Elementy doświadczenia estetycznego a odbiór dzieła muzycznego. Wybrane aspekty
PDF

Słowa kluczowe

doświadczenie estetyczne
, odbiór dzieła muzycznego
emocja muzyczna

Jak cytować

MICZKA-PAJESTKA, M.; LORENC, J. Elementy doświadczenia estetycznego a odbiór dzieła muzycznego. Wybrane aspekty . Konteksty Pedagogiczne, [S. l.], v. 2, n. 5, 2015. DOI: 10.19265/kp.2015.2.5.88. Disponível em: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/88. Acesso em: 24 lip. 2024.

Abstrakt

W artykule opisany i przeanalizowany został problem odbioru dzie-ła muzycznego i kształtowania się w owym odbiorze elementów doświadczenia estetycznego. Omówiono wybrane elementy tego doświadczenia, ze szczególnym uwzględnieniem emocji muzycznej. Rozważono również wybrane koncepcje i teorie estetyczne, których autorzy analizowali istotę i porządek odbioru utworu muzycznego. Podjęto także kwestię kontekstu społeczno-kulturowego kształto-wania dzieł sztuki i sposobów ich odbioru, a zwłaszcza sposobów słuchania dzieł muzycznych. Wskazano na swoistą zależność pomiędzy doświadczeniem estetycz-nym a przyjętą definicją sztuki. Starano się również zwrócić uwagę na otwartość w poetyce nowej muzyki.

https://doi.org/10.19265/kp.2015.2.5.88
PDF

Bibliografia

Cassirer E., Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, przeł. A. Staniewska, Warszawa 1998.

Eco U., Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, przeł. J. Ga-łuszka, L. Eustachiewicz, A. Kreiberg, M. Oleksiuk, Warszawa 1994.

Eco U., Sztuka, przeł. P. Salwa, M. Salwa, Kraków 2008.

Gołąb M., Spór o granice poznania dzieła muzycznego, Toruń 2012.

Meyer L.B., Emotion and Meaning in Music, Chicago–London 1956.

Meyer L.B., Meaning in Music and Information Theory, „The Journal of Aesthetics and Art Criticism” 1957, 15.

Meyer L.B., Some Remarks on Value and Greatness in Music, „The Journal of Aesthetics and Art Criticism” 1959, 17.

Moles A., Théorie de l’information et perception esthétique, Paris 1958.

Pareyson L., Estetica. Teoria della formatività, Bologna 1960.

Pousseur H., La nuova sensibilità musicale, „Incontri Musicali” 1958, n. 2.

Welsch W., Estetyka poza estetyką. O nową postać estetyki, przeł. K. Guczalska, Kraków 2005.

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska | w formie skanu przesłać poprzez system OJS (biblioteka wydawcy).

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY-SA

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.