Zrelatywizowane kulturowo kryteria inteligencji a sytuacja społeczno- ‐edukacyjna dzieci z niepełnosprawnościami w Burundi. Komunikat z badań
PDF (English)

Słowa kluczowe

dzieci z niepełnosprawnościami
edukacja
inteligencja

Jak cytować

SUPERSON, B. Zrelatywizowane kulturowo kryteria inteligencji a sytuacja społeczno- ‐edukacyjna dzieci z niepełnosprawnościami w Burundi. Komunikat z badań. Konteksty Pedagogiczne, v. 1, n. 12, p. 225-240, 28 cze. 2019.

Abstrakt

Artykuł prezentuje sytuację społeczno-edukacyj- ną burundyjskich dzieci dotkniętych niepełnosprawnościami, zarówno natury psychicznej, jak i fizycznej. Przedstawione badania odpowiadają na pytanie, jakie cechy dominują w po- strzeganiu przez burundyjskie dzieci osób inteligentnych i jak w tym kontekście pozycjonuje się status społeczny i edukacyjny dzieci z niepełnosprawnościami. Analizie jakościowej poddane zostały wyniki badań przeprowadzonych wśród burundyjskiej młodzieży z Integracyjnej Szkoły Podstawowej w Bużumburze oraz społecznych aktywistów działających na rzecz środowiska dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem spo- łecznym. Analiza badań wykazała istnienie czterech głównych cech, którymi uczniowie opisują osobę inteligentną: poważna, pracowita, dzielna i grzeczna.

https://doi.org/10.19265/KP.2019.112225
PDF (English)

Bibliografia

Aronson, E. (2009). Człowiek – istota społeczna [The Social Animal], transl. J. Radzicki. Warszawa: PWN.

Babbie, E. (2008). The basics of social research. Belmont CA: Thomson/Wadsworth.

Devlieger, P. & Nieme, L. (2011). Handicap et société africaine [Disability and African Society]. Paris: L’Harmattan.

Gardner, H. (2002). Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce [Multiple Intelligences: The Theory in Practice], transl. A Jankowski. Poznań: Media Rodzina.

Hofstede, G. (1997). Cultures and Organizations. Software of the Mind. New York: McGraw-Hill.

Janus, B. (2013). Poznawcze i społeczne funkcjonowanie dzieci z niepełnosprawnościami w Burundi [The Cognitive and Social Funding of Children with Disabilities in Bu¬rundi]. Unpublished Master’s thesis. Kraków: archiwum Instytutu Psychologii Stosowanej UJ.

Kłoskowska, A. (1980). Kultura masowa [Mass Culture]. Warszawa: PWN.

Konecki, K. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana [Studies in Methodology of Qualitative Research. Grounded Theory]. Warszawa: PWN.

Kopik, A. (2016). Inteligencje wielorakie – wachlarz możliwości dziecka [Multiple intelligences – a range of child’s possibilities]. Konteksty Pedagogiczne, 2(7), 15–25.

Kowalik, S. (2007). Psychologia rehabilitacji [Rehabilitation Psychology]. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Kwiatkowska, A. (2014). Problemy metodologiczne w badaniach międzykulturowych i kulturowych [Methodological problems in intercultural and cultural research]. Psychologia Społeczna, 9(28), 8–27.

Lamczak, U. (2001). Co to jest inteligencja emocjonalna? [What is emotional intel¬ligence?]. Edukacja i Dialog, 5, 41–47.

Larousse. Słownik francusko-polski [Larousse. French-Polish Dictionary]. Warszawa: Wydawnictwo Rea.

Leung, K. & Vijver van de, F.J. (2000). Methodological issues in psychological research on culture. Journal of Cross-Cultural Psychology, 31, 33–51.

Majcherek, J.A. (1995). Relatywizm kulturowy – uwarunkowania i konsekwencje pewnej doktryny [The Cultural Relativism – Conditions and Consequences of a Certain Doctrine]. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP.

Masuda, T. & Nisbett, R. (2001). Attending holistically versus analytically: Comparing the context sensitivity of Japanese and Americans. Journal of Personality and Social Psychology, 81, 922–934.

Moskowitz, G. (2009). Zrozumieć siebie i innych. Psychologia poznania społecznego [Social Cognition: Understanding Self and Others]. Gdańsk: GWP.

Nęcka, E. (1994). Inteligencja i procesy poznawcze [Intelligence and Cognitive Processes]. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Nieme, L. (2011). La conception du handicap et la pastorale des sourds [The conception of disability and the pastoral care of the deaf ]. In: P. Devlieger & L. Nieme, Handicap et société africaine [Disability and African Society] (pp. 69–80). Paris: L’Harmattan.

Nisbett, R. (2009). Geografia myślenia. Dlaczego ludzie Wschodu i Zachodu myślą inaczej [The Geography of Thought: How Asians and Westerners Think Differently and Why]. Sopot: Smak Słowa.

Peng, K. & Nisbett, R. (2000). Dialectical responses to questions about dialectical thinking. American Psychologist, 55, 1067–1068.

Piaget, J. (1966). Narodziny inteligencji dziecka [The Origins of Intelligence in Children], transl. M. Przetacznikowa. Warszawa: PWN.

Reber, A.S. (2000). Słownik psychologii [The Penguin Dictionary of Psychology], transl. B. Janasiewicz-Kruszyńska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Strelau, J. (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki [Psychology. Academic Textbook], vol. 2. Gdańsk: GWP.

Strelau, J. (2002). Psychologia różnic indywidualnych [The Psychology of Individual Dif¬ferences]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Superson, B. (2017a). Działania wspierające proces edukacji i kompleksowej reha¬bilitacji osób z różnymi typami niepełnosprawności w Burundi (Afryka Wschod¬nia) [Measures to support education and comprehensive rehabilitation of peo¬ple with various disabilities in Burundi (East Africa)]. In: G. Gunia, A. Ochman & M. Trojańska (eds.), Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością [Theory and practice of preventive and supportive actions for the development of people with disabilities], vol. 4.1 (pp. 205–217). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Superson, B. (2017b). Rola inteligencji cielesno-kinestetycznej w procesie edukacji dzieci niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w Burundi [The role of physical and physiotherapeutic intelligence in the education of children with disabilities and those at risk of social exclusion in Burundi]. In: I. Sikorska, K. Gerc & L. Pawłowski (eds.), Sportowcy z niepełnosprawnością: aspekty psychologiczne i społeczne [Athletes with Disabilities: Psychological and Social Aspects] (pp. 83–94). Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.

Szustrowa, T. & Jaworowska, A. (1992). Podręcznik do testu matryc Ravena [A Manual for Raven’s Progressive Matrices]. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Wrzesińska, A. (2005). Mwana znaczy dziecko. Z afrykańskich tradycji edukacyjnych [Mwana Means a Child. From African Educational Traditions]. Warszawa: DIALOG.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.