Multimedia technologies in building professionally oriented written skills of IT specialists
pdf (English)

Słowa kluczowe

profesjonalnie zorientowana komunikacja specjalistów IT w języku angielskim
specjaliści IT
funkcje i obowiązki
korespondencja
gatunki komunikacji
rodzaje komunikacji

Jak cytować

SHANDRA, N. . Multimedia technologies in building professionally oriented written skills of IT specialists. Konteksty Pedagogiczne, [S. l.], v. 2, n. 11, p. 197–206, 2018. DOI: 10.19265/KP.2018.211197. Disponível em: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/33. Acesso em: 16 lip. 2024.

Abstrakt

Artykuł omawia osobliwości anglojęzycznej, profesjonalnie zorien-towanej komunikacji specjalistów IT. W ramach głównych sytuacji komunikowa-nia się na tym polu (korespondencja biznesowa, korespondencja z kolegami i me-nedżerami) można zaobserwować następujące funkcje komunikacyjne: kontaktu, informacyjną, wywołującą, poznawczą, emocjonalną, wpływającą i poprawiającą. Z kolei gatunki pisanej angielszczyzny w tym zakresie obejmują: prywatną i biz-nesową korespondencję e-mailową, teksty na czatach i forach, komunikaty na tablicach ogłoszeń, notatki i raporty. Główne rodzaje tej komunikacji to: komu-nikacja nieformalna (komunikacja z kolegami), komunikacja półformalna i for-malna (komunikacja z dostawcami, klientami, szefami), komunikacja analityczna i profesjonalna (raporty). Każdy rodzaj omawianej komunikacji ma swoistą cechę stylistyczną, dotyczącą głównie reprezentacji leksykalnej i gramatycznej.

https://doi.org/10.19265/KP.2018.211197
pdf (English)

Bibliografia

Castells, M. (1992). The Informational City. Economic Restructuring and Urban Devel-opment. New Jersey: Wiley-Blackwell.

Min, P. (2013). The Use of Multimedia Technology in English Language Teaching. A Global Perspective Crossing the Border. International Journal of Interdisciplinary Studies, 1, 29–38.

Motameedi, A., Barghi, Z. & Karimi, B. (2013). Comparison of the Efficacy of Three Methods of Direct Instruction, Computer Assisted Instruction to Reduce the Prob-lems of Students with Mathematical Disorder. Learn Disabil, 2, 76–100.

Moursund, D. (2005). Introductionto Information and Communication Technology in Education, https://darkwing.uoregon.edu/~moursund/Books/ICT/ICTBook.pdf. [accessed: 5.10.2018].

Mykytenko, N.O., Sulym, V.T. & Kozolup, M.S. (2017). Developing Academic Literacy. EAP for Scinece Majors. Lviv: IvsnFrankoLviv National University.

Samuels, H. (2013). “20th Century Humanism and 21st Century Technology. A Match Made in Cyberspace”. English Teaching Forum 51.3.

Shunhui, Z. (2010). Analysis of Language Features in Business Correspondences. Proceed-ings of the 2010 International conference on Information Technology and Scientific Management, file.scirp.org/pdf/20-1.76.pdf [accessed: 10.10.2018].

Razavi, A. (2013). New Topics in Learning Technology. Ahwaz: Chamran Martyr Uni-versity.

Бацевич, Ф.С.(2004).Основи комунікативної лінгвістики. Київ: Академія.

Бацевич, Ф.С. (2007). Словник термінів міжкультурної комунікації. Київ: Довіра.

Бугайчук, К.Л. (2011). Електронний підручник: поняття, структура, вимоги, http://www.journal.iitta.gov.ua [accessed: 15.09.2018].

Дедова, О.В. (2004). О специфике комп’ютерного дискурса. Русский язык. Исторические судьбы и современность: тезисы. Москва.

Ромашенко, В.Є. (2013).Комп’ютерний дискурс як засіб формування інформаційно-комунікаційної компетенції бакалаврів філології, www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi../cgirbis.64exe? [accessed: 15.09.2018].

Смирнов, Ф.О. (2009). Искусство общения в Интернете. Москва: Издательский дом Вильямс.

Семеряк, І.З. (2016). Соціокогнітивний підхід до формування стратегій іншомовного професійно орієнтованого спілкування майбутніх програмістів з використанням Інтернету. дис. на здобуття наукового ступеня к.пед.н.: 13.00.02. Тернопіль.

Тарнапольський, О.Б. (2008). Методика навчання студентів вищих навчальних закладів письма англійською мовою. Вінниця: Нова Книга.

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska | w formie skanu przesłać poprzez system OJS (biblioteka wydawcy).

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY-SA

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.