Meaning management – photography and “personal” media education
PDF (English)

Słowa kluczowe

edukacja medialna
pragmatyka wizualna
obrazy usieciowione
autogeneratywność mediów

Jak cytować

BIELAK, T. . Meaning management – photography and “personal” media education. Konteksty Pedagogiczne, [S. l.], v. 2, n. 11, p. 165–177, 2018. DOI: 10.19265/KP.2018.211165. Disponível em: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/31. Acesso em: 16 lip. 2024.

Abstrakt

W artykule analizuję fascynujące (z perspektywy kulturoznawcze-go nurtu badań nad mediami) zjawisko budowania znaczeń poprzez określoną kompozycję obrazów – fotografii, ich umiejscowienie w makrostrukturze strony, liczbę dopowiedzeń (komentarzy, znaczników, tagów, lokalizacji) tworzących tzw. łańcuch znaczeń i będących jednym z filarów współczesnej edukacji medialnej. Na specyfikę omawianego zjawiska wpływa przede wszystkim pułap obserwacji: poziom komplikacji rozumienia obrazu będzie w dużej mierze zależny nie tyl-ko od „spostrzegawczości” obserwatora (rozumianej nawet w sposób wyjątkowo ogólny), ale również od poziomu kompetencji medialnych (nabytych w drodze świadomej lub nieświadomej edukacji), potrzeby interpretacji otaczającej go przestrzeni wypełnionej obrazami – czy bardziej rozumianej właśnie jako miejsce „zawieszania” różnorodnych obrazów (ruchomych i statycznych) oraz określoną pozycją (sytuacją) społeczną.

https://doi.org/10.19265/KP.2018.211165
PDF (English)

Bibliografia

Baudrillard, J. (2010). Świat wideo i podmiot fraktalny, trans. A. Gwóźdź. In: A. Gwóźdź (ed.), Po kinie. Film w kulturze uczestnictwa (p. 247–258). Warszawa: Oficyna Na-ukowa.

Bielak, T. (2014). Antyklerykalizm x.0 – komunikacje w mediach społecznościowych na przykładzie “ASZDziennika” i Antykleryka. Świat i Słowo, 2(23), 313–325.

Bielak, T. (2012). Walczące obrazy. Medialne strategie i społeczeństwo lęku. Kultura Współczesna, 4, 132–141.

Dziewit, J. (2014). Aparaty i obrazy. W stronę kulturowej historii fotografii, Katowice: grupakulturalna.pl.

Feuer, J. (2011). HBO i pojęcie telewizji jakościowej. In: T. Bielak, M. Filiciak & G. Ptaszek (eds.), Zmierzch telewizji. Przemiany medium. Warszawa: Scholar.

Gitelman, L. (2006). Always Already New. Media, History and the Data of Culture. London: Cambridge MA.

Halawa, M. (2013). Platforma algorytmicznej towarzyskości i technologia siebie.Kultura i Społeczeństwo (Konsumpcja i kulturapopularna), 4, 117–144.

Jurgenson, N. (2011). The Faux-Vintage Photo. Full Essay (Parts I, II, and III), www.thesocietypages.com [accessed: 30.11.2018].

Levinson, P. (2010). Nowe nowe media, trans. M. Zawadzka. Kraków: WAM.

Lubiak, J. (ed.). (2006). Obrazy jak malowane. Bielsko-Biała: Galeria Bielska BWA.

Michałowska, M. (2012). Foto-teksty. Związki fotografii z narracją. Poznań: Wydawnic-two Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Mitchell, W.J.T. (2015). Czego chcą obrazy?, trans. Ł. Zaremba. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Piekot, T. (2006). Werbalizacja i wizualizacja w dyskursie wiadomości prasowych. In: E. Tabakowska (ed.), Ikoniczność znaku. Słowo – przedmiot – obraz – gest (p. 99–116). Kraków: Universitas.

Potocka, A.M. (2010). Fotografia. Ewolucja medium sztuki. Warszawa: Aletheia.

Składanek, M. (2011). Tworzywo bez właściwości – technologia cyfrowa jako metame-dium. Przegląd Kulturoznawczy, 1(9), 37–45.

Svalander, A. & Wiberg, M. (2015). The Practice of Selfies, Interactions, 22(4), 34–38.

Zaremba, Ł. (2015). Obraz jako przedmiot sporu w kulturze polskiej po 1989 roku w ujęciu studiów nad kulturą wizualną. Warszawa [a typed copy of the dissertation disclosed by the author].

Zawojski, P. (2006). Daniel Lee, czyli hybrydyczności fotografii cyfrowej. Teoria i prak-tyka. Rocznik Historii Sztuki PAN, www.zawojski.com [accessed: 30.11.2015].

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska | w formie skanu przesłać poprzez system OJS (biblioteka wydawcy).

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY-SA

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.