Zadania dydaktyczne jako wskaźnik włączania ucznia z lekką niepełnosprawnością intelektualną w główny nurt pracy lekcyjnej w szkole ogólnodostępnej
Konteksty Pedagogiczne nr 2(13)/2019
pdf (English)

Słowa kluczowe

główny nurt pracy lekcyjnej
uczeń z lekką niepełnosprawnością intelektualną
pytania i polecenia

Jak cytować

GAJDZICA, Z. Zadania dydaktyczne jako wskaźnik włączania ucznia z lekką niepełnosprawnością intelektualną w główny nurt pracy lekcyjnej w szkole ogólnodostępnej. Konteksty Pedagogiczne, [S. l.], v. 2, n. 13, p. 49–59, 2019. DOI: 10.19265/kp.2019.21349. Disponível em: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/210. Acesso em: 15 kwi. 2024.

Abstrakt

Kategoria głównego nurtu stanowi element konstytutywny tradycyjnie pojmowanej edukacji inkluzyjnej (czyli tej konstruowanej na kanwie rekonstrukcji edukacji specjalnej). Większość autorów definicji formułowanych we wczesnych fazach rozwoju teorii kształcenia inkluzyjnego odwołuje się do tej kategorii. Obecność ucznia z niepełnosprawnością (intelektualną) w głównym nurcie pracy lekcyjnej można rozpatrywać w perspektywie fizycznej, społecznej oraz poznawczej. Wskaźnikiem tej ostatniej są m.in. umiejętności udzielania odpowiedzi na pytania oraz wykonywania poleceń kierowanych do wszystkich uczniów w klasie. Celem opracowania jest prezentacja wyników badań dotyczących tego zagadnienia. W zbieraniu danych posłużono się techniką ankiety skierowaną do nauczycieli klas ogólnodostępnych pracujących z uczniem z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Prezentowane wyniki są fragmentem szerszego projektu badawczego nad sytuacją edukacyjną tej grupy uczniów w szkole ogólnodostępnej. Badanie przeprowadzono w trzech falach (w latach: 2004, 2009, 2014) na grupie 450 nauczycieli (odpowiednio po 150 w każdej transzy).

https://doi.org/10.19265/kp.2019.21349
pdf (English)

Bibliografia

Arends, R.I. (1994). Uczymy się nauczać [Learning to Teach], transl. K. Kruszewski. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Bełza, M. (2015). Systemy edukacji osób umiarkowanie i znacznie oraz głęboko niepełnosprawnych intelektualnie (na przykładzie rozwiązań w Anglii, Republice Czeskiej i Polsce) [Education Systems for People with Moderate, Severe and Profound Intellectual Disabilities (based on the example of solutions adopted in England, Czech Republic and Poland)]. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Chrzanowska, I. (2006). Z badań nad efektami włączającego kształcenia uczniów niepełnosprawnych intelektualnie [From Research on the Effects of Inclusive Education of Students with Intellectual Disabilities]. In: C. Kosakowski, A. Krause and S. Przybyliński (eds.), Dyskursy pedagogiki specjalnej 5. Pomiędzy teorią a praktyką [Discussions on Special Needs Education 5. Between Theory and Practice] (pp. 323–330). Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Cytowska, B. (2016). Przegląd badań empirycznych nad inkluzją w edukacji [An Overview of Empirical Research on Inclusion in Education]. Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych, 22, 189–213.

Depoy, E. and Gilson, S.F. (2011). Studying Disability. Multiple Theories and Responses. Sage: Los Angeles–London–New Delhi–Singapore–Washington, DC.

Friend, M. (2011). Special Education. Contemporary Perspectives for School Professionals. Boston: PEARSON.

Gajdzica, Z. (2018). Two Cultures of Inclusive Education of Learners with Disabilities as Two Borderland Cultures. Kultura i Edukacja, 4, 63–76.

Göransson, K. and Nilholm, C. (2014). Conceptual diversities and empirical shortcomings – a critical analysis of research on inclusive education. European Journal of Special Needs Education, 29(3), 265–280.

Klus-Stańska, D. (2018). Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce [Paradigms of Didactics. Thinking Theory about Practice]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kojs, W. (1988). Zadania dydaktyczne w nauczaniu początkowym [Teaching Tasks in Early Childhood Education]. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Łukasiewicz, J. (1987). O zasadzie sprzeczności u Arystotelesa [On the Principle of Contradiction in Aristotle. A Critical Study]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Okoń, W. (1992). Słownik Pedagogiczny [Pedagogical Dictionary]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Poplucz, J. (1990). Polecenia w pracy nauczyciela [Instructions in Teacher’s Work]. Ruch Pedagogiczny, 5–6, 5–12.

Reynolds, C.R. and Fletcher-Janzen, E. (eds.) (2002). Concise Encyclopedia of Special Education. A Reference for the Education of the Handicapped and Other Exceptional Children and Adults. New York: John Willey and Sons.

Richardson, J.G. and Powell, J.J.W. (2011). Comparing Special Education. Origins to Contemporary Paradoxes. California: Stanford University Press.

Sośnicki, K. (1963). Poradnik dydaktyczny [Teaching Guidebook]. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

Szumski, G. (2010). Wokół edukacji włączającej. Efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych [Around Inclusive Education. Effects of Teaching Students with Mild Intellectual Disabilities in Special, Integration and Public Classes]. Warszawa: Wydawnictwo APS–Wydawnictwo Naukowe PWN.

Thomas, G. and Loxley, A. (2007). Deconstructing Special Education and Constructing Inclusion. New York: Open University Press.

Zamkowska, A. (2009). Wsparcie edukacyjne uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w różnych formach kształcenia na I etapie edukacji [Educational Support for Students with Mild Intellectual Disabilities in Various Forms of Teaching in the First Stage of Education]. Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej.

Ziembiński, Z. (1996). Logika praktyczna [Practical Logistics]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska | w formie skanu przesłać poprzez system OJS (biblioteka wydawcy).

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY-SA

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.