Tom 2 Nr 11 (2018)
Opis numeru

W bieżącym roku mija 35 lat od opublikowania w „Ruchu Pedagogicznym” artykułu Ludwika Bandury pt. Pedagogika medialna (Bandura, 1983), uznawanego za tekst wprowadzający tytułowe pojęcie do polskojęzycznej literatury pedagogicznej. W okresie tym byliśmy świadkami szczególnie gwałtownych przeobrażeń społeczeństw industrialnych/postindustrialnych i  krystalizowania się modelu społeczeństwa informacyjnego; wiodącym katalizatorem tych procesów stał się rozwój cyfrowych technologii komunikacyjnych. Przed pedagogiką stanął problem kształcenia i wychowania medialnego nie tylko w kontekście oddziaływania tradycyjnych mediów masowych (prasa, radio, telewizja), ale również powszechnie dostępnego Internetu szerokopasmowego oraz pełnej mobilności w dostępie do każdej praktycznie informacji. Bandura, pod wpływem niemieckiej myśli pedagogicznej, postrzegał pedagogikę medialną jako subdyscyplinę pedagogiki ogólnej, mającą silne związki z teorią komunikacji. Z czasem jednak pojęcie to zyskało znacznie szerszy zakres, obejmując trzy podstawowe typy działań pedagogicznych – wychowanie, kształcenie i nauczanie. W Pedagogice medialnej, pierwszym polskojęzycznym podręczniku akademickim z tego zakresu, jako jeden z jej obszarów działania wskazana została również: „[…] technologia informacyjna, podejmująca zagadnienia związane z wiedzą o technologicznej stronie mediów i ich obsłudze, posługiwaniem się nimi w życiu codziennym” (Siemieniecki, 2007, s. 149). Obecnie do najciekawszych zagadnień omawianych w pracach teoretycznych należą niewątpliwie kwestie, takie jak: kultura cyfrowa jako nowa przestrzeń edukacji (procesy inkulturacji, socjalizacji, globalizacji i in.); pedagogika medialna w teorii i praktyce – podejścia metodologiczne i perspektywy badawcze; kształtowanie kompetencji związanych z obsługą i wykorzystaniem mediów cyfrowych; dydaktyka wobec multimediów; perspektywy aksjologiczne – wychowawcze i etyczne aspekty komunikacji cyfrowej; mechanizmy odbioru i oddziaływania mediów tradycyjnych i cyfrowych; kultura cyfrowa 8 / Słowo wstępne jako źródło pożytecznej rozrywki i zabawy; narzędzia cyfrowe w przetwarzaniu i popularyzowaniu wyników badań naukowych w obrębie pedagogiki. Tom, który prezentujemy Czytelnikowi, celnie wpisuje się w przywołaną problematykę, a teksty w nim zebrane dają bardzo zróżnicowany ogląd badań empirycznych prowadzonych w różnych ośrodkach akademickich. Wskazują one m.in. na kluczową rolę kształtowania w młodych użytkownikach i odbiorcach przekazów medialnych wysokich kompetencji z zakresu „dekodowania” docierającego do nich wielowarstwowego strumienia informacji; istotne w tym procesie jest uczestnictwo nauczyciela/wychowawcy oraz środowiska rodzinnego. Narzędziami, które mogą i powinny ułatwiać to zadanie, są zarówno różnorodne cyfrowe platformy edukacyjne, jak i gry komputerowe. Autorzy prezentują własne doświadczenia i obserwacje z praktyki szkolnej czy terapeutycznej, a także wyniki analiz materiałów medialnych (audiowizualnych i językowych) oraz przeprowadzonych badań.

Robert Pysz

Bibliografia:

Bandura, L. (1983). Pedagogika medialna. Ruch Pedagogiczny, 3–4. Siemieniecki, B. (red.). (2007). Pedagogika medialna. Podręcznik akademicki, t. 1. Warszawa: PWN.

Artykuły

Maria Chepil, Bożena Marzec, Michał Borda
11-24
Multimedia in pre-school education
https://doi.org/10.19265/KP.2018.21111
PDF (English)
Mirosław Łukasik
25-38
Media in education – digital platforms in practical application
https://doi.org/10.19265/KP.2018.21125
PDF (English)
Gabriela Budziszewska, Ewa Musiał
39-53
Supporting the development of computational thinkingin children attending grades I–III of elementary schoolwith the use of new technologies as part of multimedia workshops with the EMPIRIA tablets
https://doi.org/10.19265/KP.2018.21139
PDF (English)
Liudmila Rusalkina
55-63
The use of multimedia technologies as means of improvementin the process of english language training of future doctors
https://doi.org/10.19265/KP.2018.21155
PDF (English)
Agnieszka Twaróg-Kanus
65-78
Multimedia in life and education of visually impaired and blind people
https://doi.org/10.19265/KP.2018.21165
PDF (English)
Katarzyna Borawska-Kalbarczyk
79-93
How not to drown in the flood of information?Selected aspects of the information culture of adolescents
https://doi.org/10.19265/KP.2018.21179
PDF (English)
Beata Ciupińska
95-104
Cyberspace – dilemmas of an educator
https://doi.org/10.19265/KP.2018.21195
PDF (English)
Piotr Modzelewski, Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak
105-118
Gry komputerowe a funkcjonowanie psychospołeczne. Przegląd aktualnych doniesień naukowych
https://doi.org/10.19265/KP.2018.211105
PDF
Tatiana Kłosińska
119-133
Aspects of early familiarization of children with media content in the education environment
https://doi.org/10.19265/KP.2018.211119
PDF (English)
Barbara Michałek-Piernik
135-149
Communication between a chemistry teacher and elementary school students with the use of a subject-dedicated website
https://doi.org/10.19265/KP.2018.211135
PDF (English)
Joanna Mytnik
151-163
Educational and therapeutic impact of contemporary animated film characters on the viewer
https://doi.org/10.19265/KP.2018.211151
PDF (English)
Tomasz Bielak
165-177
Meaning management – photography and “personal” media education
https://doi.org/10.19265/KP.2018.211165
PDF (English)
Jarosław Pacuła
179-196
...jak dorożkarz, ...jak szewc, ...na czym świat stoi – kląć. O wulgaryzacji polszczyzny i jej antypedagogicznej obecności w mediach
https://doi.org/10.19265/KP.2018.211179
PDF
Natalia Shandra
197-206
Multimedia technologies in building professionally oriented written skills of IT specialists
https://doi.org/10.19265/KP.2018.211197
pdf (English)
Anna Hyla
207-218
The image of dragon in literature. Pedagogical perspectiveon the basis of John Ronald Reuel Tolkien’s Hobbit
https://doi.org/10.19265/KP.2018.211207
Pdf (English)