Trudna komunikacja – trudna edukacja. Porozumiewanie się ucznia i nauczyciela jako przestrzeń szkoły
PDF

Słowa kluczowe

komunikacja
edukacja
szkoła

Jak cytować

ROSTAŃSKA, E. Trudna komunikacja – trudna edukacja. Porozumiewanie się ucznia i nauczyciela jako przestrzeń szkoły. Konteksty Pedagogiczne, [S. l.], v. 1, n. 10, p. 37–48, 2018. DOI: 10.19265/KP.2018.11037. Disponível em: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/167. Acesso em: 2 mar. 2024.

Abstrakt

Szkoła to przestrzeń komunikacji dziecka z dorosłym. Komuni-kacja ucznia i nauczyciela odgrywa znaczące role i podlega zmianom. Zmiany te są wielowymiarowe. Ich szczególne cechy to asymetria kontaktu, relacyjność, otwartość lub jej brak, wyjaśnianie i demonstrowanie siebie. Modelują one poro-zumiewanie się dziecka z nauczycielem i stanowić mogą o trudnościach i jakości przebiegu edukacji.

https://doi.org/10.19265/KP.2018.11037
PDF

Bibliografia

Adamek, I. (2011). Uczenie uczenia się – wspieranie edukacyjne ucznia. W: I. Adamek i Z. Zbróg (red.), Wczesna edukacja dziecka wobec wyzwań współczesności (s. 11–30). Kraków: Libron.

Adler, R.B., Rosenfeld, L.B. i Proctor II, R.F. (2006). Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Barnes, D. (1988). Nauczyciel i uczniowie. Od porozumiewania się do kształcenia. Wa r-szawa: WSiP.

Brzezińska, A. i Lutomski, G. (red.). (1994). Dziecko w świecie ludzi i przedmiotów.Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.Brzezińska, A. (2000). Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Na-ukowe „Scholar”.

Buber, M. (1992). Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych. Warszawa: PAX.

Derbis, R. (2000). Doświadczanie codzienności. Częstochowa: WSP.

Filipiak, E. (2002). Konteksty rozwoju aktywności językowej dzieci w wieku wczesno-szkolnym. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.Frydrychowicz, S. (2005). Sposoby i wymiary komunikowania interpersonalnego a rozwój człowieka. Psychologia Rozwojowa, 10(3), 93–100.

Gaweł-Luty, E. (2001). Komunikacja szkolna, jako podstawowy warunek socjalizacji ucznia. W: W. Kojs (red.), Procesy komunikacyjne w szkole. Wyznaczniki, tendencje, problemy (s. 231). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Gnitecki, J. (2001). Komunikacja symboliczna w systemach edukacyjnych opartych na metarealistycznych podstawach.W: W. Kojs (red.), Procesy komunikacyjne w szkole. Wyznaczniki, tendencje, problemy (s. 27–46). Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Grochowalska, M. (2004). Kompetencje komunikacyjne nauczycieli a edukacja. W: B. Mu-chacka i K. Kraszewski (red.), Kształcenie nauczycieli przedszkoli i klas początkowych w okresie przemian edukacyjnych (s. 28–39). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Aka-demii Pedagogicznej.

Harwas-Napierała, B. (2006). Komunikacja interpersonalna w rodzinie. Poznań: WN UAM.

Klus-Stańska, D. (2000). Konstruowanie wiedzy w szkole. Olsztyn: Wydawnictwo W-M.

Maleszyk, Z. (2000). Rozwijanie sprawności językowych w nauczaniu początkowym. W: R. Mrózek (red.), Język w przestrzeni edukacyjnej (s. 63–72). Katowice: Wydaw-nictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Marek, E. i Grochala, M. (2011). Sytuacja dziecka sześcioletniego w przestrzeni edukacyjnej. W: I. Adamek i Z. Zbróg (red.), Dziecko-uczeń a wczesna edukacja(s. 125–142). Kraków: Libron.

Meighan, R. (1994). Socjologia edukacji, przeł. E. Kiszkurno-Koziej, Z. Knutsen, P. Kwie-ciński. Toruń: UMK.

Ostrowska, U. (2000). Dialog w pedagogicznym badaniu jakościowym. Kraków: Impuls.

Retter, H. (2005). Komunikacja codzienna w pedagogice. Gdańsk: GWP.

Rittel, T. (1995). Podstawy lingwistyki edukacyjnej. Kraków: WN WSP.

Rostańska, E. (2010). Dziecko i dorosły w rozmowie. Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Rostańska, E. (1997). Klasa pierwsza – rodzina, dziecko, szkoła. W: I. Nowakowska--Kempny (red.), Śląsk w badaniach językoznawczych: Badanie pogranicza językowo--kulturowego polsko-czeskiego. T. 3: Rodzina: język – tradycja – tożsamość (s. 29–38).Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Rostańska, E. (1995). Rozmowa w szkole. Mówienie i słuchanie w klasach początkowych. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.

Rostańska, E. (2002). Wzorce językowe w edukacji zintegrowanej. W: J. Jakóbow-ski i A. Jakubowicz-Bryx (red.), Integracja w edukacji. Dylematy teorii i praktyki (s. 371–376). Bydgoszcz: WU Akademii Bydgoskiej.

Rutkowiak, J. (1992). O dialogu edukacyjnym. Rusztowanie kategorialne. W: J. Rut-kowiak (red.), Pytania, dialog, wychowanie (s. 13–53). Warszawa: PWN.

Schaffer, H.R. (2005). Psychologia dziecka, przeł. A. Wojciechowski. Warszawa: PWN.

Stewart, J. (red.). (2005). Mosty zamiast murów, przeł. J. Suchocki i in. Warszawa: PWN.

Wawrzyniak-Beszterda, R. (2002). Doświadczenia komunikacyjne uczniów w czasie lek-cji. Kraków: „Impuls”.

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska | w formie skanu przesłać poprzez system OJS (biblioteka wydawcy).

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY-SA

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.