Funkcje muzyki w kontekście wspierania rozwoju dziecka
PDF

Słowa kluczowe

rozwój dziecka
funkcje muzyki
wsparcie rozwoju dziecka
wpływ muzyki na rozwój dziecka – badania

Jak cytować

PRZYBYLSKA-ZIELIŃSKA, A. Funkcje muzyki w kontekście wspierania rozwoju dziecka. Konteksty Pedagogiczne, [S. l.], v. 1, n. 10, p. 61–79, 2018. DOI: 10.19265/KP.2018.11061. Disponível em: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/169. Acesso em: 2 mar. 2024.

Abstrakt

Autorka artykułu ukazała rozwój dziecka w kontekście funkcji mu-zyki. Podkreś liła wspierającą rolę edukacji muzycznej w kształtowaniu funkcji poznawczych, psychicznych, emocjonalnych, społecznych i fizycznych dziecka. Zaprezentowała wybrane eksperymenty związane z funkcjami poznawczymi, z pamięcią, koncentracją, myśleniem przestrzennym, twórczością oraz z przed-miotami szkolnymi (matematyką, językiem polskim, językami obcymi). Muzyka, która nieodzownie łączy się z przeżywaniem, wspiera rozwój emocjonalny i spo-łeczny dziecka, jest wykorzystywana w celach terapeutycznych i rekompensacyj-nych (zaburzenia mowy). Ruch jest nieodłącznym elementem zajęć muzycznych wśród małych dzieci, co pozostaje w ścisłym związku z ich rozwojem fizycznym. Zaprezentowano liczne badania wskazujące na korelację pomiędzy muzyką a roz-wojem dziecka.

https://doi.org/10.19265/KP.2018.11061
PDF

Bibliografia

Burowska, Z. (1972). Wpływ kształcenia muzycznego na zachowanie się uczniów i na wyniki w nauce osiągane przez nich w zakresie przedmiotów ogólnokształcących. Poradnik Muzyczny, 1, 21–23.

Cassity, H.D., Henley, T.B. & Markley, R.P. (2007). The Mozart Effect: Musical Phe-nomenon or Musical Preference? A More Ecologically Valid Reconsideration. Jour-nal of Instructional Psychology, 34(1), 13–17.

Forgeard, M., Winner, E., Norton, A. & Schlaug, G. (2008). Practicing a Musical In-strument in Childhood is Associated with Enhanced Verbal Ability and Nonverbal Reasoning. PLoS ONE, 3(10), 1–8.

Grandin, T., Peterson, M. & Shaw, G.L. (1998). Spatial-Temporal versus language-analytic reasoning: the role of music. Arts Education Policy Review, 99(6), 11–14.

Ho, Y., Cheung, M. & Chan, A.S. (2003). Music Training Improves Verbal but Not Visual Memory: Cross-Sectional and Longitudinal Explorations in Children. Neuro-psychology, 17(3), 439–450.

Jabłońska, B. (2014). Socjologia muzyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.Kielar-Turska, M. (2012). Średnie dzieciństwo – wiek przedszkolny. In: J. Trempała (ed.), Psychologia rozwoju człowieka (pp. 83–96). Warszawa: PWN.

Kierzkowski, M. (2011). Rola zajęć muzycznych w rozwoju dziecka w wieku przed-szkolnym. Psychologia Rozwojowa, 16(2), 83–96.

Kilińska-Ewertowska, E. (1981). Badania nad zastosowaniem ćwiczeń muzyczno-rucho-wych w rehabilitacji dzieci z zaburzeniami mowy. Gdańsk: PWSM.

Kisiel, M. (2007). Pedagogiczno-dydaktyczne aspekty wykorzystania muzyki w stymu-lacji rozwoju dziecka. Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Kołodziejczyk, A. (2012). Późne dzieciństwo – młodszy wiek szkolny. In: J. Trempała (ed.), Psychologia rozwoju człowieka (pp. 234–258). Warszawa: PWN.

Kołodziejski, M. (2015). Muzyka i ruch w edukacji wczesnoszkolnej. Fyzioterapia a hudobné aktivity, rehabilitácia, regenerácia a zdravíe. In: E. Králová, L. Král, Z. Krajčovičová & V. Meluš (eds.), Fyzioterapia a hudobne aktivity, rehabilitacia, regeneracia a zdravie (pp. 4–12). Trečin: Trenčianska univerzity Alexandra Dubče-ka v Trenčíne.

Kołodziejski, M. (2012). Muzyka i wielostronna edukacja dziecka. Częstochowa: Wy-dawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej.

Ławrowska, B. (2006). Miejsce współczesnej scholii cantorum w powszechnej edukacji muzycznych dzieci i młodzieży. In: W.A. Sacher (ed.), Sacrum – sztuka – wychowa-nie (pp. 153–164). Kraków: Oficyna Wydawnicza “Impuls”.

Ławrowska, B. (2003). Uczeń i nauczyciel w edukacji muzycznej. Kraków: Wydawnic-two Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Łuczak, A. (2016). Od muzyki do matematyki. Kształtowanie pojęć matematycznych w eduka-cji muzycznej dzieci. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

McKelvie, P. & Low, J. (2002). Listening to Mozart does not improve children’s spatial ability: Final curtains for the Mozart effect. British Journal of Developmental Psycho-logy, 20, 241–258.

Mojs, E., Nowogrodzka, A., Piasecki, B. & Wolnowska, B. (2011). Wpływ treningu słuchowego Tomatisa na poziom funkcjonowania poznawczego u dzieci z dysfunk-cjami mowy. Neuropsychiatria i Neuropsychologia, 6(3–4), 108–112.

Nantais, K.M. & Schellenberg, E.G. (1999). The Mozart Effect: An Artifact of Prefe-rence. Psychological Science10(4), 370–373.

Nowak, B. (2014). Muzyka a rozwój emocjonalno-społeczny dzieci w wieku przed-szkolnym. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika, 9, 43–71.

Pamuła, M. (2002). Wczesne nauczania języków obcych. Kraków: Wydawnictwo Na-ukowe Akademii Pedagogicznej.

Przewęda, R. (1973). Rozwój somatyczny i motoryczny. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

Przychodzińska, M. (1989). Wychowanie muzyczne – idee, treści, kierunki rozwoju, Wa r-szawa: WSiP.

Rauscher, F.H., Gordon, L.S. & Ky, K. (1993). Music and spatial task performance.Nature, 365, 611.

Ritter, S.M. & Ferguson, S. (2017). Happy creativity: Listening to happy music faci-litates divergent thinking. PLoS ONE, 12(9), 1–14.

Sacher, W.A. (2015). Pedagogika muzyki. Teoretyczne podstawy powszechności kształ-cenia muzycznego. Kraków: Oficyna Wydawnicza “Impuls”. After: H. Danel--Bobrzyk, Muzyka we wszechstronnym wychowaniu dziecka.In:H. Danel-Bobrzyk & J. Uchyła-Zroski (eds.), Muzyka w edukacji i wychowaniu (pp. 31–40). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Sacher, W.A. (2003). Uzdolnienia muzyczne a emocjonalność dzieci wieku przedszkol-nym. In: M. Knapik (ed.), Dziecko i sztuka. Recepcja – edukacja – wsparcie – terapia (pp. 31–40). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Sacher, W.A. (2005). Aktywność muzyczna a emocjonalność dzieci w wieku wczesno-szkolnym. In: A. Białkowski (ed.), Nowe trendy w edukacji muzycznej (pp. 143–150). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Schlaug, G., Norton, A., Overy, K. & Winner, E. (2005). Effects of music training on the child’s brain and cognitive development. Annals of the New York Academy of Sciences, 1060, 219–230.

Strzelecki, W. (2010). Terapeutyczne zastosowanie muzyki. In: M. Cybulski & W. Strze-lecki (eds.), Psychologia w naukach medycznych (pp. 105–124). Poznań: Wydawnic-two Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego.

Sudak, B. (1996). Wychowawcza rola muzyki w ujęciu Arystotelesa. In: I. Marciniak (ed.), Z zagadnień poznawczych, kulturowych i dydaktycznych muzyki (pp. 45–55). Zielona Góra: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego.

Suświłło, M. (2001). Psychopedagogiczne uwarunkowania wczesnej edukacji muzycznej. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Viadero, D. (1998). Music on the Mind, https://www.edweek.org/ew/articles/1998/04/08/30music.h17.html?qs=Gottfried+Schlaug [accessed: 20.12.2017].

Viladot, L. (2017). The integration of music and mathematics education in Catalonia and England: Perspectives on theory and practice. Journal of Music Education Re-search, 2, 1–26.

Viladot, L., Hilton, C., Casals, A., Saunders, J., Aguilera, C.C., Henley, J., González--Martín, C., Prat, M. & Welch, G.F. (2017).The integration of music and mathema-tics education in Catalonia and England: Perspectives on theory and practice, https://www.researchgate.net/publication/312161042_The_integration_of_music_and_mathematics_education_in_Catalonia_and_England_Perspectives_on_theory_and_practice [accessed: 5.01.2018].

Wadsworth, B. (1998). Teoria Piageta. Poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka, przeł. M. Babiuch. Warszawa: WSiP.

Wlaźnik, K. (1996). Wychowanie fizyczne w przedszkolu: przewodnik metodyczny dla nauczyciela. Łódź: Wyd. Juka.

Wojtanowska-Janusz, B. (2014). Wpływ muzyki i edukacji muzycznej na rozwój dzieci i młodzieży. Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej, 2, 35–46.

Zhan, C. (2008). The Correlation Between Music and Math: A Neurobiology Perspec-tive, http://serendip.brynmawr.edu/exchange/serendipupdate/correlation-between-music-and-math-neurobiology-perspective [accessed: 12.12.2017].

Zuk, J., Benjamin, C., Kenyon, A. & Gaab, N. (2014). Behavioral and Neural Corre-lates of Executive Functioning in Musicians and Non-Musicians. PloS ONE, 9(6).

Zwolińska, E. (1997). Skuteczność zapamiętywania tekstów poetyckich w formie wierszy i w formie piosenek. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP.

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska | w formie skanu przesłać poprzez system OJS (biblioteka wydawcy).

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY-SA

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.