Językowe reprezentacje doświadczania relacji w komunikacji dziecka i nauczyciela
Konteksty Pedagogiczne nr 1(14)/2020
pdf (English)

Słowa kluczowe

komunikacja
dziecko
nauczyciel
relacja
asymetria relacji
wypowiedzi relacyjne

Jak cytować

ROSTAŃSKA, E. Językowe reprezentacje doświadczania relacji w komunikacji dziecka i nauczyciela. Konteksty Pedagogiczne, v. 1, n. 14, p. 27-46, 30 cze. 2020.

Abstrakt

Porozumiewanie się dziecka i nauczyciela w sytuacjach edukacyjnych stanowi szczególną formę komunikacji, opartą na diadycznej strukturze i relacjach osób w nim uczestniczących. Jej specyfika wyrażana jest w różnych typach wypowiedzi, demonstrujących diadyczność sytuacji edukacyjnej i asymetrię relacji. Należą do nich wypowiedzi akceptujące samodzielność dziecka, stanowiące o gotowości do pomocy, wypowiedzi potwierdzające zależność dziecka, wypowiedzi potwierdzające niezależność nauczyciela i wypowiedzi dziecka eksponujące siebie. Ich występowanie stanowi o jakości edukacji, a rozpoznawanie i tworzenie przez właściwe zastosowanie odpowiedniej relacji z uczniem jest niezbędną umiejętnością nauczyciela.

https://doi.org/10.19265/kp.2020.1.14.241
pdf (English)

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Bibliografia

Adamek, I. (2014). Jakość edukacji dziecka/ucznia – nauczyciele jako przewodnicy w uczeniu się [Quality of Child/Student Education – Teachers as Learning Guides]. In: I. Adamek & B. Olszewska (eds.), Pomiędzy dwoma edukacjami. Nauczyciel wczes-nej edukacji dziecka wobec zmian [Between Two Educations. Early School Education Teacher in the Face of Change] (pp. 15–26). Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi.
Zobacz w Google Scholar

Bochno, E. (2004). Rozmowa jako metoda oddziaływania wychowawczego [Conversation as a Method of Educational Influence]. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Zobacz w Google Scholar

Eggins, S. & Martin, J.R. (2001). Gatunki i rejestry dyskursu [Genres and Registers of Discourse]. In: T.A. Van Dijk (ed.), Dyskurs jako struktura i proces [Discourse as Structure and Process], transl. T. Dobrzyńska & G. Grochowski (pp. 153–182). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Flick, U. (2012). Projektowanie badania jakościowego [Designing Qualitative Research], transl. P. Tomanek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Frydrychowicz, S. (2005). Sposoby i wymiary komunikowania interpersonalnego a rozwój człowieka [Ways and Dimensions of Interpersonal Communication and Human Development]. Psychologia Rozwojowa, 10(3), 93–100.
Zobacz w Google Scholar

Gibbs, G. (2015). Analizowanie danych jakościowych [Analyzing Qualitative Data]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Harwas-Napierała, B. (2006). Komunikacja interpersonalna w rodzinie [Interpersonal Family Communication]. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Zobacz w Google Scholar

Kojs, W. (2014). O strukturze i funkcjach rozmowy w procesach kształcenia [On the Structure and Functions of Conversation in Educational Processes]. In: A. Karpińska & N. Zinczuk (eds.), Dydaktyczna refleksja o edukacyjnych priorytetach [Didactic Reflection on Educational Priorities] (pp. 179–200). Warszawa: Żak.
Zobacz w Google Scholar

Miles, M.B. & Huberman, A.M. (2000). Analiza danych jakościowych [Qualitative Data Analysis], transl. S. Zabielski. Białystok: Trans Humana.
Zobacz w Google Scholar

Nęcki, Z. (2000). Komunikacja międzyludzka [Interpersonal Communication]. Kraków– Kluczbork: Antykwa.
Zobacz w Google Scholar

Oelszlaeger-Kosturek, B. (2018). Nauczyciel i uczeń. Teoria i praktyka odbioru oraz transmisji informacji w edukacji wczesnoszkolnej [Teacher and Student. Theory and Practice of Receiving and Transmitting Information in Early School Education]. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Zobacz w Google Scholar

Ostrowska, U. (2000). Dialog w pedagogicznym badaniu jakościowym [Dialogue in a Qualitative Pedagogical Study]. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Zobacz w Google Scholar

Retter, H. (2005). Komunikacja codzienna w pedagogice [Everyday Communication in Pedagogy]. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Zobacz w Google Scholar

Rostańska, E. (2010). Dziecko i dorosły w rozmowie [A Child and an Adult in Conversation]. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Zobacz w Google Scholar

Rostańska, E. (2016). Komunikacyjne relacje między dzieckiem i nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej [Communication Relations Between a Child and an Early School Education Teacher]. In: K. Kraszewski & I. Paśko (eds.), Aktywność poznawcza i działaniowa dzieci w badaniach pedagogicznych [Cognitive and Operational Activity of Children in Pedagogical Research] (pp. 37–44). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zobacz w Google Scholar

Rostańska, E. (2018). Trudna komunikacja – trudna edukacja [Difficult Communication – Difficult Education]. Konteksty Pedagogiczne, 1(10), 37–48.
Zobacz w Google Scholar

Rostańska, E. (2019). Trudna komunikacja. Porozumiewanie się dziecka i dorosłego w rodzinie i szkole [Difficult Communication. Child-Adult Communication in Family and School]. In: M. Cywińska (ed.), Edukacyjne przestrzenie sytuacji trudnych dzieci [Educational Situational Spaces of Difficult Children] (pp. 349–369). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Zobacz w Google Scholar

Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją [Methodology of Educational Research]. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
Zobacz w Google Scholar

Van Dijk, T.A. (2001). Badania nad dyskursem [Discourse Analysis]. In: T.A. Van Dijk (ed.), Dyskurs jako struktura i proces [Discourse as Structure and Process], transl. T. Dobrzyńska & G. Grochowski (pp. 9–45). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Zalewska-Bujak, M. (2017). Obraz szkolnych relacji komunikacyjnych nauczyciela z uczniami [An Image of Teacher-Student Communication Relations]. Konteksty Pedagogiczne, 2(9), 59–76.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Copyright (c) 2020 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/