Znaczenie twórczej aktywności muzycznej w rozwoju dziecka
PDF

Słowa kluczowe

ekspresja
twórczość
muzyka
ekspresja muzyczna
rozwój dziecka

Jak cytować

T. MAJZNER, R. . Znaczenie twórczej aktywności muzycznej w rozwoju dziecka . Konteksty Pedagogiczne, [S. l.], v. 2, n. 5, 2015. DOI: 10.19265/kp.2015.2.5.91. Disponível em: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/91. Acesso em: 24 lip. 2024.

Abstrakt

W artykule została przedstawiona tematyka dotycząca ekspresji muzycznej i jej znaczenia dla harmonijnego rozwoju dziecka. Autorka rozważa najbardziej istotne pojęcia związane z ekspresją, a co za tym idzie – ekspresją muzyczną, czyli takie jak aktywność, aktywność twórcza, twórczość, ekspresja. W swojej pracy autorka opisuje znaczenie muzyki, aktywności oraz ekspresji mu-zycznej w rozwoju małego dziecka.

https://doi.org/10.19265/kp.2015.2.5.91
PDF

Bibliografia

Bandura L., O metodzie Freineta, „Życie Szkoły” 1957, nr 3.

Burowska Z., Słuchanie i tworzenie muzyki w szkole, Warszawa 1980.

Colonna-Kasjan D., Zastosowanie muzykoterapii w procesie edukacji i wychowania dzieci z zaburzeniami na tle emocjonalnym – na podstawie własnych badań i doświadczeń, „Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej we Wrocławiu” 2000, nr 76.

Hoffman-Lipska E., Wpływ muzyki na rozwój ogólny dzieci, „Wychowanie w Przed-szkolu” 2005, nr 6.

Jankowska L., Nauczanie muzyki w kl. I–III, „Wychowanie Muzyczne w Szkole ” 1987, nr 5.

Jankowska M., Wychowanie do twórczości, [w:] Autorytet prawdy. Wychowanie dzieci i młodzieży, red. M. Ryś, Warszawa 2006.

Kataryńczuk-Mania L., Elementy muzykoterapii w realizacji zajęć umuzykalniających w przedszkolu, „Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej we Wrocławiu” 2000, nr 76.

Kisiel M., Pozawerbalna komunikacja w profilaktyce muzycznej, [w:] Homo communicus. Szkice pedagogiczne, red. W. Kojs, Katowice 2000.

Kozielecki J., Czynność myślenia, [w:] Psychologia, red. T. Tomaszewski, Warszawa 1976.

Kujawiński J., Rozwijanie aktywności twórczej uczniów klas początkowych. Zarys meto­dyki, Warszawa 1990.

Lipska E., Przychodzińska M., Muzyka w nauczaniu początkowym. Metodyka,Warsza-wa 1991.

Pielasińska W., Ekspresja jako wartość w sztuce i w życiu młodzieży,[w:] Wartości w świe­cie dziecka i sztuki dla dziecka, red. M. Tyszkowa, B. Żurakowski, Warszawa–Poznań 1984

Popek R., Zachowanie ekspresyjne dzieci jako naturalny przejaw aktywności twórczej, [w:] Aktywność twórcza dzieci i młodzieży, red. S. Popek, Warszawa 1988.

Przychodzińska-Kaciczak M., Muzyka i wychowanie, Warszawa 1979.

Popek S., Aktywność twórcza dzieci i młodzieży, Warszawa 1988.

Read H., Wychowanie przez sztukę, przeł. A. Trojanowska-Kaczmarska, Wrocław 1976.

Sękowski A., Psychologia zdolności. Współczesne kierunki badań, Warszawa 2004.

Strzałecki W., Wybrane zagadnienia psychologii twórczości, Warszawa 1969.

Szacho-Głuchowicz J., Znaczenie zajęć muzycznych dla rozwoju dziecka w szkole, Byd-goszcz 2014, s. 4, http://www.zs14.bydgoszcz.pl/ [dostęp: 04.2015].

Szuman S., O sztuce i wychowaniu estetycznym, Warszawa 1975.

Tyszkowa M., Aktywność i działalność dzieci i młodzieży, Warszawa 1977.

Wojnar I., Sztuka jako „podręcznik życia”, Warszawa 1984.

Zimbardo P.G., Ruch F.L., Psychologia i życie, przeł. J. Radzicki, Warszawa 1994.

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska | w formie skanu przesłać poprzez system OJS (biblioteka wydawcy).

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY-SA

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.