Metoda przekładu intersemiotycznego na zajęciach akademickich
Konteksty Pedagogiczne nr 2(15)/2020
pdf

Słowa kluczowe

przekład intersemiotyczny
edukacja polonistyczna
student edukacji wczesnoszkolnej
projekt edukacyjny
zajęcia akademickie

Jak cytować

KASPERKIEWICZ-MORLEWSKA, K. Metoda przekładu intersemiotycznego na zajęciach akademickich. Konteksty Pedagogiczne, v. 2, n. 15, p. 403–415, 30 grudz. 2020.

Abstrakt

artykule autorka omawia zagadnienie przekładu intersemiotycznego w akademickiej edukacji polonistycznej. Jest to problematyka istotna zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia, ponieważ wiedza o nowatorskich metodach i różnych sztukach interpretacji tekstów literackich jest niezwykle ważnym zagadnieniem obecnym zarówno w edukacji polonistycznej w szkole, jak i w nauczaniu akademickim, zwłaszcza wśród studentów kierunków pedagogicznych.
W artykule opisano realizację projektu przeprowadzonego na zajęciach akademickich z przedmiotu: podstawy i metodyka edukacji polonistycznej w klasach I–III wśród studentów kierunków pedagogicznych – przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. W pierwszej części opracowania zaprezentowano opisywaną metodę w ujęciu różnych teoretyków i badaczy literatury. W drugiej z kolei przedstawione zostały różne formy pracy z tekstem literackim, realizowane metodą przekładu intersemiotycznego przez studentów edukacji wczesnoszkolnej w ramach zajęć akademickich. Zadbano o to, by opracowany projekt uwzględniał realizację programu akademickiego, a jednocześnie rozwijał kreatywność u przyszłych nauczycieli edukacji wczesno-szkolnej. Wprowadzone na zajęciach różnorodne formy ćwiczeń wykorzystujące metodę przekładu intersemiotycznego dowiodły, jak bardzo przyszli pedagodzy potrzebują nowych inspiracji, by nie utknąć w schematach i rutynie, które mogą negatywnie oddziaływać na proces kształcenia. Opisane formy metody przekładu intersemiotycznego mogą się stać strategią postępowania dydaktycznego sprzyjającą rozwijaniu kreatywności, wyobraźni i wrażliwości oraz zachęcającą przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do podejmowania rozmaitych przejawów aktywności, które będą uatrakcyjniały lekcję.

https://doi.org/10.19265/kp.2020.2.15.289
pdf

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Bibliografia

Andersen, H.Ch. (2018). Baśnie, tłum. F. Mirandola, A. Szczęsny i P. Jabłońska. Kraków: Wydawnictwo Greg.
Zobacz w Google Scholar

Baluch, A. (1984). Poezja współczesna w szkole podstawowej. Warszawa: WSiP.
Zobacz w Google Scholar

Baluch A. (1999). Wzorce zabawowe w literaturze. Od zabawy do medytacji. Wychowanie w przedszkolu, 8, 563–568.
Zobacz w Google Scholar

Balcerzan, E. (1971). Poetyka przekładu artystycznego. W: E. Balcerzan, Oprócz głosu. Szkice krytycznoliterackie (s. 233–248). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Zobacz w Google Scholar

Balcerzan, E. (1978). Poezja jako semiotyka sztuki. Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja, 5(41), 11–38.
Zobacz w Google Scholar

Bula, D. i Niesporek-Szamburska, B. (2005). Kultura popularna a edukacja językowa dzieci i młodzieży. W: B. Myrdzik i M. Karwatowska (red.), Relacje między kulturą wysoką i popularną w literaturze, języku i edukacji (s. 317–325). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
Zobacz w Google Scholar

Brzechwa, J. (2007). Wiersze i bajki. Warszawa: Wydawnictwo Wilga.
Zobacz w Google Scholar

Cieślikowski, J. (1977). Słowo – obraz – gest, czyli o intersemiotycznej naturze tekstów dziecięcych. W: M. Tyszkowa (red.), Sztuka dla najmłodszych. Teoria – recepcja – oddziaływanie (s. 76–89). Warszawa–Poznań: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Cybulska, J., Dudzińska, I., Lipna, E. i Lipska, E. (1991). Inscenizowanie zabaw na podstawie literatury dziecięcej. Warszawa: WSiP.
Zobacz w Google Scholar

Czelakowska, D. (2016). Metodyka edukacji polonistycznej. Kraków: Impuls.
Zobacz w Google Scholar

Dyduchowa, A. (1988). Metody kształcenia sprawności językowej. Kraków: WSiP.
Zobacz w Google Scholar

Grodecka, A. (2017). Poetyka intersemiotyczna a dydaktyka literatury. Annales Univesitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica, 5, 48–61.
Zobacz w Google Scholar

Jakobson, R. (1959). On Linguistic Aspects of Translation. W: R.A. Brower (red.), On Translation (s. 232–239). Cambridge, MA: Harvard University Press.
Zobacz w Google Scholar

Jakobson, R. (1975). Językowe aspekty tłumaczenia, tłum. Z. Sroczyńska. W: S. Pollak (red.), Przekład artystyczny. O sztuce tłumaczenia księga druga (s. 109–115). Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Zobacz w Google Scholar

Jakobson, R. (1989). O językoznawczych aspektach przekładu, tłum. L. Pszczołowska. W: R. Jakobson, W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism (s. 372–381). Warszawa: PIW.
Zobacz w Google Scholar

Jaworczakowa, M. (2017). Oto jest Kasia. Warszawa: Nasza Księgarnia.
Zobacz w Google Scholar

Kamieńska, A. (1982). Dom w domu. Warszawa: Nasza Księgarnia.
Zobacz w Google Scholar

Karkut, D. (1999). Metoda przekładu intersemiotycznego w praktyce szkolnej na przykładzie malarstwa i literatury. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Dydaktyka, 6(33), 17–27.
Zobacz w Google Scholar

Karkut, D. (2005). Wykorzystanie metody przekładu intersemiotycznego w szkole średniej na przykładzie opisu obrazu. W: Z. Uryga i M. Sienko (red.), Kształcenie sprawności językowej i komunikacyjnej. Obraz badań i działań dydaktycznych (s. 159–170). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
Zobacz w Google Scholar

Kownacka, M. (2008). Plastusiowy pamiętnik. Wrocław: Siedmiogród.
Zobacz w Google Scholar

Krüger, M. (2018). Karolcia. Wrocław: Siedmigród.
Zobacz w Google Scholar

Milczarek-Pankowska, K. (1986). Drama na lekcjach języka polskiego. Polonistyka, 1(231).
Zobacz w Google Scholar

Myrdzik, B. (2003). Plakat jako technika przekładu intersemiotycznego. W: B. Myrdzik (red.), Od teatru żaków do internetu. O edukacji humanistycznej w szkole (s. 85–94). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
Zobacz w Google Scholar

Szkolak, A. (2014). Kompendium kandydata na nauczyciela wczesnej edukacji. Kraków: Attyka.
Zobacz w Google Scholar

Pankowska, K. (1990). Drama, zabawa i myślenie. Warszawa: WSIP.
Zobacz w Google Scholar

Pisarski, R. (2016). O psie, który jeździł koleją. Kraków: Greg.
Zobacz w Google Scholar

Polakowski, J. (1980). Badania odbioru prozy artystycznej w aspekcie dydaktycznym. Kraków: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
Zobacz w Google Scholar

Porada, F. (1998). Wykorzystanie przekładu intersemiotycznego tekstu literackiego z elementami logorytmiki na lekcji języka polskiego w klasie I. Nauczyciel i Szkoła, 2(5), 122–127.
Zobacz w Google Scholar

Szczęsna, E. (2004). Wprowadzenie do poetyki intersemiotycznej. W: S. Balbus, A. Hejmej i J. Niedźwiedź (red.), Intersemiotyczność. Literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie) (s. 29–38). Kraków: Universitas.
Zobacz w Google Scholar

Sztumski, J. (1995). Wstęp do metod i badań społecznych. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”.
Zobacz w Google Scholar

Szymik, E. (2017). Metoda przekładu intersemiotycznego w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, 5(1), 111–120.
Zobacz w Google Scholar

Tuwim, J. (2011). Wiersze dla dzieci. Warszawa: Prószyński Media.
Zobacz w Google Scholar

Ungeheuer-Gołąb, A. (2011). Wychowanie przez sztukę w edukacji literackiej dziecka. Chowanna, 1(36), 151–161.
Zobacz w Google Scholar

Uszyńska-Jarmoc, J. (2003). Twórcza aktywność dziecka. Białystok: Trans Humana.
Zobacz w Google Scholar

Uryga, Z. (1996). Godziny polskiego. Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Wysłouch, S. (2009/2010). Przestrzeń jako kategoria interdyscyplinarna. Estetyka i krytyka, 17/18, 47–60.
Zobacz w Google Scholar

Wyżga, O. (2009). Metody nauczania stosowane na uczelni wyższej. W: A. Domagała-Kręcioch i O. Wyżga (red.), Współczesne wyzwania dydaktyki szkoły wyższej (s. 74–92). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Zobacz w Google Scholar

Zabawa, K. (2015). Teatr obrazów i słów – sztuka lektury książek obrazkowych (na przykładzie wybranych utworów Chmielewskiej). W: A. Pilch i M. Rusek (red.), Ikoniczne i literackie teksty w przestrzeni nowoczesnej dydaktyki (s. 113–130). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zobacz w Google Scholar

Zienkiewicz-Franczak, E. (2018). Przekład intersemiotyczny w edukacji polonistycznej. Rozprawa doktorska, https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/22924 [dostęp: 27.05.2020].
Zobacz w Google Scholar

Żuchowska, W. (1992). Oswajanie ze sztuką słowa. Początki edukacji literackiej. Warszawa: WSiP.
Zobacz w Google Scholar

Żuchowska, W. (1998). Szansa w metodzie. Nowa Polszczyzna, 2, 3–5.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.