Definicja obcojęzycznej kompetencji leksykalnej
Konteksty Pedagogiczne nr 1(14)/2020
pdf (English)

Słowa kluczowe

kompetentność
kompetencja
kompetentny
kompetentność obcojęzyczna
obcojęzyczna kompetencja komunikacyjna
obcojęzyczna kompetencja leksykalna

Jak cytować

KOLODIICHUK, N. Definicja obcojęzycznej kompetencji leksykalnej. Konteksty Pedagogiczne, v. 1, n. 14, p. 47-65, 30 cze. 2020.

Abstrakt

W artykule poruszono problemy związane z główną treścią definicji obcojęzycznej kompetencji językowej na podstawie badań przeprowadzonych w szkole. Artykuł został poświęcony studiom nad historią i aktualnym stanem problemu nauczania języka obcego. Opiera się na badaniach naukowych, towarzyszą mu podstawy teoretyczne. Tekst podsumowuje proces określania kompetencji komunikacyjnej i kompetencji leksykalnej jako części składowej, który rozpoczął się pod koniec lat sześćdziesiątych. Artykuł zawiera opracowanie kilku językowych konkluzji na temat komunikatywnej kompetencji językowej. Przedstawiono szereg ważnych definicji i strukturę kompetencji komunikacyjnej. Ten artykuł zawiera definicję „kompetencji”, „obcojęzycznej kompetencji językowej”, „obcojęzycznej kompetencji leksykalnej”. Zaproponowane definicje wskazują na to, że na poziomie średniego wykształcenia obcojęzyczna kompetencja leksykalna ucznia jest definiowana jako jego zdolność poznawcza, praktyczna, motywacyjna, refleksyjno-behawioralna. Aktywność leksykalna oparta jest na opanowaniu określonego słownictwa w pewnym okresie wiekowym oraz na odpowiednim wykorzystaniu leksemów, właściwym użyciu wyrażeń figuratywnych, idiomów. Badanie kończy się pokazaniem najważniejszych osobliwości obcojęzycznej kompetencji leksykalnej uczniów na poziomie szkoły.

https://doi.org/10.19265/kp.2020.1.14.243
pdf (English)

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Bibliografia

Andrienko, A. (2009). Развитие иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности студентов в условиях применения новых информационных технологий обучения [The Development of Foreign Language Professional Communicative Competence in Students in The Context of the Application of New Educational Information Technologies]. Известия Южного федерального университета. Технические науки, 93(4), 249–256.
Zobacz w Google Scholar

Arkhipova, G. (2006). Формирование иноязычной компетентности будущего специалиста (медицинского профиля) [The Development of the Foreign Language Competence in Future Specialist (medical profile)]. PhD dissertation. Chita.
Zobacz w Google Scholar

Bachman, L. (1990). Fundamental Considerations in Language Testing. Oxford: Oxford University Press.
Zobacz w Google Scholar

Bailly, S. et al. (eds.). (2001). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Guide for Users. Strasbourg: Language Policy Division.
Zobacz w Google Scholar

Bibikova, Y. (2006). Формирование основ иноязычной коммуникативной компетентности у будущих экологов [The Development of the Foundations of Foreign Communicative Competence in Future Ecologists]. PhD dissertation. Maikop.
Zobacz w Google Scholar

Botha, R. (1981). The Conduct of Linguistic Inquiry. A Systemic Introduction to the Methodology of Generative Grammar. Netherlands: Mouton Publishers.
Zobacz w Google Scholar

Busel, V. (ed.). (2001). Великий тлумачний словник сучасної української мови. [Great Explanatory Dictionary of Contemporary Ukrainian Language] (pp. 498–501). Irpin: Perun.
Zobacz w Google Scholar

Canale, M. & Swain, M. (1980). Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing. Applied Linguistics, 1(1), 1–47.
Zobacz w Google Scholar

Canale, M. (1983). From communicative competence to communicative language pedagogy. In: J. Richards & R. Schmidt (eds.), Language and Communication (pp. 2–27). London: Longman.
Zobacz w Google Scholar

Celce-Murcia, M., Dörnyei, Z. & Thurrell, S. (1995). Communicative competence: A pedagogically motivated model with content specifications. Issues in Applied Linguistics, 6(2), 5–35.
Zobacz w Google Scholar

Chomsky, N. (1965). Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge: M.I.T. Press.
Zobacz w Google Scholar

Choudhury, A.S. (2015). Second/foreign language lexical competence: Its dimensions and ways of measuring it. i-manager’s Journal on English Language Teaching, 5(3), 39–47.
Zobacz w Google Scholar

Common European Framework of Reference for Language: Learning, Teaching, Assessment. (CEFR). (2001). Cambridge: Cambridge University Press.
Zobacz w Google Scholar

Dale, E. (1965). Vocabulary measurement: Techniques and major findings. Elementary English, 42, 895–901.
Zobacz w Google Scholar

Doyé, P. & Hurrell, A. (eds.). (1997). Foreign Language Education in Primary Schools (age 5/6 to 10/11). Strasbourg: Education Committee, Council for Cultural Co-operation, Council of Europe Publishing.
Zobacz w Google Scholar

Dubois, D. (ed.). (1998). The competency casebook. Amherst, MA: HRD & Silver Spring MD: International Society for Performance Improvement.
Zobacz w Google Scholar

Dzvinchuk, D. (1999). Підвищення кваліфікації державного службовця як процес і результат розвитку компетентності [Improvement of State Employee’s Qualification as a Process and Result of Competence Development]. Вісн. УАДУ, 1, 190–194.
Zobacz w Google Scholar

Gilbert, T. (1996). Human Ccompetence: Engineering Worthy Performance. Washington, DC: International Society for Performance Improvement.
Zobacz w Google Scholar

Gizyatova, L., Kochemasova, D. & Zabolotskaya, A. (2016). The Usage of Phraseological Units when Forming Lexical Competence on the Example of the Training Package Opportunities Intermediate. Journal of Organizational Culture Communications and Conflict, 20, 56–63.
Zobacz w Google Scholar

Goy, A. (2002). Grounding meaning in visual knowledge. In: K.R. Coventry & P. Olivier (eds.), Spatial Language: Cognitive and Computational Perspectives (pp. 121–145). Dordrecht: Springer.
Zobacz w Google Scholar

Habermas, J. (1970). Towards a theory of communicative competence. Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philosophy, 13(1–4), 360–375.
Zobacz w Google Scholar

Harnad, S. (1993). Grounding symbolic capacity in robotic capacity. In: L. Steels & R. Brooks (eds.), The Artificial Life Route to Artificial Intelligence – Building Situated Embodied Agents. New Haven: Lawrence Erlbaum Associates.
Zobacz w Google Scholar

Harvey, L. (2004–2019). Analytic Quality Glossary, Quality Research International, http:// www.qualityresearchinternational.com/glossary/ [accessed: 10.05.2019].
Zobacz w Google Scholar

Hez, N. (1985). Формирование коммуникативной компетенции как объект зарубежных методических исследований [The Development of Communicative Competence as an Object of Foreign Methodological Research]. Иностранные языки в школе, 2, 17–24.
Zobacz w Google Scholar

Holovan, M. (2008). Компетенція і компетентність: досвід теорії, теорія досвіду [Competency and Competence: Experience of Theory, Theory of Experience]. Вища освіта України: наук. журнал, 3, 23–30.
Zobacz w Google Scholar

Hymes, D. (1972). On Communicative Competence. In: J. Pride & J. Holmes, (eds.), Sociolinguistics. Selected Readings (pp. 269–293). Harmondsworth: Penguin.
Zobacz w Google Scholar

Izoriia, N. (2008). Формирования иноязычной компетентности будущих специалистов сферы туризма в вузах культуры и искусств [Development of Foreign Language Competence in Future Tourism Specialists in Universities of Culture and Arts]. PhD dissertation. Moscow.
Zobacz w Google Scholar

Jackendoff, R. (1987). Consciousness and the Computational Mind. Cambridge, MA: MIT Press.
Zobacz w Google Scholar

Jackendoff, R. & Landau, B. (1993). “What” and “where” in spatial language and spatial cognition. Behavioral and Brain Sciences, 16, 217–265.
Zobacz w Google Scholar

Jakobovits, L. (1970). Foreign Language Learning: A Psycholinguistic Analysis of the Issue. Rowley, MA: Newbury House.
Zobacz w Google Scholar

Jensen, A. & Trenholm, S. (1988). Interpersonal Communication. Belmont: Wadsworth Publishing Company.
Zobacz w Google Scholar

Jumanazarov, U. (2018). Methods of Forming the Lexical Competence Based on Phraseological Units, https://scientific-conference.com/images/PDF/2018/45/methods-of-forming.pdf [accessed: 19.04.2018].
Zobacz w Google Scholar

Khutorskoi, А. (2003). Ключевые компетенции как компонент личностноориентированной парадигмы образования [Key Competencies as a Component of a Person-Oriented Paradigm of Education]. Народное образование, 2, 58–64.
Zobacz w Google Scholar

Kopylova, N. (2009). Становление иноязычной коммуникативной компетенции личности [Development of a Foreign Language Communicative Competence in an Individual], http://forum.acmeology.ru/files/journal/N3- 2007/kopylova.pdf [accessed: 19.04.2018].
Zobacz w Google Scholar

Kozakov, V. & Dzvinchuk, D. (2003). Інновації у навчанні та компетентність викладача: методологія і досвід [Innovations in Teaching and Teacher’s Competence: Methodology and Experience], https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/14928/15-26.pdf?sequence=1&isAllowed=y] [accessed: 19.04.2018].
Zobacz w Google Scholar

Kurcz, I. (2004). Communicative Competence and Theory of Mind. Psychology of Language and Communication, 8(2), 5–18.
Zobacz w Google Scholar

Lewis, M. (1993). The Lexical Approach: The State of ELT and the Way Forward. Hove: Language Teaching Publications.
Zobacz w Google Scholar

Lozova, V. (2002). Формування педагогічної компетентності викладачів вищих навчальних закладів освіти [The Development of pedagogical competence in teachers of higher educational establishments]. Kharkiv: OVS Press.
Zobacz w Google Scholar

Malavska, V. (2016). Communicative Language Competence of Tertiary Education Lecturers. Неделя науки СПбПУ: материалы научного форума с международным участием. Гуманитарный институт, 1, 21–25.
Zobacz w Google Scholar

Marconi, D. (1994). On the referential competence of some machines. In: P. McKevitt (ed.), Integration of Language and Vision Processing (pp. 123–137). Dordrecht: Springer.
Zobacz w Google Scholar

Marconi, D. (1997). Lexical Competence. Cambridge, MA: MIT Press.
Zobacz w Google Scholar

Markova, A. (1996). Психология профессионализма: монографія [The Psychology of Professionalism: Monograph]. Moscow: International Humanitarian Foundation “Knowledge”.
Zobacz w Google Scholar

Martínez-Flor, A. & Usó-Juan, E. (2008). Teaching Intercultural Communicative Competence through the Four Skills. Revista Alicantina de Estudios Ingleses, 21, 157–170.
Zobacz w Google Scholar

Mayor, M. et al. (eds.). (2009). Longman Dictionary of Contemporary English. London: Pearson Education Limited.
Zobacz w Google Scholar

Meara, P. (1996). The Ddimensions of Lexical Competence. Performance and Competence in Cecond Language Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press.
Zobacz w Google Scholar

Mora, J. (2018). Second and Foreign Language Teaching Methods, http://moramodules. com/ALMMethods.htm [accessed: 20.04.2018].
Zobacz w Google Scholar

Nation, I.S.P. (1990). Teaching and Learning Vocabulary. New York: Newbury House.
Zobacz w Google Scholar

Nation, I.S.P. (2001). Learning Vocabulary in Another Language. Cambridge: Cambridge University Press.
Zobacz w Google Scholar

Nikolaieva, S. (2010). Цілі навчання іноземних мов в аспекті компетентнісного підходу [Goals of Teaching Foreign Languages in the Aspect of Competence Approach]. Іноземні мови, 2, 11–17.
Zobacz w Google Scholar

Nikolaieva, S. (ed.). (2003). Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання [The Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment]. Kyiv: Lenvit.
Zobacz w Google Scholar

Nikolaieva, S. et al. (eds.). (2002). Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник [Methods of Foreign Languages Teaching in Secondary Educational Institutions: Textbook], 2nd edition. Kyiv: Lenvit.
Zobacz w Google Scholar

Paribakht, T.S. & Wesche, M.B. (1993). Reading comprehension and second language development in a comprehension-based ESL program. TESL Canada Journal, 11, 9– 29.
Zobacz w Google Scholar

Raven, J. (2001). The Conceptualisation of Competence. In: J. Raven & J. Stephenson (eds.), Competence in the Learning Society (pp. 253–274). New York: Peter Lang.
Zobacz w Google Scholar

Read, J. (2000). Assessing Vocabulary. Cambridge: Cambridge University Press.
Zobacz w Google Scholar

Richards, J.C. (1976). The role of vocabulary teaching. TESOL Quarterly, 10, 77–89.
Zobacz w Google Scholar

Safonova, V. (1993). Социокультурный поход к обучению иностранному языку как специальности [Sociocultural Approach to the Study of a Foreign Language as a Speciality]. Doctoral thesis. Ped. Sciences. Moscow.
Zobacz w Google Scholar

Savignon, S. (1971). A study of the effect of training in communicative skills as part of a beginning college French course on student attitude and achievement in linguistic and communicative competence. PhD dissertation. University of Illinois, Urbana Champaign.
Zobacz w Google Scholar

Savignon, S. (1972). Communicative Competence: An Experiment in Foreign Language Teaching. Philadelphia, PA: Center for Curriculum Development.
Zobacz w Google Scholar

Shamov, A. (2005). Cognitive Approach to Teaching Vocabulary. Doctoral dissertation, Tambov.
Zobacz w Google Scholar

Shatilov, S. (1986). Методика обучения немецкому языку в средней школе [Methods for Teaching German in High School]. Moscow: Prosvieshcheniie.
Zobacz w Google Scholar

Sirkel, K. (2017). The Importance of the Acquisition of Formulaic Language for the Development of Communicative Competence and Learner Autonomy. Sojateadlane (Estonian Journal of Military Studies), 4, 35–50.
Zobacz w Google Scholar

Stirling, B. (2016). TOEFL Strategies: A Complete Guide to the iBT. West Hollywood: Nova Press.
Zobacz w Google Scholar

Tanaka, S. (2016). Lexical Competence in English, http://www.cifle.jp [accessed: 1.05.2018].
Zobacz w Google Scholar

Tatur, Y. (2004). Компетентность в структуре модели качества подготовки специалиста [Competence in the Structure of the Quality Model of Specialist Training]. Высшее образование сегодня, 3, 20–26.
Zobacz w Google Scholar

The Cabinet of Ministers in Ukraine. (2011). Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти від 23 листопада 2011 р. № 1392 [State standard of basic and complete general secondary education issued on November 23, 2011, No. 1392], http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ [accessed: 5.05.2018].
Zobacz w Google Scholar

Van Ek, J. (1986). Objectives for Foreign Language Learning, Vol. 1: Scope. Strasbourg: Council of Europe.
Zobacz w Google Scholar

Widdowson, H. (1983). Explorations in Applied Linguistics 2. Oxford: Oxford University Press.
Zobacz w Google Scholar

Zabolotska, О. (2008). Компетентнісний підхід як освітня інновація: порівняльний аналіз [Competency Approach as Educational Innovation: Comparative Analysis]. Вісник Житомирського державного університету, 40, 63–68.
Zobacz w Google Scholar

Zymniaia, I. (2003). Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования [Key Competencies as a New Paradigm of Education Outcome]. Высшее образование сегодня, 5, 34–42.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.