ESP (Specjalistyczny Język Angielski) – implikacje dotyczące nauczania
PDF (English)

Słowa kluczowe

język specjalistyczny
specjalistyczny język angielski
projekt programu nauczania
analiza potrzeb
profesjonalnie zorientowana komunikacja
dobór materiałów językowych

Jak cytować

MORSKA, L. ESP (Specjalistyczny Język Angielski) – implikacje dotyczące nauczania. Konteksty Pedagogiczne, [S. l.], v. 2, n. 9, 2017. DOI: 10.19265/KP.2017.029165. Disponível em: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/161. Acesso em: 22 lip. 2024.

Abstrakt

Niniejszy artykuł sugeruje analizę najważniejszych aspektów do­tyczących nauczania specjalistycznego języka angielskiego. Zaprezentowano naj­nowsze dane na temat analizy potrzeb ukraińskich studentów (uczelni głównie w Zachodniej Ukrainie).Wykazano zasadność zwrócenia uwagi na cechy cha­rakterystyczne nauczania specjalistycznego języka angielskiego na uczelniach wyższych. Dokonano porównania podejść i modeli projektowania kursu ESP i zaproponowano najbardziej racjonalne pomysły. Na podstawie przedstawionych badań określono aspekty, zgodnie z którymi programy nauczania, a także mate­riały szkoleniowe powinny być konstruowane.

https://doi.org/10.19265/KP.2017.029165
PDF (English)

Bibliografia

Бим, И.Л. (1991). Подход к проблемеупражнений с позициииерархиицелей и задач.// Общая методика обученияиностраннымязыкам: Хрестоматия/Сост. Леонтьев А.А., Москва: Рус. яз.

Guerid, F. & Mami, N.A. (2016). Approaches to course design comparison before implementing an ESP course for finance managers of Arcelor Mittal Algeria Com­pany. English for Specific Purposes World, 17(51), http://www.esp­world.info [ac­cessed: 12.03.2017].

Harper, D. (1986). ESP for the University. Oxford: Pergamon Press.

Hutchinson, T. & Walters, A. (1987). English for specific purposes. A learning-centred approach. Cambridge: Cambridge University Press.

Kalantzis, M. & Cope, B. (2006). The Learning by Design Guide. Melbourne: Com­mon Ground.

Mackay, R. & Mountford, A. (1978). English for specific purposes. London: Longman.

Marenzi, I. & Kantz, D. (2013). ESP course design – a multiliteracies approach. In: Reshaping learning: transforming education through the fusion of learning and techno-logy. Proceedings of the 13th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2013). Beijing, China, https://www.researchgate.net/publica­tion/259745755_ESP_Course_Design_­_A_Multiliteracies_Approach [accessed: 12.03.2017].

Панова, Л.С., Андрійко І.Ф., Тезікова С.В. та ін. (2010). Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах: підручник/– ВЦ «Академія», Kyiv.

Robinson, P. (1991). ESP Today: a practioner’s guide. UK: Prentice Hall International.

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska | w formie skanu przesłać poprzez system OJS (biblioteka wydawcy).

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY-SA

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.