Emocje i mediacje językowe w wypowiedziach polskich dzieci wielojęzycznych podejmujących się „brokeringu"
PDF (English)

Słowa kluczowe

dwujęzyczność
wielojęzyczność
emocje
brokering
duma

Jak cytować

ŻYTOWICZ, A. Emocje i mediacje językowe w wypowiedziach polskich dzieci wielojęzycznych podejmujących się „brokeringu". Konteksty Pedagogiczne, [S. l.], v. 2, n. 9, 2017. DOI: 10.19265/KP.2017.029127. Disponível em: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/159. Acesso em: 16 lip. 2024.

Abstrakt

Artykuł porusza kwestie emocji, jakie towarzyszą dzieciom polskim mieszkającym w Wielkiej Brytanii. Na co dzień podejmują się one bowiem nie­zwykle trudnego zadania, jakim są nieprofesjonalne tłumaczenia (ang. language brokering), a ich klientami stają się najczęściej rodzice oraz koledzy i koleżanki w szkole. W ramach badań do rozprawy doktorskiej autorka przeprowadziła czę­ściowo ustrukturyzowane wywiady z 55 dzieci w wieku od 8 do 18 lat. Część z nich zgodziła się wziąć udział w dodatkowym badaniu nazwanym przez autorkę „mini­wypowiedziami”. Zarówno wywiady, jak i wypowiedzi pisemne młodych ludzi dotyczą wielu kwestii związanych z wielojęzycznością, m.in. „brokeringu”, emocji, procesu akulturacji czy adaptacji, a poniższy artykuł obejmuje wyłącz­nie część dotyczącą emocji wyrażonych pisemnie w formie „mini­wypowiedzi”. Dzięki nim obraz emocji, jakich doświadczają młodzi „brokerzy”, który jawi się w wywiadach, wydaje się pełniejszy. Gdy pierwsze wywiady pokazały, że rozmo­wa o uczuciach nie jest łatwa, zwłaszcza w grupie rówieśników i w towarzystwie obcej osoby, autorka postanowiła wykorzystać narzędzie krótkiej „mini­wypowie­dzi”, dzięki której młodzi ludzie mieli okazję podzielić się swoimi przemyślenia­mi na temat „brokeringu” anonimowo, w formie pisemnej. Łącznie 36 młodych ludzi zgodziło się dokończyć zdanie: „Kiedy tłumaczę dla innych, czuję...”, a ca­łość badania odbywała się w Wielkiej Brytanii w latach 2015–2016. Wstępne wyniki wywiadów pokazują, że w zdecydowanej większości przypadków młodzi „brokerzy” odczuwają pozytywne emocje. Analiza wypowiedzi pisemnych dodat­kowo je potwierdza – 75% wszystkich wymienionych emocji było pozytywnych, a młodzi ludzie najczęściej odczuwają radość, dumę i szczęście, że podejmując się tłumaczeń dla innych, mogą być pomocni. Nawet gdy pojawiły się negatywne emocje (25%), w głównej mierze były związane ze stresem, który wynikał z ko­nieczności zmierzenia się z trudnym językowo kontekstem oraz presją i poczu­ciem ogromnej odpowiedzialności za zadanie im powierzone. Autorka zebrała oraz przeanalizowała wszystkie dane osobiście, a wyniki przedstawione poniżej są próbą odpowiedzi na pytanie: „Czy Polskie dzieci wielojęzyczne podejmujące się tłumaczeń dla innych odczuwają z tego powodu więcej pozytywnych, czy też negatywnych emocji?”.

https://doi.org/10.19265/KP.2017.029127
PDF (English)

Bibliografia

Antonini, R. (2010). The study of child language brokering: Past, current and emerg­ing research. MediAzioni,Online Journal of Interdisciplinary Studies in Languages and Cultures, 10, http://www.mediazioni.sitlec.unibo.it/images/stories/PDF_folder/document­pdf/monografia2010CLB/01%20antonini%20pp1_23.pdf [accessed: 23.03.2017].

Babbie, E.R. (1973). Survey research methods. Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company, Inc. (second edition 2007).

Baker, C. (1988). Key issues in bilingualism and bilingual education. Clevedon: Multi­lingual Matters.

Baker, C. (1995). A parents’ and teachers’ guide to bilingualism. Clevedon: Multilingual Matters.

Barańczak, S. (1990). Breathing under water and other East European essays. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Bialystok, E. (1987). Influences of bilingualism on metalinguistic development. Second Language Research, 3, 154–166.

Bialystok, E. (2010). Global­local and trail­making tasks by monolingual and bilingual children: Beyond inhibition. Developmental Psychology, 46, 93–105.

Bialystok, E. (2011). Reshaping the Mind: The benefits of bilingualism. Canadian Journal of Experimental Psychology, 65, 229–235.

Buriel, R., Perez, W., De Ment, T., Chavez, D.V. & Moran, V. (1998). The relation­ship of language brokering to academic performance, biculturalism, and self­efficacy among Latino adolescents. Hispanic Journal of Behavioural Sciences, 20(3), 283–297, doi: 10.1177/07399863980203001.

Cline, T., de Abreu, G., O’Dell, L. & Crafter, S. (2010). Recent research on child language brokering in the United Kingdom. MediAzioni.Online Journal of Interdis-ciplinary Studies in Languages and Cultures, http://www.mediazioni.sitlec.unibo.it [accessed: 20.03.2017].

Cook, V.J. (2002). Introduction: background to the L2 user. In: V. Cook (ed.), Por-traits of the L2 User (p. 1–28). Clevedon: Multilingual Matters.

Cook, V.J., Bassetti, B. (2011). Language and Bilingual Cognition. New York: Psychology Press.

Corona, R., Stevens, L.F., Halfond, R.W., Shaffer, C.M., Reid­Quinones, K. & Gon­zalez, T. (2012). A qualitative analysis of what Latino parents and adolescents think and feel about language brokering. Journal of Child & Family Studies, 21, 788–798, doi: 10.1007/s10826­011­9536­2.

Creswell, J.W. (2014). Research design. Qualitative, quantitative and mixed methods approaches (4th edition). Los Angeles: SAGE Publications.

De Houwer, A. (1990). The acquisition of two languages from birth: A case study. Cam­bridge: Cambridge University Press.De Houwer, A. (2009). An introduction to bilingual development. Clevedon: Multilin­gual Matters.

Dewaele, J.­M. (2008b). Dynamic emotion concepts of L2 learners and L2 users: a second language acquisition perspective. Bilingualism: Language and Cognition, 11, 173–175.

Dewaele, J.­M. (2011). The differences in self­reported use and perception of the L1 and L2 of maximally proficient bi­ and multilinguals: a quantitative and qualitative investigation. International Journal of the Sociology of Language,208, 25–51.

Dewaele, J.­M. (2013). Emotions in multiple languages. Basingstoke: Palgrave Macmillan, (2nd ed). Dewaele, J.­M., Housen, A. & Li Wei (2003). Bilingualism: beyond basic principles. Clevedon: Multilingual Matters.

Dewaele, J.­M. & Li Wei (2012). Multilingualism, empathy and multi­competence. International Journal of Multilingualism, 9, 352–366.

Dewaele, J.­M. & MacIntyre, P.D. (2014).The two faces of Janus? Anxiety and enjoy­ment in the foreign language classroom. Studies in Second Language Learning and Teaching, 4(2), 237–274.

Dewaele, J.­M. & Nakano, S. (2013). Multilinguals’ perceptions of feeling different when switching languages. Journal of Multilingual and Multicultural Development,34(2), 107–120, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01434632.2012.712133 [accessed: ], doi:10.1080/01434632.2012.712133.

Dewaele, J.­M. & Pavlenko, A. (2001–2003). Web questionnaire: bilingualism and emotions. London: University of London.

Dewaele, J.­M. & Pavlenko, A. (2016). Multi­competence and emotion. In: Li Wei & V. Cook (eds.), The Cambridge handbook of linguistic multi-competence (p. 461–477). Cambridge: Cambridge University Press.

Dewaele, J­M., & van Oudenhoven J.P. (2009). The effect of multilingualism/multi­culturalism on personality: no gain without pain for Third Culture Kids?. Interna-tional Journal of Multilingualism, 6(4), 4–113, 443–459.

Dittmar, N. (1979). Developing grammars. Heidelberg: Springer.

Downing, B.T. & Dwyer, S. (1981). Brokering among refugees in an Americancity: A case study of language contact. Paper presented at the Tenth Annual University of Wiscon­sin–Madison Linguistics Symposium. Madison, WI.

Ekiaka­Oblazamengo, J., Medina­Jiménez, M.R. & Ekiaka Nzai, V. (2014). Language brokering affects bilingual children parents’ acculturation processes in South Texas MA. International Journal of Humanities and Social Science, 4(3), http://www.ijhss­net.com/journals/Vol_4_No_3_February_2014/2.pdf [accessed: 21.01.2016].

Ellis, R. (1985). Understanding second language acquisition. Oxford: Oxford University Press.

Flores, G., Laws, M.B., Mayo, S.J. & Hardt, E.J. (2003). Errors in medical interpreta­tion and their potential clinical consequences in paediatric encounters. Paediatrics, 111, 6–14.

Fredrickson, B.L. (2003). The value of positive emotions, American Scientist, 91(4), 330–335.

Fredrickson, B.L. (2007). The broaden­and­build theory of positive emotions. In: F. Huppert, N. Baylis & B. Keverne (eds.), The science of well-being (p. 217–240). New York, NY: Oxford University Press. García­Sánchez, I.M., Orellana, M. & Hopkins, M. (2011). Facilitating intercultural communication in parent teacher conferences: Lessons from child translators. Mul-ticultural Perspectives, 13(3), 148–154, doi:10.1080/15210960.2011.594387.

Genesee, F. & Nicoladis, E. (2006). Bilingual first language acquisition. In: E. Hoff & M. Shatz (eds.), Handbook of Language Development (p. 324–342). Oxford, Eng­land: Blackwell.

Grosjean, F. (1982). Life with two languages: An introduction to bilingualism, Cam­bridge, MA: Harvard University Press.

Harris, B. (1980). How a three­year­old translates. In: Patterns of bilingualism. REL Canthology, series 8. Singapore: National University of Singapore Press.

Harris, B. (1992). Natural Translation: A Reply to Hans P. Krings. Target, 4(1), 97–103.

Herdina, P. & Jessner, U. (2002). A dynamic model of multilingualism: Perspectives of change in psycholinguistics. Clevedon: Multilingual Matters.

Hoffman, E. (1989). Lost in translation. New York, NY: Penguin Books.

Hull, P.V. (1987). Bilingualism. Two languages, two personalities. MI: University of Michigan Press.

Hull, P.V. (1990). Bilingualism: two languages, two personalities?. Unpublished, PhD thesis Berkeley: University of California.

Koven, M. (1998). Two languages in the Self/The Self in two languages: French­Por­tuguese verbal enactments and experiences of self in narrative discourse. Ethos, 26, 410–455, doi: 10.1525/eth.1998.26.4.410

Kurcz, I. (2005). Psychologia języka i komunikacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Lieblich, A., Tuval­Mashiach, R. & Zilber, T. (1998). Narrative Research, Reading, Analysis and Interpretation (Applied Social Research Methods Series, 47). Thou­sand Oaks, CA: SAGE Publications.

Love, J. & Buriel, R. (2007). Language brokering, autonomy, parent­child bonding, biculturalism, and depression: A study of Mexican American adolescents from immigrant families. Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 29(4), 472–491, doi: 10.1177/0739986307229.

MacIntyre, P.D. & Gregersen, T. (2012). The Positive­broadening emotional power of the imagination in language learning. Studies of Second Language Learning and Teaching, 2, 193–213.

Malakoff, M. & Hakuta, K. (1991). Translation skill and metalinguistic awareness in bilinguals. In: E. Bialystok (ed.), Language processing in bilingual children (p. 141–166). Oxford: Oxford University Press.

Morales, A. & Hanson, W.E. (2005). Language brokering: an integrative review of the literature. Hispanic Journal of the Behavioural Sciences, 27, 471–503.

Orellana, M.F. (1999). Space and place in an urban landscape: learning from children’s views of their social worlds. Visual Sociology, 14(1), 73–89.

Oxford dictionary: https://en.oxforddictionaries.com/definition/narrative.

Pavlenko, A. (2005). Emotions and multilingualism. Cambridge, MA: Cambridge Uni­versity Press.Pavlenko, A. (2006). Bilingual selves. In: A. Pavlenko (ed.), Bilingual minds: Emo-tional experience, expression, and representation (p. 1–33). Clevedon: Multilingual Matters.

Pavlenko, A. (2008). Emotion and emotion­laden words in the bilingual lexicon. Bi-lingualism: Language and Cognition, 11, 147–164.

Pohl, R. (2005). Wirsorgen für Verständigung. Jugendlichedolmetschen in Kiel- Metten-hof – ein Projektbericht. Berlin: Magazin­Vlg.

Schieffelin, B.B & Cochran­Smith, M. (1984). Learning to read culturally: literacy before schooling. In: H. Goelman, A. Oberg & F. Smith (eds.), Awakening to literacy(p. 3–23). Portsmouth, NH: Heinemann.

Shannon, S.M. (1990). English in the barrio: the quality of contact among immigrant children. Hispanic Journal of Behavioural Sciences, 12(3), 256–276.

Stern, H.H. (1983). Fundamental Concepts of Language Teaching. Oxford: Oxford Uni­versity Press.

Toury, G. (1980). In Search of a Theory of Translation, Tel Aviv: The Porter Institute for Poetics and Semiotics. Tel Aviv University.

Tse, L. (1995). Language brokering among Latino adolescents: prevalence, attitudes, and school performance. Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 17, 180–193.

Wang, X.L. (2008). Growing up with three languages. Clevedon: Multilingual Matters.

Wierzbicka, A. (1992). Semantics, Culture and Cognition: Universal human concepts in culture-specific configurations. New York: Oxford University Press.

Wierzbicka, A. (1999). Emotions across languages and cultures: Diversity and universals. Cambridge: Cambridge University Press.

Żytowicz, A. (2017). Language brokering undertaken by five multilingual Polish teen-agers living in the UK. Prevalence and emotions – sample study. In: D. Gabryś­Barker, D. Gałajda, A. Wojtaszek & P. Zakrajewski (eds.), Multiculturalism, Multilingualism and the Self-Studies in Linguistics and Language Learning (p. 185–198). Springer International Publishing [e­book].

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska | w formie skanu przesłać poprzez system OJS (biblioteka wydawcy).

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY-SA

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.