Rola wartości osobowych w kształceniu głosu śpiewanego
PDF

Słowa kluczowe

ekspresja
twórczość
muzyka
ekspresja muzyczna
rozwój dziecka

Jak cytować

UCHYŁA-ZROSKI, J. Rola wartości osobowych w kształceniu głosu śpiewanego . Konteksty Pedagogiczne, v. 2, n. 5, 9 grudz. 2015.

Abstrakt

Autorka rozpatruje problematykę wartości i wartościowania na podstawie wybranych teorii mających związek z kształceniem artystycznym. W swych wywodach teoretyczno-badawczych skupia się na ukazaniu roli war-tości osobowych w kontekście sfery psychicznej, emocjonalnej i charakterolo-gicznej. Omawia kategorialny charakter wartości osobowych, ich najważniejsze cechy oraz znaczenie dla rozwoju muzycznego. Końcowa część tekstu zawiera prezentację wyników badań własnych nad głosami dziecięcymi oraz badania pre-ferowanych wartości osobowych studentów edukacji muzycznej.

https://doi.org/10.19265/kp.2015.2.5.92
PDF

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Bibliografia

Chałas K., Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki, t.1: Godność, wolność, odpowiedzialność, tolerancja, Kielce 2003.
Zobacz w Google Scholar

Denek K., Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej, Toruń 1999.
Zobacz w Google Scholar

Gołaszewska M., Istota i istnienie wartości. Studium o wartościach estetycznych na tle sytuacji aksjologicznej, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Homplewicz J., Etyka pedagogiczna, Rzeszów 1996.
Zobacz w Google Scholar

Ingarden R., O wartościach artystycznych i estetycznych, [w:] M. Gołaszewska, Istota i istnienie wartości. Studium o wartościach estetycznych na tle sytuacji aksjologicznej, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Kocowski T., Szkice z teorii twórczości i motywacji, Kraków 1991.
Zobacz w Google Scholar

Nowak M., Pedagogika personalistyczna, [w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Obešlová M., Význam hlasové výchovy při nápravé mluvniho hlasu, Hradec Králové 2014.
Zobacz w Google Scholar

Okoń W., Słownik pedagogiczny, Warszawa 1981.
Zobacz w Google Scholar

Program nauczania muzyki dla klas I–III szkoły podstawowej, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Pytlak A., Podstawy wychowania muzycznego, Warszawa 1977.
Zobacz w Google Scholar

Uchyła-Zroski J., Stymulacja i akceleracja wokalnych możliwości dzieci klas młodszych w procesie dydaktycznym szkoły (organizacja, przebieg i wyniki naturalnego ekspery­mentu pedagogicznego), [w:] Zagadnienia pedagogiki muzycznej, red. H. Danel-Bo-brzyk, Katowice 1993.
Zobacz w Google Scholar

Uchyła-Zroski J., Śpiew jako wartość osobowa dziecka – stałość i zmienność myśli nauko­wej przełomu XX/XXI wieku, Katowice 2015.
Zobacz w Google Scholar

Wybrane zagadnienia z psychologii muzyki, red. M. Manturzewska, H. Kotarska, War-szawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Żuchelkowska K., Wartości dzieci kończących edukację przedszkolną, Bydgoszcz 2012.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.