Media in education – digital platforms in practical application
PDF (English)

Słowa kluczowe

platformy
e-learning
dydaktyka
szkolnictwo wyższ
technologie

Jak cytować

ŁUKASIK, M. Media in education – digital platforms in practical application. Konteksty Pedagogiczne, [S. l.], v. 2, n. 11, p. 25–38, 2018. DOI: 10.19265/KP.2018.21125. Disponível em: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/15. Acesso em: 16 lip. 2024.

Abstrakt

Współczesny świat jest przepełniony mass mediami. Bez nich trud-no wyobrazić sobie jakąkolwiek sferę życia ludzkiego. Multimedia przeniknęły także do edukacji, co spowodowało, że platformy edukacyjne są coraz powszech-niej stosowane w edukacji. Spowodowane jest to rozwojem technologicznym, a także chęcią obniżenia kosztów edukacji. Zaletą jest ich dostępność oraz atrak-cyjna forma, która z pewnością sprzyja procesowi kształcenia się. Istotne jest również to, że wykładowcy i studenci mogą się ze sobą komunikować w bardzo podobny sposób do tradycyjnej komunikacji. Pomimo tego, że platformy edu-kacyjne są coraz częściej stosowane w edukacji, wciąż niewiele uczelni z nich ko-rzysta. Wynika to z braku zaufania do tej formy edukacji i obawy przed zanikiem tradycyjnych relacji międzyludzkich. Platformy edukacyjne mają wiele zalet, ale posiadają także wady. We współczesnym świecie, gdzie dominują nowoczesne technologie, ich zastosowanie wydaje się jednak niezbędne.

https://doi.org/10.19265/KP.2018.21125
PDF (English)

Bibliografia

Betlej, P. (2009). E-learning w organizacji zajęć i opinii studentów – studium przy-padku. E-mentor, 1, 56–60.

Clarke, A. (2007). E-learning, nauka na odległość, trans. M. Klebanowski. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.

Garnik, I. & Redlarski, K. (2014). Zastosowanie systemów e-learningu w szkolnictwie wyższym. In: B.A. Basińska & I. Garnik (eds.), Zarządzanie informacyjnym środowiskiem prac (p. 77–94), https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/6002/Redlarski_Garnik_Rozdzia%20_4.pdf?sequence=1 [accessed: 1.12.2018].

Jędryczkowski, J. (2008). Prezentacje multimedialne w pracy nauczyciela. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Jodłowski, Ł. (2015). Wykorzystanie platformy edukacyjnej Moodle do prowadzenia zdalnych szkoleń bibliotecznych w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu, http://www.repozy-torium.uni.wroc.pl/Content/71571/12_Lukasz_Jodlowski.pdf [accessed: 1.12.2018].

Klichowski, M. & Marciniak, M. (2013). The Paradox of Commodification of the Body in a Society of Consumption and Cyborgization. Studia Edukacyjne, 29, 153–167.

Komańda, M. (2014). E-learning na uczelniach publicznych i niepublicznych: per-spektywa studentów wybranych kierunków ekonomicznych. E-mentor, 5, 33–38.

Kopciał, P. (2013). Analiza metod e-learningowych stosowanych w kształceniu osób dorosłych. Warszawa: Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki.

Marciniak, M. (2018). Studenckie strategie korzystania z mediów – blokada osiągnięć akademickich? Konteksty Pedagogiczne, 1, 157–167.

Molga, A. (2015). Platformy e-learningowe oraz ich znaczenie dla procesu kształcenia. Dydaktyka Informatyki, 10, 133–139.

Plebańska, M. & Kula, I. (2011). E-learning – treści, narzędzia, praktyka. Warszawa: Alamer.Podstawa programowa kształcenia ogólnego. Zadania ogólne szkoły. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późniejszymi zm.

Strykowski, W. (1996). Media i edukacja. Edukacja Medialna, 1, 4–8.Wedeł-Domaradzka, A. & Raczyńska, A. (2013). Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawo-dowej i Ustawicznej.

Wodecki, A. (2006). Po co e-learning na uczelni? In: M. Dąbrowski & M. Zając (eds.),E-learning w kształceniu akademickim (p. 9–14). Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska | w formie skanu przesłać poprzez system OJS (biblioteka wydawcy).

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY-SA

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.