Postawy wobec zawodu nauczyciela wyrażone motywami studentów czeskich i polskich decydujących się na podjęcie studiów pedagogicznych
pdf (English)

Słowa kluczowe

nauczyciel
student
zawód nauczyciela
motywacja
stosunek do zawodu
wybór studiów pedagogicznych

Jak cytować

ZORMANOVÁ, L. Postawy wobec zawodu nauczyciela wyrażone motywami studentów czeskich i polskich decydujących się na podjęcie studiów pedagogicznych. Konteksty Pedagogiczne, [S. l.], v. 2, n. 17, p. 191–202, 2021. DOI: 10.19265/kp.2021.2.17.327. Disponível em: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/327. Acesso em: 27 luty. 2024.

Abstrakt

Na wybór kierunku studiów ma wpływ wiele czynników. W niniejszym artykule skupiono się na czynnikach, które wpływają na wybór dydaktyki jako kierunku studiów oraz na postawach studentów wobec zawodu nauczyciela wyrażających się poprzez motywy wyboru tego kierunku. Na podstawie wybranych czynników (prestiż zawodu, społeczne znaczenie zawodu, zainteresowanie pracą z dziećmi itp.) wśród badanych studentów identyfikowano motywy, które odegrały rolę w wyborze kierunku studiów. Autorka nie skupiła się wyłącznie na terytorium Czech, ale przeprowadziła także ankietę badawczą wśród polskich studentów z tego samego kierunku. Głównym celem badań była analiza postaw uczniów czeskich i polskich wobec zawodu nauczyciela.
Praca jest wynikiem dociekań naukowych prof. dr hab. Marty Klímovej, która prowadziła badania naukowe wśród studentów kierunków nauczania. Części kwestionariusza Klímovej również wykorzystano w ankiecie badawczej, ale zostały one zaktualizowane ze względu na zmienione warunki w edukacji i zmiany polityczne.
Grupa badana składała się z czeskich studentów III roku studiów licencjackich na Uniwersytecie Masaryka oraz III i V roku programu studiów nauczanie na 1. poziomie szkoły podstawowej, a także z polskich studentów z Uniwersytetu Śląskiego – III roku studiów licencjackich i II roku studiów magisterskich studjujących na kierunku pedagogika przedszkolna i nauczanie w szkole podstawowej I stopnia.

https://doi.org/10.19265/kp.2021.2.17.327
pdf (English)

Bibliografia

Bastick, T. (2000). Why teacher trainees choose the teaching profession: Comparing trainees in metropolitan and developing countries. International Review of Education, 46, 343– 349.

Chong, S. & Low, E.L. (2008). Why I Want to Teach and How I Feel about Teaching – Formation of Teacher Identity from Pre-service to the Beginning Teacher Phase. Education Research and Policy Practice, 8, 59–72. DOI: 10.1007/s10671-008-9056-z.

Dycht, M. (2013). Motywacje i oczekiwania studentów związane z podjęciem studiów z zakresu pedagogiki rewalidacyjnej i edukacji przedszkolnej [Motivations and Expectations of Students Related to Undertaking Studies in the Field of Revalidation Pedagogy and Pre-primary Pedagogy]. Roczniki Pedagogiczne, 5(41), 85–101.

Havlík, R. (1995). Motivace k učitelskému povolání [Motivation for the Teaching Profession]. Pedagogika, 45, 154–163.

Havlík, R. (1997). Hodnotová a profesní orientace studentů PedF [Value and Professional Orientation of Students of the Faculty of Education]. In: M. Kantor & K. Mošna (ed.), Výchova a vzdělávání v českých zemích na prahu třetího tisíciletí [Education in the Czech Republic on the Threshold of the Third Millenium] (pp. 46–49). Plzeň: ČAPV a Pedagogická fakulta ZČU Plzeň.

Heinz, M. (2013). Why choose teaching in the republic of Ireland? – Student teachers’ motivations and perceptions of teaching as a career and their evaluations of Irish second-level education. European Journal of Educational Studies, 5(1), 1–17.

Jakimiuk, B. (2008). Wybrane czynniki kształtujące satysfakcję z pracy nauczycieli [Selected Factors Influencing Teacher’s Job Satisfaction]. Ruch Pedagogiczny, 2, 73–79.

Klímová, M. (1975). Volba studia učitelství na pedagogických fakultách v ČSR [Choice of Teaching Studies at Pedagogical Faculties in Czechoslovakia]. Praha: Univerzita Karlova.

Křesáková, H. (2001). Změny ve struktuře a postojích uchazečů a studentů UK – Pedagogické fakulty v průběhu posledních 30 let [Changes in the Structure and Attitudes of Applicants and Students of Charles University – Faculty of Education during the Last 30 Years]. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy.

Malá, S. (2011). Co ovlivňuje volbu studia učitelství (na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity) [What Influences the Choice of Teaching Studies (at the Faculty of Education of Masaryk University)], Disertační práce. Brno: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita.

Piasecka, B. (2009). Przetrwać w placówce. Kultura organizacyjna, stres w pracy i reforma w placówkach opiekuńczo-wychowaczych [Survive in the Institution. Organizational Culture, Stress at Work and Reform in Educational Care Centres]. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Richardson, P.W. & Watt, H.M.G. (2005). I’ve decided to become a teacher: Influences on career change. Teaching and Teacher Education, 21, 475–489.

Rybičková, M. (2009). Postoje studentů a učitelů k učitelství jako k profesi [Attitudes of Students and Teachers towards Teaching as a Profession], Disertační prace. Brno: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita.

Szymczak, I. (2013). Motywy podjęcia studiów wyższych studentów pedagogiki w okresie przewartościowań systemowych w Polsce na przykładzie Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Sieradzu [Motivations for Undertaking University Studies of Pedagogy by Students in the Period of Systematic Reevaluation in Poland, Based on the Example of the University of Humanities and Economics in Sieradz]. Studia Sieradzana, 4, 45–60.

Škoda, J. & Doulík, P. (2006). Individuální pojetí role učitele studenty učitelství. Referát přednesený na 14. konferenci ČAPV – Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu [Individual Concept of the Role of Teacher of Pedagogy Students. Paper Presented at the 14th ČAPV Conference – Current Methodological Approaches and Strategies of Pedagogical Research]. Plzeň: Západočeská univerzita.

Urbánek, P. (2001). Postoje budoucích učitelů k vlastní profesi [Attitudes of Future Teachers towards Their Own Profession). In: P. Květoň & H. Lukášová Kantorková (ed.), Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum [New Educational Opportunities and Pedagogical Research] (pp. 130–134). Ostrava: ČAPV a PedF OU.

Urbánek, P. (2003). Postoje budoucích český učitelů k vykonávání své profese [Attitudes of Future Czech Teachers to Practice Their Profession]. In: M. Černotová (ed.), Biodromálné premeny učiteľa – učiteľ v premenách času [Biodromal Teachers Transformations – Teacher in the Time Transformations] (pp. 97–206). Prešov: FF PU.

Watt, H.M.G, Richardson, P.V., Klusmann, U., Kunter, M., Beyer, B., Trautwein, U., Baumert, J. (2012). Motivation for choosing teaching as a career: An international comparison using the FIT – Choice scale. Teaching and Teacher Education, 28, 791–805.

Yong, B.Ch.S. (1995). Teacher trainee’s motives for entering into a teaching career in Brunei Darussalam. Teaching and Teacher Education, 11, 275–280. DOI: 10.1016/0742-051X .

Zormanová, L. (2011). Postoje studentek oboru Učitelství pro mateřské školy ke studiu a svému budoucímu povolání [Attitudes of Students of the Field of Teacher Training for Kindergartens toward Study and Their Profession]. Lifelong Learning, 2, 14–39.

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska | w formie skanu przesłać poprzez system OJS (biblioteka wydawcy).

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY-SA

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.