“Edukacja wzajemnego uczenia się” – konstruktywizm w praktyce szkolnej
Konteksty Pedagogiczne nr 2(13)/2019
pdf (English)

Słowa kluczowe

edukacja wczesnoszkolna
konstruktywizm
badania w działaniu
nauczyciel
metody edukacyjne

Jak cytować

WITKOWSKA-TOMASZEWSKA, A. “Edukacja wzajemnego uczenia się” – konstruktywizm w praktyce szkolnej. Konteksty Pedagogiczne, [S. l.], v. 2, n. 13, p. 145–159, 2019. DOI: 10.19265/KP.2019.213145. Disponível em: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/216. Acesso em: 15 kwi. 2024.

Abstrakt

Wizja szkoły opartej na konstruktywistycznej edukacji, w której uczeń jest aktywnym uczestnikiem, gdzie wiedza dziecka tworzona jest w toku interakcji z otoczeniem, stanowi od dawna cel wielu ekspertów w dziedzinie edukacji. Niestety, dla większości z nich pozostaje jedynie konstruktem teoretycznym, niemającym zastosowania w realnej szkole. Podobnie myśli wielu nauczycieli i dyrektorów, którzy mimo że zgadzają się z założeniami edukacji konstruktywistycznej, nie widzą możliwości urzeczywistnienia jej w szkole i pytają wprost: „Jak miałoby to wyglądać?”, „Na czym właściwie polegać?”, „Na czym się opierać?”. Te wątpliwości stanowiły podstawę do opracowania projektu badań w działaniu pt. „Edukacja wzajemnego uczenia się – konstruktywizm w praktyce szkolnej”, którego głównym celem było dokonanie transformacji instrukcyjnego paradygmatu nauczania stosowanego przez nauczycieli w konstruktywistyczny model edukacyjny. W artykule zaprezentowano wyniki części badań prowadzonych w ramach tego projektu, poświęconych zmianie instrukcyjnych metod edukacyjnych nauczycieli na metody konstruktywistyczne, wzmacniające u uczniów umiejętności w zakresie odpowiedzialności i zaangażowania w rozwój własnej wiedzy.

https://doi.org/10.19265/KP.2019.213145
pdf (English)

Bibliografia

Bałachowicz, J., Halvorsen, V.K. and Witkowska-Tomaszewska, A. (2015). Edukacja środowiskowa w kształceniu nauczycieli [Environmental Education in Teacher Training]. Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej.

Czerepaniak-Walczak, M. (2014). Badanie w działaniu w kształceniu i doskonaleniu [Action Research in Education and Training]. Przegląd Badań Edukacyjnych, 19, 181–194.

Elliott, J. and Adelman, C. (1974). Ford Teaching Project Reports and Documents, Care. Norwich: University of East Anglia.

Elliott, J. and MacDonald, B. (eds.) (1975). People in Classrooms. Norwich: University of East Anglia.

Elliot, J. (2010). Używając badań do ulepszenia praktyki: koncepcja praktyki opartej na danych empirycznych [Using research to improve practice: the notion of evidence-based practice], transl. K. Liszka. In: H. Červinková and B. Gołębniak (eds.), Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane [Action Research. Involved Studies on Education and Anthropology] (pp. 155–182). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Eurydice European Office. (2002). Kompetencje kluczowe. Realizacja koncepcji na poziomie szkolnictwa obowiązkowego [Key competencies. A developing concept in general compulsory education]. Brussels: Eurydice European Office.

Hustler, D., Cassidy, T. and Cuff, T. (1986). Action Research in Classroom and Schools. Boston: Allen and Unwin.

Kemmis, S. and McTaggart, R. (1988). The Action Research Planner. Geelong: Deakin University Press.

Klus-Stańska, D. and Szczepska-Pustkowska, M. (2009). Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania [Early Childhood Education – Discourses, Problems, Solutions]. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

The Royal Ministry of Education, R. a. (1997). Core Curriculum for Primary, Secondary and Adult Education in Norway, p. 5: Norwegian Board of Education, www.udir.no/ kl06/NAT1-03 [accessed: 18.10.2019].

Tuwim, J. (2010). Wiersze dla dzieci [Poems for Children]. Warszawa: Prószyński Media.

Witkowska-Tomaszewska, A. (2015). Konstuktywistyczna wizja edukacji [Constructivist Vision of Education]. In: J. Bałachowicz, K.V. Halvorsen and A. Witkowska- Tomaszewska (eds.), Edukacja środowiskowa w kształceniu nauczycieli: perspektywa teoretyczna [Environmental Education in Teacher Training. A Theoretical Perspective] (pp. 63–94). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska | w formie skanu przesłać poprzez system OJS (biblioteka wydawcy).

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY-SA

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.