Edukacja z emocjami – znaczenie wsparcia emocjonalnego dla rozwoju oraz w kształceniu dzieci i młodzieży
PDF

Słowa kluczowe

rozwój emocji u dzieci
relacje: uczniowie–nauczyciele
wpływ wsparcia emocjonalnego na rozwój dzieci
inteligencja emocjonalna

Jak cytować

ASTASZOW, B. Edukacja z emocjami – znaczenie wsparcia emocjonalnego dla rozwoju oraz w kształceniu dzieci i młodzieży. Konteksty Pedagogiczne, [S. l.], v. 1, n. 10, p. 49–60, 2018. DOI: 10.19265/KP.2018.11049. Disponível em: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/168. Acesso em: 2 mar. 2024.

Abstrakt

Choć wiedza na temat znaczenia emocji i jego świadomość w pro-cesach nauczania i komunikacji z dziećmi są bardzo rozwinięte, w praktyce wciąż ścierają się one z tradycyjnym modelem edukacji i przekonań dotyczących roli szkoły. Interakcje pomiędzy nauczycielami a uczniami często uznawane są za mniej istotne niż merytoryczna wartość przedmiotów. Wyniki badań, jak również osobiste doświadczenie autorki jako dydaktyka oraz trenera wskazują, że młodzi ludzie często zwracają uwagę na brak wsparcia emocjonalnego ze strony nauczy-cieli, co skutkuje trudnościami zarówno w szkole, jak i w życiu osobistym. Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na aspekty emocjonalne w rozwoju oraz roli nauczycieli w tych procesach, które są kluczowe dla funkcjonowania i budowania relacji w dorosłym życiu. Autorka przytacza koncepcje i badania, które potwierdzają, że wsparcie emocjonalne nauczyciela jest ważnym predyk-torem osiągnięć edukacyjnych dzieci oraz rozwoju ich umiejętności społecznych. Temat zdaje się tym bardziej istotny w obliczu współczesnych realiów. Wszech-obecna transformacja i skok technologiczny sprawiają, że również obszar edukacji wymaga przewartościowania i podjęcia nowych kierunków działań.

https://doi.org/10.19265/KP.2018.11049
PDF

Bibliografia

Białecka-Pikul, M. (2011). Wczesne dzieciństwo. W: J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka (s. 172–201). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Brock, L.L. i Curby, T.W. (2016). The role of children’s adaptability in classrooms cha-racterized by low or high teacher emotional support consistency. School Psychology Review, 45(2), 209–225.

Brzezińska, A. (2009). Nauczyciel jako organizator społecznego środowiska uczenia się. Forum Dydaktyczne, 5/6, 6–19.

Frank, D. i Bloom, P. (2010). Bred in the bone. The moral life of babies. The New York Times Magazine, https://www.nytimes.com/video/magazine/1247467772000/can--babies-tell-right-from-wrong-.html [dostęp: 19.12.2017].

Gleick, J. (2003). Szybciej: przyspieszenie niemal wszystkiego, przeł. J. Bieroń. Wydaw-nictwo Zysk i S-ka: Poznań.

Goleman, D. (2007). Inteligencja społeczna. Rebis: Poznań.

Ham, J. i Tronick, E. (2006). Infant Resilience to the Stress of the still-face. Infant and maternal psychophysiology are related. New York Academy of Sciences, 1094, 297–302.

Kielar-Turska, M. (2011). Średnie dzieciństwo – wiek przedszkolny. W: J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka (s. 202–233). Warszawa: Wydawnictwo Na-ukowe PWN.

Kołodziejczyk, A. (2011). Późne dzieciństwo – młodszy wiek szkolny. W: J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka (s. 234–258). Warszawa: Wydawnictwo Na-ukowe PWN.

Madalińska-Michalak, J. i Góralska, R. (2012). Kompetencje emocjonalne nauczyciela. Warszawa: Wolters Kluwers Polska SA.

McGonigal, K. (2016). Siła stresu. Jak stresować się mądrze i z pożytkiem dla siebie, przeł. K. Rojek. Gliwice: Wydawnictwo HELION.

Merritt, E.G., Wanless, S.B., Rimm-Kaufman, S.E. i Cameron, C. (2012). The contri-bution of teachers’ emotional support to children’s social behaviors and self-regula-tory skills in first grade. School Psychology Review, 41(2), 141–159.

Ohme, R. (2017). Emo sapiens. Harmonia emocji i rozumu. Wrocław: Wydawnictwo Bukowy Las Sp. z o.o.

Oleszkowicz, A. i Senejko, A. (2011). W: J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju czło-wieka (s. 259–286). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ostolska, M. (2016). Rola uczuć w wychowaniu szkolnym. W: E. Lewandowska--Tarasiuk, J. Łaszczyk i B. Śliwerski (red.), Pedagogika serca. Wychowanie emocjonalne w XXI wieku (s. 152–161). Warszawa: Difin SA. Repacholi, B.M., Meltzoff, A.N., Rowe, H. i Spiewak Toub, T. (2014). Infant, control thyself: Infants’ integration of multiple social cues to regulate their imitative beha-vior. Cognitive Development, 32, 46–57.

Robinson, K. (2006). Ken Robinson twierdzi, że szkoły zabijają kreatywność. Wystąpie-nie zarejestrowane online TED ideas worth spreading, https://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity?language=pl [dostęp: 19.12.2017].

Rosenthal, R. i Jacobson, L. (1968). Pygmalion in the classroom. The Urban Review, 3(1), 16–20.

Sy, T., Cote, S. i Saavedra, R. (2005). The contagious leader: Impact of the leader’s mood on the mood of group members, group affective tone, and group processes. Journal of Applied Psychology, 90(2), 295–305.

Wróbel, M. (2017). Zarażanie afektywne. O procesie transferu emocji i nastroju między ludźmi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zalewska-Bujak, M. (2014). Zarys interakcji komunikacyjnych nauczycieli z uczniami z perspektywy szkolnych doświadczeń studentów pierwszego roku pedagogiki. Kon-teksty Pedagogiczne, 1(2), 113–125.

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska | w formie skanu przesłać poprzez system OJS (biblioteka wydawcy).

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY-SA

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.