Meaning management – photography and “personal” media education
PDF (English)

Słowa kluczowe

edukacja medialna
pragmatyka wizualna
obrazy usieciowione
autogeneratywność mediów

Jak cytować

BIELAK, T. Meaning management – photography and “personal” media education. Konteksty Pedagogiczne, v. 2, n. 11, p. 165-177, 12 grudz. 2018.

Abstrakt

W artykule analizuję fascynujące (z perspektywy kulturoznawcze-go nurtu badań nad mediami) zjawisko budowania znaczeń poprzez określoną kompozycję obrazów – fotografii, ich umiejscowienie w makrostrukturze strony, liczbę dopowiedzeń (komentarzy, znaczników, tagów, lokalizacji) tworzących tzw. łańcuch znaczeń i będących jednym z filarów współczesnej edukacji medialnej. Na specyfikę omawianego zjawiska wpływa przede wszystkim pułap obserwacji: poziom komplikacji rozumienia obrazu będzie w dużej mierze zależny nie tyl-ko od „spostrzegawczości” obserwatora (rozumianej nawet w sposób wyjątkowo ogólny), ale również od poziomu kompetencji medialnych (nabytych w drodze świadomej lub nieświadomej edukacji), potrzeby interpretacji otaczającej go przestrzeni wypełnionej obrazami – czy bardziej rozumianej właśnie jako miejsce „zawieszania” różnorodnych obrazów (ruchomych i statycznych) oraz określoną pozycją (sytuacją) społeczną.

https://doi.org/10.19265/KP.2018.211165
PDF (English)

Bibliografia

Baudrillard, J. (2010). Świat wideo i podmiot fraktalny, trans. A. Gwóźdź. In: A. Gwóźdź (ed.), Po kinie. Film w kulturze uczestnictwa (p. 247–258). Warszawa: Oficyna Na-ukowa.
Bielak, T. (2014). Antyklerykalizm x.0 – komunikacje w mediach społecznościowych na przykładzie “ASZDziennika” i Antykleryka. Świat i Słowo, 2(23), 313–325.
Bielak, T. (2012). Walczące obrazy. Medialne strategie i społeczeństwo lęku. Kultura Współczesna, 4, 132–141.
Dziewit, J. (2014). Aparaty i obrazy. W stronę kulturowej historii fotografii, Katowice: grupakulturalna.pl.
Feuer, J. (2011). HBO i pojęcie telewizji jakościowej. In: T. Bielak, M. Filiciak & G. Ptaszek (eds.), Zmierzch telewizji. Przemiany medium. Warszawa: Scholar.
Gitelman, L. (2006). Always Already New. Media, History and the Data of Culture. London: Cambridge MA.
Halawa, M. (2013). Platforma algorytmicznej towarzyskości i technologia siebie.Kultura i Społeczeństwo (Konsumpcja i kulturapopularna), 4, 117–144.
Jurgenson, N. (2011). The Faux-Vintage Photo. Full Essay (Parts I, II, and III), www.thesocietypages.com [accessed: 30.11.2018].
Levinson, P. (2010). Nowe nowe media, trans. M. Zawadzka. Kraków: WAM.
Lubiak, J. (ed.). (2006). Obrazy jak malowane. Bielsko-Biała: Galeria Bielska BWA.
Michałowska, M. (2012). Foto-teksty. Związki fotografii z narracją. Poznań: Wydawnic-two Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Mitchell, W.J.T. (2015). Czego chcą obrazy?, trans. Ł. Zaremba. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
Piekot, T. (2006). Werbalizacja i wizualizacja w dyskursie wiadomości prasowych. In: E. Tabakowska (ed.), Ikoniczność znaku. Słowo – przedmiot – obraz – gest (p. 99–116). Kraków: Universitas.
Potocka, A.M. (2010). Fotografia. Ewolucja medium sztuki. Warszawa: Aletheia.
Składanek, M. (2011). Tworzywo bez właściwości – technologia cyfrowa jako metame-dium. Przegląd Kulturoznawczy, 1(9), 37–45.
Svalander, A. & Wiberg, M. (2015). The Practice of Selfies, Interactions, 22(4), 34–38.
Zaremba, Ł. (2015). Obraz jako przedmiot sporu w kulturze polskiej po 1989 roku w ujęciu studiów nad kulturą wizualną. Warszawa [a typed copy of the dissertation disclosed by the author].
Zawojski, P. (2006). Daniel Lee, czyli hybrydyczności fotografii cyfrowej. Teoria i prak-tyka. Rocznik Historii Sztuki PAN, www.zawojski.com [accessed: 30.11.2015].
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2018 Konteksty Pedagogiczne