Zachowania komunikacyjne dzieci w wieku przedszkolnym z uszkodzonym słuchem oraz słyszących urodzonych w rodzinach słyszących
Konteksty Pedagogiczne nr 1(14)/2020
pdf (English)

Słowa kluczowe

komunikacja dzieci z uszkodzonym słuchem
zachowania komunikacyjne
rozwój mowy
wada słuchu
wiek przedszkolny

Jak cytować

JEDLIŃSKA, A. Zachowania komunikacyjne dzieci w wieku przedszkolnym z uszkodzonym słuchem oraz słyszących urodzonych w rodzinach słyszących. Konteksty Pedagogiczne, v. 1, n. 14, p. 83-102, 30 cze. 2020.

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie różnic w poziomie komunikacji dzieci przedszkolnych z głęboką i znaczną wadą słuchu oraz porównanie ich poziomu z poziomem dzieci w normie słuchowej. Wszystkie wyodrębnione grupy pochodzą z rodzin słyszących. Na podstawie badań ustalono poziom umiejętności językowych dzieci z głęboką i znaczną wadą słuchu i porównano go z poziomem osiągniętym przez dzieci słyszące, co umożliwiło określenie stopnia rozwoju mowy (normatywny, opóźniony czy zaburzony u dzieci z grupy badanej). Uzyskane wyniki potwierdziły istnienie różnic ilościowo-jakościowych pomiędzy dziećmi należącymi do badanych grup. Analiza poszczególnych podkategorii wykazała ciekawą zależność: ważniejszą rolę odgrywa „dopasowanie językowe” (mode match), czyli wspólnota doświadczeń językowych pomiędzy dzieckiem niedosłyszącym a jego słyszącą matką, niżpoziom funkcjonowania werbalnego dzieci per se.

https://doi.org/10.19265/kp.2020.1.14.245
pdf (English)

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Bibliografia

Bokus, B. & Shugar, G.W. (eds.). (2007). Psychologia języka dziecka [Child Language Psychology]. Gdańsk: GWP.
Zobacz w Google Scholar

Emiluta-Rozya, D. (1994). Wymowa dzieci niedosłyszących [Pronunciation of Hearing Impaired Children]. In: S. Grabias (ed.), Głuchota a język [Deafness and Language] (pp. 177–182). Lublin: UMCS.
Zobacz w Google Scholar

Gałkowski, T. & Łukaszewicz, A. (2003). Rozwijanie interakcji komunikacyjnych u małych dzieci głuchych [Developing Communication Interactions in Young Deaf Children]. In: M. Świdziński & T. Gałkowski (eds.), Studia nad kompetencją językową i komunikacyjną niesłyszących [Studies on the Language and Communication Competence of the Hearing Impaired] (pp. 221–235). Warszawa: Wydawnictwa UW.
Zobacz w Google Scholar

Gałkowski, T., Kunicka-Kaiser, I. & Smoleńska, J. (1978). Psychologia dziecka głuchego [Psychology of the Deaf Child]. Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Geers, A.E. (2003). Predictors of Reading Skill Development in Children with Early Cochlear Implantation. Ear and Hearing, 24, 59–69.
Zobacz w Google Scholar

Geers, A.E., Brenner, C., Nicholas, J., Uchanski, R., Tye-Murray, N. & Tobey, E. (2002). Rehabilitation Factors Contributing to Implant Benefit in Children. Acta Oto-Rhino–Laryngol. Suppl., 189, 127–130.
Zobacz w Google Scholar

Geppert, L. (1968). Źródła i trudności w przyswajaniu języka przez dzieci głuche [Sources and Difficulties in Language Acquisition by Deaf Children]. Warszawa: PZL.
Zobacz w Google Scholar

Grabias, S. (1994). Język w nauczaniu niesłyszących. Zasady programowania systemu komunikacyjnego [Language in Teaching Deaf People. Principles of Programming a Communication System]. In: S. Grabias (ed.), Głuchota a język [Deafness and Language] (pp. 185–221). Lublin: UMCS.
Zobacz w Google Scholar

Gunia, G. (2006). Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy. Wybrane problemy teorii i praktyki surdologopedycznej [Speech Therapy for Children with Hearing and Speech Disorders. Selected Problems of Theory and Practice]. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Zobacz w Google Scholar

GUS [Central Statistical Office of Poland] (2016). Health Condition of the Polish Population in 2014, Warsaw.
Zobacz w Google Scholar

Krakowiak, K. (2006). Szkice o wychowaniu dzieci z uszkodzeniami słuchu [Sketches about Raising Children with Hearing Impairments]. Lublin: UMCS.
Zobacz w Google Scholar

Krakowiak, K. (2012). Dar języka [The Gift of Language]. Lublin: Wydawnictwa KUL.
Zobacz w Google Scholar

Krakowiak, K. & Panasiuk, M. (1992). Umiejętności komunikacyjne dziecka z uszkodzonym słuchem [Communication Skills of a Child with Hearing Impairment]. Lublin: UMCS.
Zobacz w Google Scholar

Kurkowski, Z.M. (1996). Mowa dzieci sześcioletnich z uszkodzonym narządem słuchu [Speech of Six-Year-Old Children with Damaged Hearing Organs]. Lublin: UMCS.
Zobacz w Google Scholar

Kurkowski, Z.M. (2001). Rozwój funkcji słuchowych u małego dziecka [The Development of Hearing Functions in a Small Child]. Audiofonologia, 21, 23–34.
Zobacz w Google Scholar

Kushalnagar, P., Krull, K. & Hannay, J. (2007). Intelligence, Parental Depression, and Behavior Adaptability in Deaf Children Being Considered for Cochlear Implantation. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 12(3), 335–349.
Zobacz w Google Scholar

Lorenc, A. (2019). Wymowa dzieci niesłyszących [Pronunciation of Deaf Children]. In: E. Muzyk-Furtak (ed.), Surdologopedia teoria i praktyka [Speech Therapy for the Deaf and Hard of Hearing. Theory and Practice] (pp. 193–212). Gdańsk: Harmonia.
Zobacz w Google Scholar

Polat, F. (2003). Factors Affecting Psychosocial Adjustment of Deaf Students. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 8, 325–339.
Zobacz w Google Scholar

Rakowska, A. (1992). Rozwój systemu gramatycznego u dzieci głuchych [Development of Grammatical System in Deaf Children]. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP.
Zobacz w Google Scholar

Stachyra, J. (2001). Zdolności poznawcze i możliwości umysłowe uczniów z uszkodzonym słuchem [Cognitive and Mental Abilities of Students with Hearing Impairment]. Lublin: UMCS.
Zobacz w Google Scholar

Szkiełkowska, A. (2019). Głos a zaburzenia słuchu u dzieci [Voice and Hearing Impairment in Children]. In: E. Muzyk-Furtak (ed.), Surdologopedia teoria i praktyka [Speech Therapy for the Deaf and Hard of Hearing. Theory and Practice] (pp. 212–229). Gdańsk: Harmonia.
Zobacz w Google Scholar

Vaccari, C. & Marschark, M. (1997). Communication between Parents and Deaf Children: Implications for Social-Emotional Development. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 38, 793–801.
Zobacz w Google Scholar

Wallis, D., Musselman, C. & MacKay, S. (2004). Hearing Mothers and their Deaf Children: The Relationship between Early, Ongoing Mode Match and Subsequent Mental Health Functioning in Adolescents. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 9(1), 2–14.
Zobacz w Google Scholar

Woźniak, A. (2011). Zachowania komunikacyjne dzieci z wadą słuchu a funkcjonowanie psychospołeczne ich matek [Communication Behaviors of Children with Hearing Impairment and Psychosocial Functioning of their Mothers]. Unpublished Doctoral Dissertation, supervisor – dr hab., Prof. APS J. Rola. Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej.
Zobacz w Google Scholar

Vygotsky, L.S. (1971). Nauczanie a rozwój w wieku przedszkolnym [Teaching and Development at Preschool Age]. In: L.S. Vygotsky, Wybrane prace psychologiczne [Selected Psychological Works] (pp. 517–530). Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Yoshinaga-Itano, C. (2003). From Screening to Early Identification and Intervention: Discovering Predictors to Successful Outcomes or Children with Significant Hearing Losses. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 8(1), 11–30.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.