Tom 2 Nr 15 (2020)

Współczesna przestrzeń edukacyjna stawia przed uczestniczącymi w niej podmiotami wysokie wymagania, wynikające przede wszystkim z oczekiwań społecznych, wśród których szczególne miejsce zajmują: jakość edukacji podyktowana zmianami zachodzącymi w otaczającym świecie, całościowe spojrzenie na rozwój jednostki, wychowanie sięgające po wartości ponadczasowe. To od tych składowych bowiem w dużej mierze zależy rozwój dziecka tu i teraz, a w przyszłości jego miejsce w życiu społecznym oraz role społeczne pełnione w dorosłym życiu.
Mając na uwadze powyższe, należy postulować, aby działania realizowane w przestrzeni przedszkola i szkoły uwzględniały wartość wychowania oraz stymulowały rozwój dziecka, jego zdolności i zainteresowania. Dlatego też współczesna edukacja wymaga podjęcia i realizacji merytorycznych zmian, których priorytetowym celem będzie dostrzeżenie indywidualności ucznia oraz jego rozwojowych potrzeb. Współczesna edukacja powinna skupić się na nowym pokoleniu uczniów – otwartych i poszukujących innowatorów (Żeber-Dzikowska, Wysocka-Kunisz i Szydłowska, 2016), którzy realizują wciąż nowe zadania wynikające ze zmian zachodzących w otaczającym świecie. Stąd szczególnego znaczenia nabiera dążenie do poprawy jakości procesu edukacyjnego poprzez odejście od standardowego postępowania i działania na rzecz twórczych rozwiązań (Palka, 2015), mających innowacyjny charakter. Rozwiązań, które zapewnią dziecku – uczniowi podążanie własną drogą, opartą na zasadzie przyswajania wiedzy i nabywania umiejętności według indywidualnych możliwości rozwojowych, zgodnie ze strefą najbliższego rozwoju oraz w sposób dobrany odpowiednio do predyspozycji poznawczych dziecka.
Teksty tworzące ten numer czasopisma odnoszą się do wybranych zagadnień edukacji nadających między innymi kierunek zmian. Nawiązują do aktywizowania ucznia oraz stymulowania jego aktywności poprzez wykorzystanie odpowiednio dobranych metod i narzędzi oraz zwracają uwagę na podążanie za rozwojowymi uwarunkowaniami uwzględniającymi współczesne realia życia.

Joanna Skibska

Bibliografia
Palka, S. (2015). Wprowadzanie zmian w procesach i zjawiskach pedagogicznych w badaniach i praktyce edukacyjnej. W: K. Denek, A. Kamińska i P. Oleśniewicz (red.), Edukacja jutra. Aksjologiczno-kulturowy fundament edukacji jutra (s. 129–136). Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Humanitas.
Żeber-Dzikowska, I., Wysocka-Kunisz, M. i Szydłowska, A. (2016). Kompetencje nauczyciela w kontekście kształcenia. Społeczeństwo. Edukacja. Język, 9, 93–101.

Artykuły

Bogusław Śliwerski
9-24
Badania nad małym dzieckiem i dzieciństwem
https://doi.org/10.19265/kp.2020.2.15.266
pdf
Cosette Fox, Maria Barrera
25-40
Korzystne skutki nastawienia na rozwój inteligencji i nastawienia na rozwój osobowości na osiągnięcia w nauce u dzieci w wieku szkolnym
https://doi.org/10.19265/kp.2020.2.15.267
pdf (English)
Małgorzata Zalewska-Bujak
41-63
Uczniowskie konsekwencje ulegania przez nauczycieli przemocy symbolicznej
https://doi.org/10.19265/kp.2020.2.15.268
pdf (English)
Jolanta Szempruch, Joanna Smyła
65-78
Dyrektor szkoły jako przywódca edukacyjny
https://doi.org/10.19265/kp.2020.2.15.269
pdf (English)
Urszula Ordon
79-96
Od kompetencji osobowych do „kompetentnego systemu”. Kompetencje nauczyciela edukacji przedszkolnej w świetle raportu Competence Requirements in Early Childhood Education and Care (2011)
https://doi.org/10.19265/kp.2020.2.15.270
pdf (English)
Jolanta Andrzejewska, Sabina Guz
97–119
Nauczyciel – kreator uczniowskiej aktywności podczas zabaw i realizacji zadań rozwojowych
https://doi.org/10.19265/kp.2020.2.15.272
pdf (English)
Hanna Krauze-Sikorska, Joanna Sikorska
121–136
Zabawy cyfrowe w procesie uczenia się dzieci w wieku przedszkolnym – szanse i wyzwania w kontekście edukacji 4.0
https://doi.org/10.19265/kp.2020.2.15.273
pdf
Bożena Marzec
137–152
Współpraca z rodzicami jako element warsztatu pracy nauczyciela
https://doi.org/10.19265/kp.2020.2.15.274
pdf (English)
Iwona Samborska
153–165
Edukacja żywieniowa dziecka sześcioletniego – potrzeby i wyzwania
https://doi.org/10.19265/kp.2020.2.15.275
pdf
Barbara Kurowska
167–182
Obawy rodziców dzieci sześcio-i siedmioletnich rozpoczynających edukację szkolną. Komunikat z badań
https://doi.org/10.19265/kp.2020.2.15.276
pdf (English)
Leokadia Szymczyk
183–205
Uzdolnienia dzieci w wieku przedszkolnym w opinii rodziców
https://doi.org/10.19265/kp.2020.2.15.277
pdf (English)
Grzegorz Godawa
207–225
„Wymuszona, konieczna niedogodność” – zdalne nauczanie w sytuacji pandemii COVID-19 w refleksji rodziców
https://doi.org/10.19265/kp.2020.2.15.278
pdf (English)
Joanna Skibska
227–240
Nauczycielskie (pośrednie) poznanie uczniów w młodszym wieku szkolnym. Komunikat z badań
https://doi.org/10.19265/kp.2020.2.15.279
pdf (English)
Agnieszka Olechowska
241–259
Uczeń w „okularach” Bronfenbrennera – wiedza nauczycieli na temat uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z perspektywy mikro- i mezosystemowej
https://doi.org/10.19265/kp.2020.2.15.280
pdf (English)
Katarzyna Węsierska, Martine Vanryckeghem, Aleksandra Krawczyk
261–276
Kompleksowa diagnoza jąkania u polskojęzycznych dzieci w wieku szkolnym – badania normalizacyjne i psychometryczne Baterii testów do oceny zachowań (BAB)
https://doi.org/10.19265/kp.2020.2.15.281
pdf (English)
Agnieszka Twaróg-Kanus
277–298
Uczeń słabowidzący w młodszym wieku szkolnym w szkole ogólnodostępnej. Studium przypadku
https://doi.org/10.19265/kp.2020.2.15.282
pdf (English)
Anna Wojtas-Rduch
299–314
Edukacja integracyjna – przestrzenna organizacja zajęć
https://doi.org/10.19265/kp.2020.2.15.283
pdf (English)
Beata Ciupińska
315–331
Znaczenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z perspektywy rodziców
https://doi.org/10.19265/kp.2020.2.15.284
pdf (English)
Agata Cudowska
333–346
Szkoła wspierająca twórczość jako wyzwanie i zadanie współczesności
https://doi.org/10.19265/kp.2020.2.15.285
pdf (English)
Urszula Szuścik
347–360
Grafika w kształceniu dziecka w pedagogice wczesnoszkolnej
https://doi.org/10.19265/kp.2020.2.15.286
pdf (English)
Ewa Jędrzejowska
361–385
Ruch w twórczości rysunkowej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
https://doi.org/10.19265/kp.2020.2.15.287
pdf (English)
Urszula Chęcińska
387–402
Poezja w kontekście wczesnej edukacji. Trzeba „świat przyłapać na inności” – wiersze Wisławy Szymborskiej w odbiorze pięciolatków
https://doi.org/10.19265/kp.2020.2.15.288
pdf
Katarzyna Kasperkiewicz-Morlewska
403–415
Metoda przekładu intersemiotycznego na zajęciach akademickich
https://doi.org/10.19265/kp.2020.2.15.289
pdf
Anna Boguszewska
417–434
Teatr w aspekcie literatury polecanej uczniom klas początkowych w Polsce Ludowej (1944–1953)
https://doi.org/10.19265/kp.2020.2.15.290
pdf