Rodzaje ćwiczeń w podręcznikach do historii w szkole podstawowej
PDF (English)

Słowa kluczowe

ćwiczenia edukacyjne
podręcznik historii
ludzie i czas
szkoła podstawowa
badania

Jak cytować

ŠIMIK, O. Rodzaje ćwiczeń w podręcznikach do historii w szkole podstawowej. Konteksty Pedagogiczne, v. 1, n. 12, p. 177-190, 28 cze. 2019.

Abstrakt

Artykuł dotyczy analizy ćwiczeń z podręczników klasy 4 i 5 związanych z tematem „Ludzie i czas”, według ich rodzaju. Metoda analizy treści została podzielona na kategorie (typem ćwiczenia była konkretna transformacja), a następnie porównano rodzaje ćwiczeń w podręcznikach wydanych przez sześciu wydawców. Uaktualniona wersja taksonomii Blooma stała się podstawą kategoryzacji ćwiczeń edukacyjnych. Próbka badawcza składa się z 2101 ćwiczeń edukacyjnych wykorzystywanych na lekcjach historii. Wyniki pokazują, że większość (ponad 50%) ćwiczeń dotyczy zapamiętywania treści. Ćwiczenia o wyższym stopniu trudności poznawczych (kreatywne, analityczne lub syntetyczne) pojawiają się w podręcznikach sporadycznie. Ten trend widoczny jest w podręcznikach wszystkich badanych wydawców.

https://doi.org/10.19265/KP.2019.112177
PDF (English)

Bibliografia

Demircioglu, I.H. (2010). Turkish History Teachers’ Perceptions of Primary Sources in History Textbooks. The New Educational Review, 21(2), 71–80.

Klapko, D. (2006). Evaluace učebnic jako cesta k optimalizaci výchovně-vzdělávacího procesu. (Evaluation of textbooks as a way to optimize the educational process). In: J. Maňák and D. Klapko (eds.), Učebnice pod lupou (pp. 45–51). Brno: Paido.

Knecht, P. and Lokajíčková, V. (2013). Učební úlohy jako příležitosti k rozvíjení a dosahování očekávaných výstupů: analýza koherence učebnic a RVP ZV. (Learning exercises as opportunities to develop and achieve expected outcomes: textbook coherence analysis and GEP). Pedagogika, 63(2), 167–181.

Krathwohl, D.R. (2002). A revision of Bloom's taxonomy: An overview. Theory into practice, 41(4), 212–218.

Martincová, J. (2011). Analýza učebních úloh z vlastivědy. (Analysis of learning exercises from national history and geography). Dissertation. Brno: Masarykova univerzita.

Průcha, J. (ed.). (2009). Pedagogická encyklopedie. (Pedagogical Encyclopedia). Praha: Portál.

Průcha, J., Walterová, E. and Mareš, J. (2003). Pedagogický slovník. (Pedagogical Dictionary). Praha: Portál.

Jeřábek, J. and Tupý, J. (2017). General Educational Program for primary school education. Praha: VÚP.

Salamonová, H. (2011). Učební úlohy ve vybraných učebnicích vlastivědy na ZŠ. (Learning exercises in selected textbooks of national history and geography at primary school). Brno: Masarykova univerzita.

Sikorová, Z. and Červenková, I. (2014). Styles of Textbook Use. The New Educational Review, 35(1), 112–122.

Stará, J., and Krčmářová, T. (2014). Užívání nových učebnicových materiálů učiteli 1. stupně ZŠ. Pedagogická orientace, 24(1), 77-110.

Šimik, O. (2014). Učebnice přírodovědy pohledem pedagogického výzkumu. (Elementary science textbooks from pedagogic research point of view). Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě.

Šimik, O. (2017). Syntactic and semantic difficulty of text in the history part of textbooks for the educational field of the “human and his world”. Konteksty Pedagogiczne, 1(8) 183–201.

Vaculová, I., Trna, J. and Janík, T. (2008). Učební úlohy ve výuce fyziky na 2. stupni základní školy:

vybrané výsledky CPV videostudie fyziky. (Learning exercises in teaching physics at elementary school: selected ECR results of the video study of physics). Pedagogická orientace, 18(4), 35–56.

Vránová, O. (2012). Difficult Learning Tasks in Biology Curriculum. The New Educational Review, 30(4), 30–44.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.