Rola dramy w rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych uczniów edukacji wczesnoszkolnej
PDF (English)

Słowa kluczowe

kompetencje komunikacyjne
kompetencje kluczowe
drama
edukacja wczesnokolna

Jak cytować

GOGOLIN, O.; SZYMLIK, E. Rola dramy w rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Konteksty Pedagogiczne, v. 1, n. 12, p. 121-146, 28 cze. 2019.

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, jaką rolę odgrywa drama w rozwoju kompetencji komunikacyjnych uczniów edukacji wczesnoszkolnej. W części teoretycznej zostają przybliżone pojęcia: kompetencji, kompetencji kluczowych w kontekście procesów językowych, poznawczych i społecznych. Następnie autorzy omawiają pokrótce metodę dramy, eksponując klasyfikację technik dramowych autorstwa G. Boltona. W części praktycznej omówione są wyniki badań przeprowadzonych wśród nauczycieli (ankieta posttest) oraz uczniów (ankieta pretest i posttest oraz test kompetencji językowych).

https://doi.org/10.19265/KP.2019.112121
PDF (English)

Bibliografia

Bardziejewska, M. (2015). Okres dorastania. Jak rozpoznać potencjał nastolatków. In: A.I. Brzezińska (ed.), Psychologiczne portrety człowieka, pp. 345–377. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Czub, M. (2015). Wiek niemowlęcy. Jak rozpoznać potencjał dziecka? In: A.I. Brzezińska (ed.), Psychologiczne portrety człowieka, pp. 41–66. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Filipiak, E. (2002). Konteksty rozwoju aktywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.

Hymes, D. (1980). Socjolingwistyka i etnografia mówienia. In: M. Głowiński (ed.), Język i społeczeństwo, pp. 41–82. Warszawa: Czytelnik.

Kielar-Turska, M. (2000). Średnie dzieciństwo. Wiek przedszkolny. In: B. Harwas-Napierała and J. Trempała (eds.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka. Vol. 2, pp. 83–129. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kopaliński, W. (1975). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Kupisiewicz, C. and Kupisiewicz, M. (2009). Słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kurcz, I. (2000). Język i komunikacja. In: J. Strelau (ed)., Psychologia. Podręcznik akademicki. Vol. 2. Psychologia ogólna, pp. 231–274. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Matczak, A. (2003). Zarys psychologii rozwoju. Podręcznik dla nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Morreale, S.P., Spitzberg, H. and Barge, J.K. (2007). Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Nęcki, Z. (1996). Komunikacja międzyludzka. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.

Nowy leksykon PWN (1998). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ogłoza, E., Polański, E. and Szymik, E. (1997). Drama na lekcjach języka polskiego w klasach IV–VIII. Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP.

Piaget, J. (2006). Studia z psychologii dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pilch, T. (ed.) (2003). Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Vol. 2. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Przetacznikowa, M. and Makiełło-Jarża, G. (1980). Psychologia rozwojowa. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Strelau, J. (ed.) (2007). Psychologia. Podręcznik akademicki. Vol. 1. Podstawy psychologii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Wołoszynowa, L. (1982). Młodszy wiek szkolny. In: M. Żebrowska (ed.), Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, pp. 522–663. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Załącznik Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie. Europejskie ramy odniesienia. Dziennik Urzędowy UE nr C/189 from 4.06.2018.

Żydek-Bednarczuk, U. (2009). Nowe aspekty kompetencji komunikacyjnej. In: A. Janus-Sitarz (ed.), W trosce o dobrą edukację. Prace dedykowane Profesor Jadwidze Koralikowej z okazji 40-lecia pracy naukowej, pp. 51–62. Kraków: Wydawnictwo Universitas.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.