Media in education – digital platforms in practical application
PDF (English)

Słowa kluczowe

platformy
e-learning
dydaktyka
szkolnictwo wyższ
technologie

Jak cytować

ŁUKASIK, M. Media in education – digital platforms in practical application. Konteksty Pedagogiczne, v. 2, n. 11, p. 25-38, 12 grudz. 2018.

Abstrakt

Współczesny świat jest przepełniony mass mediami. Bez nich trud-no wyobrazić sobie jakąkolwiek sferę życia ludzkiego. Multimedia przeniknęły także do edukacji, co spowodowało, że platformy edukacyjne są coraz powszech-niej stosowane w edukacji. Spowodowane jest to rozwojem technologicznym, a także chęcią obniżenia kosztów edukacji. Zaletą jest ich dostępność oraz atrak-cyjna forma, która z pewnością sprzyja procesowi kształcenia się. Istotne jest również to, że wykładowcy i studenci mogą się ze sobą komunikować w bardzo podobny sposób do tradycyjnej komunikacji. Pomimo tego, że platformy edu-kacyjne są coraz częściej stosowane w edukacji, wciąż niewiele uczelni z nich ko-rzysta. Wynika to z braku zaufania do tej formy edukacji i obawy przed zanikiem tradycyjnych relacji międzyludzkich. Platformy edukacyjne mają wiele zalet, ale posiadają także wady. We współczesnym świecie, gdzie dominują nowoczesne technologie, ich zastosowanie wydaje się jednak niezbędne.

https://doi.org/10.19265/KP.2018.21125
PDF (English)

Bibliografia

Betlej, P. (2009). E-learning w organizacji zajęć i opinii studentów – studium przy-padku. E-mentor, 1, 56–60.
Clarke, A. (2007). E-learning, nauka na odległość, trans. M. Klebanowski. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.
Garnik, I. & Redlarski, K. (2014). Zastosowanie systemów e-learningu w szkolnictwie wyższym. In: B.A. Basińska & I. Garnik (eds.), Zarządzanie informacyjnym środowiskiem prac (p. 77–94), https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/6002/Redlarski_Garnik_Rozdzia%20_4.pdf?sequence=1 [accessed: 1.12.2018].
Jędryczkowski, J. (2008). Prezentacje multimedialne w pracy nauczyciela. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Jodłowski, Ł. (2015). Wykorzystanie platformy edukacyjnej Moodle do prowadzenia zdalnych szkoleń bibliotecznych w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu, http://www.repozy-torium.uni.wroc.pl/Content/71571/12_Lukasz_Jodlowski.pdf [accessed: 1.12.2018].
Klichowski, M. & Marciniak, M. (2013). The Paradox of Commodification of the Body in a Society of Consumption and Cyborgization. Studia Edukacyjne, 29, 153–167.
Komańda, M. (2014). E-learning na uczelniach publicznych i niepublicznych: per-spektywa studentów wybranych kierunków ekonomicznych. E-mentor, 5, 33–38.
Kopciał, P. (2013). Analiza metod e-learningowych stosowanych w kształceniu osób dorosłych. Warszawa: Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki.
Marciniak, M. (2018). Studenckie strategie korzystania z mediów – blokada osiągnięć akademickich? Konteksty Pedagogiczne, 1, 157–167.
Molga, A. (2015). Platformy e-learningowe oraz ich znaczenie dla procesu kształcenia. Dydaktyka Informatyki, 10, 133–139.
Plebańska, M. & Kula, I. (2011). E-learning – treści, narzędzia, praktyka. Warszawa: Alamer.Podstawa programowa kształcenia ogólnego. Zadania ogólne szkoły. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późniejszymi zm.
Strykowski, W. (1996). Media i edukacja. Edukacja Medialna, 1, 4–8.Wedeł-Domaradzka, A. & Raczyńska, A. (2013). Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawo-dowej i Ustawicznej.
Wodecki, A. (2006). Po co e-learning na uczelni? In: M. Dąbrowski & M. Zając (eds.),E-learning w kształceniu akademickim (p. 9–14). Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2018 Konteksty Pedagogiczne