Rola wartości osobowych w kształceniu głosu śpiewanego
PDF

Słowa kluczowe

ekspresja
twórczość
muzyka
ekspresja muzyczna
rozwój dziecka

Jak cytować

UCHYŁA-ZROSKI, J. . Rola wartości osobowych w kształceniu głosu śpiewanego . Konteksty Pedagogiczne, [S. l.], v. 2, n. 5, 2015. DOI: 10.19265/kp.2015.2.5.92. Disponível em: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/92. Acesso em: 24 lip. 2024.

Abstrakt

Autorka rozpatruje problematykę wartości i wartościowania na podstawie wybranych teorii mających związek z kształceniem artystycznym. W swych wywodach teoretyczno-badawczych skupia się na ukazaniu roli war-tości osobowych w kontekście sfery psychicznej, emocjonalnej i charakterolo-gicznej. Omawia kategorialny charakter wartości osobowych, ich najważniejsze cechy oraz znaczenie dla rozwoju muzycznego. Końcowa część tekstu zawiera prezentację wyników badań własnych nad głosami dziecięcymi oraz badania pre-ferowanych wartości osobowych studentów edukacji muzycznej.

https://doi.org/10.19265/kp.2015.2.5.92
PDF

Bibliografia

Chałas K., Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki, t.1: Godność, wolność, odpowiedzialność, tolerancja, Kielce 2003.

Denek K., Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej, Toruń 1999.

Gołaszewska M., Istota i istnienie wartości. Studium o wartościach estetycznych na tle sytuacji aksjologicznej, Warszawa 1990.

Homplewicz J., Etyka pedagogiczna, Rzeszów 1996.

Ingarden R., O wartościach artystycznych i estetycznych, [w:] M. Gołaszewska, Istota i istnienie wartości. Studium o wartościach estetycznych na tle sytuacji aksjologicznej, Warszawa 1990.

Kocowski T., Szkice z teorii twórczości i motywacji, Kraków 1991.

Nowak M., Pedagogika personalistyczna, [w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2005.

Obešlová M., Význam hlasové výchovy při nápravé mluvniho hlasu, Hradec Králové 2014.

Okoń W., Słownik pedagogiczny, Warszawa 1981.

Program nauczania muzyki dla klas I–III szkoły podstawowej, Warszawa 2014.

Pytlak A., Podstawy wychowania muzycznego, Warszawa 1977.

Uchyła-Zroski J., Stymulacja i akceleracja wokalnych możliwości dzieci klas młodszych w procesie dydaktycznym szkoły (organizacja, przebieg i wyniki naturalnego ekspery­mentu pedagogicznego), [w:] Zagadnienia pedagogiki muzycznej, red. H. Danel-Bo-brzyk, Katowice 1993.

Uchyła-Zroski J., Śpiew jako wartość osobowa dziecka – stałość i zmienność myśli nauko­wej przełomu XX/XXI wieku, Katowice 2015.

Wybrane zagadnienia z psychologii muzyki, red. M. Manturzewska, H. Kotarska, War-szawa 1990.

Żuchelkowska K., Wartości dzieci kończących edukację przedszkolną, Bydgoszcz 2012.

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska | w formie skanu przesłać poprzez system OJS (biblioteka wydawcy).

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY-SA

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.