Znaczenie twórczej aktywności muzycznej w rozwoju dziecka
PDF

Słowa kluczowe

ekspresja
twórczość
muzyka
ekspresja muzyczna
rozwój dziecka

Jak cytować

T. MAJZNER, R. Znaczenie twórczej aktywności muzycznej w rozwoju dziecka . Konteksty Pedagogiczne, v. 2, n. 5, 9 grudz. 2015.

Abstrakt

W artykule została przedstawiona tematyka dotycząca ekspresji muzycznej i jej znaczenia dla harmonijnego rozwoju dziecka. Autorka rozważa najbardziej istotne pojęcia związane z ekspresją, a co za tym idzie – ekspresją muzyczną, czyli takie jak aktywność, aktywność twórcza, twórczość, ekspresja. W swojej pracy autorka opisuje znaczenie muzyki, aktywności oraz ekspresji mu-zycznej w rozwoju małego dziecka.

https://doi.org/10.19265/kp.2015.2.5.91
PDF

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Bibliografia

Bandura L., O metodzie Freineta, „Życie Szkoły” 1957, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Burowska Z., Słuchanie i tworzenie muzyki w szkole, Warszawa 1980.
Zobacz w Google Scholar

Colonna-Kasjan D., Zastosowanie muzykoterapii w procesie edukacji i wychowania dzieci z zaburzeniami na tle emocjonalnym – na podstawie własnych badań i doświadczeń, „Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej we Wrocławiu” 2000, nr 76.
Zobacz w Google Scholar

Hoffman-Lipska E., Wpływ muzyki na rozwój ogólny dzieci, „Wychowanie w Przed-szkolu” 2005, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Jankowska L., Nauczanie muzyki w kl. I–III, „Wychowanie Muzyczne w Szkole ” 1987, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Jankowska M., Wychowanie do twórczości, [w:] Autorytet prawdy. Wychowanie dzieci i młodzieży, red. M. Ryś, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Kataryńczuk-Mania L., Elementy muzykoterapii w realizacji zajęć umuzykalniających w przedszkolu, „Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej we Wrocławiu” 2000, nr 76.
Zobacz w Google Scholar

Kisiel M., Pozawerbalna komunikacja w profilaktyce muzycznej, [w:] Homo communicus. Szkice pedagogiczne, red. W. Kojs, Katowice 2000.
Zobacz w Google Scholar

Kozielecki J., Czynność myślenia, [w:] Psychologia, red. T. Tomaszewski, Warszawa 1976.
Zobacz w Google Scholar

Kujawiński J., Rozwijanie aktywności twórczej uczniów klas początkowych. Zarys meto­dyki, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Lipska E., Przychodzińska M., Muzyka w nauczaniu początkowym. Metodyka,Warsza-wa 1991.
Zobacz w Google Scholar

Pielasińska W., Ekspresja jako wartość w sztuce i w życiu młodzieży,[w:] Wartości w świe­cie dziecka i sztuki dla dziecka, red. M. Tyszkowa, B. Żurakowski, Warszawa–Poznań 1984
Zobacz w Google Scholar

Popek R., Zachowanie ekspresyjne dzieci jako naturalny przejaw aktywności twórczej, [w:] Aktywność twórcza dzieci i młodzieży, red. S. Popek, Warszawa 1988.
Zobacz w Google Scholar

Przychodzińska-Kaciczak M., Muzyka i wychowanie, Warszawa 1979.
Zobacz w Google Scholar

Popek S., Aktywność twórcza dzieci i młodzieży, Warszawa 1988.
Zobacz w Google Scholar

Read H., Wychowanie przez sztukę, przeł. A. Trojanowska-Kaczmarska, Wrocław 1976.
Zobacz w Google Scholar

Sękowski A., Psychologia zdolności. Współczesne kierunki badań, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Strzałecki W., Wybrane zagadnienia psychologii twórczości, Warszawa 1969.
Zobacz w Google Scholar

Szacho-Głuchowicz J., Znaczenie zajęć muzycznych dla rozwoju dziecka w szkole, Byd-goszcz 2014, s. 4, http://www.zs14.bydgoszcz.pl/ [dostęp: 04.2015].
Zobacz w Google Scholar

Szuman S., O sztuce i wychowaniu estetycznym, Warszawa 1975.
Zobacz w Google Scholar

Tyszkowa M., Aktywność i działalność dzieci i młodzieży, Warszawa 1977.
Zobacz w Google Scholar

Wojnar I., Sztuka jako „podręcznik życia”, Warszawa 1984.
Zobacz w Google Scholar

Zimbardo P.G., Ruch F.L., Psychologia i życie, przeł. J. Radzicki, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.