Rola dramy w rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych uczniów edukacji wczesnoszkolnej
PDF (English)

Słowa kluczowe

kompetencje komunikacyjne
kompetencje kluczowe
drama
edukacja wczesnokolna

Jak cytować

GOGOLIN, O.; SZYMLIK, E. Rola dramy w rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Konteksty Pedagogiczne, v. 1, n. 12, 11 wrz. 2019.

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, jaką rolę odgrywa drama w rozwoju kompetencji komunikacyjnych uczniów edukacji wczesnoszkolnej. W części teoretycznej zostają przybliżone pojęcia: kompetencji, kompetencji kluczowych w kontekście procesów językowych, poznawczych i społecznych. Następnie autorzy omawiają pokrótce metodę dramy, eksponując klasyfikację technik dramowych autorstwa G. Boltona. W części praktycznej omówione są wyniki badań przeprowadzonych wśród nauczycieli (ankieta posttest) oraz uczniów (ankieta pretest i posttest oraz test kompetencji językowych).

https://doi.org/10.19265/KP.2019.112121
PDF (English)

Bibliografia

Bardziejewska, M. (2015). Okres dorastania. Jak rozpoznać potencjał nastolatków. In: A.I. Brzezińska (ed.), Psychologiczne portrety człowieka, pp. 345–377. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Czub, M. (2015). Wiek niemowlęcy. Jak rozpoznać potencjał dziecka? In: A.I. Brzezińska (ed.), Psychologiczne portrety człowieka, pp. 41–66. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Filipiak, E. (2002). Konteksty rozwoju aktywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.
Hymes, D. (1980). Socjolingwistyka i etnografia mówienia. In: M. Głowiński (ed.), Język i społeczeństwo, pp. 41–82. Warszawa: Czytelnik.
Kielar-Turska, M. (2000). Średnie dzieciństwo. Wiek przedszkolny. In: B. Harwas-Napierała and J. Trempała (eds.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka. Vol. 2, pp. 83–129. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Kopaliński, W. (1975). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa: Wiedza Powszechna.
Kupisiewicz, C. and Kupisiewicz, M. (2009). Słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Kurcz, I. (2000). Język i komunikacja. In: J. Strelau (ed)., Psychologia. Podręcznik akademicki. Vol. 2. Psychologia ogólna, pp. 231–274. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Matczak, A. (2003). Zarys psychologii rozwoju. Podręcznik dla nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
Morreale, S.P., Spitzberg, H. and Barge, J.K. (2007). Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Nęcki, Z. (1996). Komunikacja międzyludzka. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
Nowy leksykon PWN (1998). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Ogłoza, E., Polański, E. and Szymik, E. (1997). Drama na lekcjach języka polskiego w klasach IV–VIII. Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP.
Piaget, J. (2006). Studia z psychologii dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Pilch, T. (ed.) (2003). Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Vol. 2. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
Przetacznikowa, M. and Makiełło-Jarża, G. (1980). Psychologia rozwojowa. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Strelau, J. (ed.) (2007). Psychologia. Podręcznik akademicki. Vol. 1. Podstawy psychologii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Wołoszynowa, L. (1982). Młodszy wiek szkolny. In: M. Żebrowska (ed.), Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, pp. 522–663. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Załącznik Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie. Europejskie ramy odniesienia. Dziennik Urzędowy UE nr C/189 from 4.06.2018.
Żydek-Bednarczuk, U. (2009). Nowe aspekty kompetencji komunikacyjnej. In: A. Janus-Sitarz (ed.), W trosce o dobrą edukację. Prace dedykowane Profesor Jadwidze Koralikowej z okazji 40-lecia pracy naukowej, pp. 51–62. Kraków: Wydawnictwo Universitas.

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska |  Katedra Pedagogiki Akademia Techniczno-Humanistyczna | Ul. Willowa 2 (budynek B, p. 110) | 43-309 Bielsko-Biała oraz w formie skanu przesłać poprzez system OJS.

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne