Wychowanie osoby w bezpiecznym środowisku edukacyjnym w szkołach średnich Ukrainy: aktualne problemy i wyzwania
PDF (English)

Słowa kluczowe

bezpieczne środowisko
praca wychowawcza
prawa i wolności dzieci
programy wychowawcze
znęcanie się
zapobieganie
przeciwdziałanie
przemocy
bezpieczeństwo dziecka

Jak cytować

PRIMAKOVA, V.; MORSKA, L. Wychowanie osoby w bezpiecznym środowisku edukacyjnym w szkołach średnich Ukrainy: aktualne problemy i wyzwania. Konteksty Pedagogiczne, v. 1, n. 12, 11 wrz. 2019.

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest aktualnym problemom wychowania studentów i uczniów, w szczególności organizacji pracy wychowawczej w ukraińskich instytucjach edukacyjnych związanej z bezpieczeństwem dzieci i ich dobrostanem. W pracę wpisano strategiczne priorytety krajowe, w tym realizację Krajowego Programu Społecznego „Krajowy plan działania na rzecz wdrażania Konwencji ONZ o prawach dziecka” do 2021 r. – jego główne zasady i oświadczenia, cel i zadania zostały przeanalizowane. Podkreślono nowoczesne podejścia do procesu przeciwdziałania przemocy w środowisku szkolnym, jak również kwestie zapewniające prawa, wolności i interesy dzieci, które znajdują odzwierciedlenie w koncepcjach obecnych programów wychowawczych. W szczególności zdefiniowano potencjał uniwersalnego programu wychowawczego „Osobista godność, bezpieczeństwo życia, pozycja obywatelska”.

https://doi.org/10.19265/KP.2019.11263
PDF (English)

Bibliografia

Absalamova, K.Z. (2013). Особливості соціального статусу, соціальних ролей та альтруїзму у підлітків, що використовують булінг у відносинах [Osoblyvosti sotsialnoho status, sotsialnych rolej ta altruizmu u pidlitkiv, shcho vykorystovuyut bullying u vidnosynach]. Соціальна психологія [Sotsialna psychologia], 55, 65–76.
Derzhavna sotsialna prohrama “Natsionalny plan dij shchodo realizatsii Konventsii OON pro prava dytyny”, na period do 2021 roku (postanova # 453 vid 30 travnia 2018 roku)], Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2402-14/ed20120601 [accessed: 21.12.2018].
Osobysta hidnist. Bezpeka zhyttia. Hromadianska pozytsia. (2012). Програма виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми [Prohrama vychovnoi roboty z uchniamy z pytan protydii torhivli liudmy; Ed. I. D. Zvierieva, Zh.V. Petrochko]; наук. кер. та ред. І. Д. Звєрєвої та Ж. В. Петрочко, К.: ТОВ «Основа».
Ożańska-Ponikwia, K. (2017). Positive psychology in the classroom setting from the point of view of the pre-service teachers, Konteksty Pedagogiczne, 2(9), s. 49–57.
Seon-eon, J. (2010). Courage is contagious, says Vujicic. JoongAng Daily.
Stelmakh, S. (2011). Булінг у школі та його наслідки [Bullying u shkoli ta yoho naslidky]. In: В.І. Сипченка (ред), Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць [Humanizatsia navchalno-vychovnoho protsesu: zbirnyk naukovych prats], Вип LVІ. Слов’янськ: СДПУ.
Tsiuman, T.P., Boichuk, N.І. (2018). Кодекс безпечного освітнього середовища [Kodeks bezpechnoho osvitnioho seredovyshcha]: метод. посіб., Київ.
UNICEF. (2015). Булінг – важлива проблема для дітей в Україні. ЮНІСЕФ розпочинає кампанію проти булінгу [Bullying – vazhlyva problema dla ditei v Ukraini. UNICEF rozpochynaye kampaniyu proty bulinhu], Available at: https://unicef.org [accessed: 20.01.2019].
Vorontsova, Е. (2017). Профілактика та подолання булінгу у закладах освіти [Profilaktyka ta podolannia bulinhu u zakladach osvity]. Available at: http://xn--d1acjtrgde.kiev.ua/2017/08/24/profilaktika-ta-podolannya-bulinguu-zakladah-osviti/ [accessed: 26.10.2018].
Vujicic, N. (2014). Безпечна школа [Bezpechna shkola], Available at: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/protidiya-bulingu/bezpechna-shkola-nik-vujchich-video [accessed: 2.02.2019].

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska |  Katedra Pedagogiki Akademia Techniczno-Humanistyczna | Ul. Willowa 2 (budynek B, p. 110) | 43-309 Bielsko-Biała oraz w formie skanu przesłać poprzez system OJS.

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne