Rodzaje ćwiczeń w podręcznikach do historii w szkole podstawowej
PDF (English)

Słowa kluczowe

ćwiczenia edukacyjne
podręcznik historii
ludzie i czas
szkoła podstawowa
badania

Jak cytować

ŠIMIK, O. Rodzaje ćwiczeń w podręcznikach do historii w szkole podstawowej. Konteksty Pedagogiczne, v. 1, n. 12, 11 wrz. 2019.

Abstrakt

Artykuł dotyczy analizy ćwiczeń z podręczników klasy 4 i 5 związanych z tematem „Ludzie i czas”, według ich rodzaju. Metoda analizy treści została podzielona na kategorie (typem ćwiczenia była konkretna transformacja), a następnie porównano rodzaje ćwiczeń w podręcznikach wydanych przez sześciu wydawców. Uaktualniona wersja taksonomii Blooma stała się podstawą kategoryzacji ćwiczeń edukacyjnych. Próbka badawcza składa się z 2101 ćwiczeń edukacyjnych wykorzystywanych na lekcjach historii. Wyniki pokazują, że większość (ponad 50%) ćwiczeń dotyczy zapamiętywania treści. Ćwiczenia o wyższym stopniu trudności poznawczych (kreatywne, analityczne lub syntetyczne) pojawiają się w podręcznikach sporadycznie. Ten trend widoczny jest w podręcznikach wszystkich badanych wydawców.

https://doi.org/10.19265/KP.2019.112177
PDF (English)

Bibliografia

Demircioglu, I.H. (2010). Turkish History Teachers’ Perceptions of Primary Sources in History Textbooks. The New Educational Review, 21(2), 71–80.
Klapko, D. (2006). Evaluace učebnic jako cesta k optimalizaci výchovně-vzdělávacího procesu. (Evaluation of textbooks as a way to optimize the educational process). In: J. Maňák & D. Klapko (eds.), Učebnice pod lupou (pp. 45–51). Brno: Paido.
Knecht, P. & Lokajíčková, V. (2013). Učební úlohy jako příležitosti k rozvíjení a dosahování očekávaných výstupů: analýza koherence učebnic a RVP ZV. (Learning exercises as opportunities to develop and achieve expected outcomes: textbook coherence analysis and GEP). Pedagogika, 63(2), 167–181.
Krathwohl, D.R. (2002). A revision of Bloom's taxonomy: An overview. Theory into practice, 41(4), 212–218.
Martincová, J. (2011). Analýza učebních úloh z vlastivědy. (Analysis of learning exercises from national history and geography). Dissertation. Brno: Masarykova univerzita.
Průcha, J. (ed.). (2009). Pedagogická encyklopedie. (Pedagogical Encyclopedia). Praha: Portál.
Průcha, J., Walterová, E. & Mareš, J. (2003). Pedagogický slovník. (Pedagogical Dictionary). Praha: Portál.
Jeřábek, J. & Tupý, J. (2017). General Educational Program for primary school education. Praha: VÚP.
Salamonová, H. (2011). Učební úlohy ve vybraných učebnicích vlastivědy na ZŠ. (Learning exercises in selected textbooks of national history and geography at primary school). Brno: Masarykova univerzita.
Sikorová, Z. & Červenková, I. (2014). Styles of Textbook Use. The New Educational Review, 35(1), 112–122.
Stará, J., & Krčmářová, T. (2014). Užívání nových učebnicových materiálů učiteli 1. stupně ZŠ. Pedagogická orientace, 24(1), 77-110.
Šimik, O. (2014). Učebnice přírodovědy pohledem pedagogického výzkumu. (Elementary science textbooks from pedagogic research point of view). Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě.
Šimik, O. (2017). Syntactic and semantic difficulty of text in the history part of textbooks for the educational field of the “human and his world”. Konteksty Pedagogiczne, 1(8) 183–201.
Vaculová, I., Trna, J. & Janík, T. (2008). Učební úlohy ve výuce fyziky na 2. stupni základní školy:
vybrané výsledky CPV videostudie fyziky. (Learning exercises in teaching physics at elementary school: selected ECR results of the video study of physics). Pedagogická orientace, 18(4), 35–56.
Vránová, O. (2012). Difficult Learning Tasks in Biology Curriculum. The New Educational Review, 30(4), 30–44.

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska |  Katedra Pedagogiki Akademia Techniczno-Humanistyczna | Ul. Willowa 2 (budynek B, p. 110) | 43-309 Bielsko-Biała oraz w formie skanu przesłać poprzez system OJS.

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne