentuje z kolei badania poświęcone sztuce jako interwencji wychowawczej służącej poprawie relacji społecznych oraz kompetencji komunikacyjnych uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Znajduje się w niej również analiza badań dotyczących metod kształcenia, form organizacji zajęć, środków dydaktycznych stosowanych przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, a także prezentacja wyników badań odnoszących się do samodzielności społecznej dzieci w wieku przedszkolnym. W tej części zaprezentowano również badania dotyczące analizy skategoryzowanych ćwiczeń edukacyjnych w podręcznikach szkolnych, przeprowadzone na podstawie uaktualnionej wersji taksonomii Blooma.


Następnie przedstawiono badania odnoszące się do konstrukcji oraz wstępnej oceny właściwości psychometrycznych Skali Motywacji Sytuacyjnej SMS-15 dla dzieci oraz do środków, za pomocą których dokonuje się oceny rzetelności narzędzia do badania i diagnozy poczucia umiejscowienia kontroli zdarzeń szkolnych u uczniów.

Artykuły

Cosette Fox, Milton E. Becknell, Anastasia Belden, Ruthie L. Firmin
9-26
Wpływ glukozy i pobudzenia emocjonalnego na pamięć studentów
https://doi.org/10.19265/KP.2019.1129
PDF (English)
Katarzyna Ożańska-Ponikwia, Beata Webb
27-51
Emocje a komunikacja w języku obcym: przygotowanie studentów do udziału w wymianach międzynarodowych
https://doi.org/10.19265/KP.2019.11227
PDF (English)
Olena Sukhenko
53-61
Wspieranie autonomii ucznia: samoocena w doskonaleniu umiejętności pisania w języku angielskim
https://doi.org/10.19265/KP.2019.11253
PDF (English)
Vitalia Primakova, Lilya Morska
63-71
Wychowanie osoby w bezpiecznym środowisku edukacyjnym w szkołach średnich Ukrainy: aktualne problemy i wyzwania
https://doi.org/10.19265/KP.2019.11263
PDF (English)
Karol Konaszewski, Sebastian Rutkowski, Alfred Tuci
73-87
Identyfikacja z wybranymi środowiskami wychowawczymi a nasilenie zachowań antyspołecznych w grupie nieletnich umieszczonych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych
https://doi.org/10.19265/KP.2019.11273
PDF (English)
Małgorzata Przybysz-Zaremba
89-104
Wokół depresji i zachowań suicydalnych dzieci i młodzieży – wybrane aspekty i badania
https://doi.org/10.19265/KP.2019.11289
PDF (English)
Agnieszka Szczelina-Szczotka
105-119
Arteterapia jako interwencja wychowawcza ukierunkowana na relacje społeczne dzieci w młodszym wieku szkolnym
https://doi.org/10.19265/KP.2019.112105
PDF (English)
Olimpia Gogolin, Eugeniusz Szymlik
121-146
Rola dramy w rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych uczniów edukacji wczesnoszkolnej
https://doi.org/10.19265/KP.2019.112121
PDF (English)
Łucja Reczek-Zymróz
147-159
Metody, formy oraz środki dydaktyczne stosowane w szkołach polskich i węgierskich na poziomie edukacji wczesnoszkolnej. Komunikat z badań
https://doi.org/10.19265/KP.2019.112147
PDF (English)
Ondřej Šimik
177-190
Rodzaje ćwiczeń w podręcznikach do historii w szkole podstawowej
https://doi.org/10.19265/KP.2019.112177
PDF (English)
Ewa Jędrzejowska
161-176
Samodzielność społeczna dzieci w wieku przedszkolnym
https://doi.org/10.19265/KP.2019.112161
PDF (English)
Sebastian Skalski
191-203
Skala motywacji sytuacyjnej SMS-15 dla dzieci: konstrukcja i wstępna ocena właściwości psychometrycznych
https://doi.org/10.19265/KP.2019.112191
PDF (English)
Joanna Poziemska
205-223
Konstrukcja Skali Poczucia Umiejscowienia Kontroli Zdarzeń Szkolnych
https://doi.org/10.19265/KP.2019.112205
PDF (English)
Barbara Superson
225-240
Zrelatywizowane kulturowo kryteria inteligencji a sytuacja społeczno- ‐edukacyjna dzieci z niepełnosprawnościami w Burundi. Komunikat z badań
https://doi.org/10.19265/KP.2019.112225
PDF (English)