Multimedia technologies in building professionally oriented written skills of IT specialists
pdf (English)

Słowa kluczowe

profesjonalnie zorientowana komunikacja specjalistów IT w języku angielskim
specjaliści IT
funkcje i obowiązki
korespondencja
gatunki komunikacji
rodzaje komunikacji

Jak cytować

SHANDRA, N. Multimedia technologies in building professionally oriented written skills of IT specialists. Konteksty Pedagogiczne, v. 2, n. 11, p. 197-206, 12 grudz. 2018.

Abstrakt

Artykuł omawia osobliwości anglojęzycznej, profesjonalnie zorien-towanej komunikacji specjalistów IT. W ramach głównych sytuacji komunikowa-nia się na tym polu (korespondencja biznesowa, korespondencja z kolegami i me-nedżerami) można zaobserwować następujące funkcje komunikacyjne: kontaktu, informacyjną, wywołującą, poznawczą, emocjonalną, wpływającą i poprawiającą. Z kolei gatunki pisanej angielszczyzny w tym zakresie obejmują: prywatną i biz-nesową korespondencję e-mailową, teksty na czatach i forach, komunikaty na tablicach ogłoszeń, notatki i raporty. Główne rodzaje tej komunikacji to: komu-nikacja nieformalna (komunikacja z kolegami), komunikacja półformalna i for-malna (komunikacja z dostawcami, klientami, szefami), komunikacja analityczna i profesjonalna (raporty). Każdy rodzaj omawianej komunikacji ma swoistą cechę stylistyczną, dotyczącą głównie reprezentacji leksykalnej i gramatycznej.

https://doi.org/10.19265/KP.2018.211197
pdf (English)

Bibliografia

Castells, M. (1992). The Informational City. Economic Restructuring and Urban Devel-opment. New Jersey: Wiley-Blackwell.

Min, P. (2013). The Use of Multimedia Technology in English Language Teaching. A Global Perspective Crossing the Border. International Journal of Interdisciplinary Studies, 1, 29–38.

Motameedi, A., Barghi, Z. & Karimi, B. (2013). Comparison of the Efficacy of Three Methods of Direct Instruction, Computer Assisted Instruction to Reduce the Prob-lems of Students with Mathematical Disorder. Learn Disabil, 2, 76–100.

Moursund, D. (2005). Introductionto Information and Communication Technology in Education, https://darkwing.uoregon.edu/~moursund/Books/ICT/ICTBook.pdf. [accessed: 5.10.2018].

Mykytenko, N.O., Sulym, V.T. & Kozolup, M.S. (2017). Developing Academic Literacy. EAP for Scinece Majors. Lviv: IvsnFrankoLviv National University.

Samuels, H. (2013). “20th Century Humanism and 21st Century Technology. A Match Made in Cyberspace”. English Teaching Forum 51.3.

Shunhui, Z. (2010). Analysis of Language Features in Business Correspondences. Proceed-ings of the 2010 International conference on Information Technology and Scientific Management, file.scirp.org/pdf/20-1.76.pdf [accessed: 10.10.2018].

Razavi, A. (2013). New Topics in Learning Technology. Ahwaz: Chamran Martyr Uni-versity.

Бацевич, Ф.С.(2004).Основи комунікативної лінгвістики. Київ: Академія.

Бацевич, Ф.С. (2007). Словник термінів міжкультурної комунікації. Київ: Довіра.

Бугайчук, К.Л. (2011). Електронний підручник: поняття, структура, вимоги, http://www.journal.iitta.gov.ua [accessed: 15.09.2018].

Дедова, О.В. (2004). О специфике комп’ютерного дискурса. Русский язык. Исторические судьбы и современность: тезисы. Москва.

Ромашенко, В.Є. (2013).Комп’ютерний дискурс як засіб формування інформаційно-комунікаційної компетенції бакалаврів філології, www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi../cgirbis.64exe? [accessed: 15.09.2018].

Смирнов, Ф.О. (2009). Искусство общения в Интернете. Москва: Издательский дом Вильямс.

Семеряк, І.З. (2016). Соціокогнітивний підхід до формування стратегій іншомовного професійно орієнтованого спілкування майбутніх програмістів з використанням Інтернету. дис. на здобуття наукового ступеня к.пед.н.: 13.00.02. Тернопіль.

Тарнапольський, О.Б. (2008). Методика навчання студентів вищих навчальних закладів письма англійською мовою. Вінниця: Нова Книга.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2018 Konteksty Pedagogiczne