Arteterapia jako interwencja wychowawcza ukierunkowana na relacje społeczne dzieci w młodszym wieku szkolnym
PDF (English)

Słowa kluczowe

terapia sztuką
relacje rówieśnicze
nowe rozwiązania wychowawcze
edukacja elementarna

Jak cytować

SZCZELINA-SZCZOTKA, A. Arteterapia jako interwencja wychowawcza ukierunkowana na relacje społeczne dzieci w młodszym wieku szkolnym. Konteksty Pedagogiczne, v. 1, n. 12, 11 wrz. 2019.

Abstrakt

Dzieci w młodszym wieku szkolnym przechodzą okres wzmożonego nabywania kompetencji emocjonalno-społecznych, a także zawiązywania pierwszych relacji interpersonalnych. Ważne jest, by proces ten przebiegał harmonijnie i był właściwie stymulowany. W dobie współczesnych zagrożeń jest to wyzwanie dla pedagogów, które zmusza do poszukiwania nowych, atrakcyjnych, a zarazem prostych dla dzieci metod oddziaływania wychowawczego – by mało inwazyjnie, dyskretnie i subtelnie wpływać na młodego człowieka oraz jego motywacje w obszarze umiejętności emocjonalno-społecznych z zakresu relacji rówieśniczych. Niniejszy tekst jest opisem badań nad wykorzystaniem metod arteterapeutycznych w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym w obszarze relacji rówieśniczych. Autorka stara się dowieść, że arteterapia może stać się odpowiedzią na współczesne wyzwania wychowawcze i wpływać na relacje rówieśnicze dzieci w młodszym wieku szkolnym.

https://doi.org/10.19265/KP.2019.112105
PDF (English)

Bibliografia

Chmielniecka-Płaskota, A., Łoza, B. & Szulc, W. (2014). Podstawy arteterapii [The Basics of Art Therapy] In: A. Chmielniecka-Płaskota & B. Łoza (eds.), Arteterapia [Art Therapy], PART 1 (pp. 13–20). Warszawa: Difin.
Florczykiewicz, J. (2015). Interdyscyplinarność arteterapii – sztuka jako przestrzeń działania arteterapeutycznego, Student niepełnosprawny [The Interdisciplinarity of Art Therapy - Art as a Therapeutic Space. A Disabled Student]. Szkice i Rozprawy [Sketches and Dissertations], 15(8), pp. 25–42.
Gilroy, A. (2009). Arteterapia – badania i praktyka [Art Therapy – Research and Practice]. Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
Glińska-Lachowicz, A. (2010). Arteterapia w warsztacie pedagoga resocjalizacyjnego – opinie studentów (doniesienie z badań własnych) [Art Therapy in the Work of a Rehabilitation Pedagogue - Student Opinions (A Report from Own Research)]. In: W. Szulc (ed.), Arteterapia jako dyscyplina akademicka w krajach europejskich [Art Therapy as an Academic Discipline in European Countries] (pp. 151–164). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Gładyszewska-Cylulko, J. (2007). Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizację i inne techniki arteterapii [Supporting the Development of Shy Children through Visualization and Other Art Therapy Techniques]. Kraków: Impuls.
Gładyszewska-Cylulko, J. (2011). Arteterapia w pracy pedagoga [Art Therapy in the Work of a Teacher]. Kraków: Impuls.
Gulińska-Grzeluszka, D. (2011). Muzykoterapia dzieci agresywnych [Music Therapy for Aggressive Children]. Łódź: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Łodzi.
Janicki, A. (1990).Arteterapia [Art. Therapy]. In: L. Hanek i M. Passella (eds.), Arteterapia [Art Therapy] (pp. 14–22). Wrocław: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
Kuciapiński, M.J. (2013). Wpływ arteterapii na rozwój osobowy dzieci w wieku przedszkolnym [The Impact of Art Therapy on the Personal Development of Preschool Children]. Pedagogika Rodziny [Family Pedagogy], 3(3), pp. 17–35.
Malinowska, J., Jabłońska, M. (2016). Przez edukację artystyczną i środowiskową do zrównoważonego rozwoju [Through Artistic and Environmental Education to Sustainable Development]. Konteksty Pedagogiczne [Pedagogical Contexts]1(6), pp. 67–85.
Pikała, A. & Sasin, M. (2016). Arteterapia, scenariusze zajęć [Art Therapy, Class Scenarios]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Szabelska, G. (2012).Diagnostyczna funkcja terapii sztuką: zastosowanie analizy rysunku rodziny w procesie wczesnego rozpoznawania dziecka krzywdzonego w środowisku rodzinnym [The Diagnostic Function of Art Therapy: the Use of Family Drawing Analysis in the Process of Early Recognition of Child Abuse in Family Environment]. In: B. Kaczorowska & W. Karolak (eds.), Arteterapia. Od rozważań nad teorią do zastosowań praktycznych [Art Therapy. From Theoretical Considerations to Practical Applications] (pp. 297–314). Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska |  Katedra Pedagogiki Akademia Techniczno-Humanistyczna | Ul. Willowa 2 (budynek B, p. 110) | 43-309 Bielsko-Biała oraz w formie skanu przesłać poprzez system OJS.

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne