Przygotowanie do zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w kontekście uzdolnień i umiejętności graficznego ukazywania brył – wybrane zagadnienia
pdf

Słowa kluczowe

graficzne obrazowanie
uzdolnienia
bryły
student
edukacja elementarna
zawód nauczyciela

Jak cytować

PIWOWARSKA, E. Przygotowanie do zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w kontekście uzdolnień i umiejętności graficznego ukazywania brył – wybrane zagadnienia. Konteksty Pedagogiczne, [S. l.], v. 2, n. 17, p. 147–158, 2021. DOI: 10.19265/kp.2021.2.17.325. Disponível em: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/325. Acesso em: 16 lip. 2024.

Abstrakt

Dominująca u dzieci właściwość, jaką jest całościowe poznawanie świata, implikuje w edukacji potrzebę stopniowego wprowadzania uczniów w postrzeganie różnych jego części. Stąd w kształceniu nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej czynnikiem podnoszącym poziom zdobywanych kompetencji jest wzmacnianie doświadczeń w zakresie percepcji wzrokowej i działań ukierunkowanych na kształcenie przestrzennej wyobraźni, które są istotne do zrozumienia zasadności prowadzenia z dziećmi działań opierających się również na kształtowaniu przestrzennym.
W konsekwencji prowadzono badania, których celem było ustalenie związku między uzdolnieniami studentów kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna a umiejętnościami obserwowania i kodowania za pomocą języka plastyki form trójwymiarowych. Starano się w nich uzyskać odpowiedzi na pytanie dotyczące zależności między umiejętnościami tworzenia obrazów obserwowanych układów brył a wskazanymi przez studentów uzdolnieniami. Dodatkowym problemem stało się ustalenie poziomu umiejętności tworzenia przez przyszłych nauczycieli edukacji elementarnej obrazów obserwowanych układów przestrzennych przedmiotów.
Realizacja zadań dydaktycznych w ramach prowadzonej w szkole podstawowej aktywności plastycznej i technicznej, która obejmuje – obok tworzenia kompozycji płaskich – równie ważne formowanie przestrzenne i działalność konstrukcyjną, wymaga od nauczycieli zrozumienia zasadności podejmowania takich czynności już na najwcześniejszym poziomie nauczania. Poszukiwanie i stosowanie różnorodnych pomocy dydaktycznych wspomagających u dzieci rozwój zmysłu konstrukcyjnego i wyobraźni przestrzennej może mieć duże znaczenie dla nauczania geometrii na kolejnym stopniu edukacyjnym oraz orientacji w świecie zewnętrznym.

https://doi.org/10.19265/kp.2021.2.17.325
pdf

Bibliografia

Gra przestrzenna, http://bityl.pl/u3JY4 [dostęp: 14.01.2021].
Karbowniczek, J. (2008). Zasada nauczania. W: A. Marzec, E. Sadowska i E. Piwowarska (red.), Nowe oblicza pedagogiki. Pojęcia, przedstawiciele, literatura (s. 132–133). Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza.
Ordon, U. (2008). Funkcje i zadania nauczycieli. W: A. Marzec, E. Sadowska i E. Piwowarska (red.), Nowe oblicza pedagogiki. Pojęcia, przedstawiciele, literatura (s. 134– 137). Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza.
Piwowarska, E. (2019). Poznawanie i rysowanie brył przez dzieci w wieku 3–9 lat – ujęcie procesualne i edukacyjne. Częstochowa: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza.
Połącz kulki w figury – karty pracy – figury przestrzenne, http://bityl.pl/zRpng [dostęp: 14.01.2021].
Selvi, K. (2010). Teachers’ Competencies. Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology, 7(1), 167–175. DOI: 10.5840/cultura20107133, https:// www.researchgate.net/publication/283961538_Teachers’_Competencies [dostęp: 15.01.2021].
Szempruch, J. (2013). Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Śliwerski, B. (2010). Myśleć jak pedagog. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska | w formie skanu przesłać poprzez system OJS (biblioteka wydawcy).

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY-SA

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.