Od kompetencji osobowych do „kompetentnego systemu”. Kompetencje nauczyciela edukacji przedszkolnej w świetle raportu Competence Requirements in Early Childhood Education and Care (2011)
Konteksty Pedagogiczne nr 2(15)/2020
pdf (English)

Słowa kluczowe

kompetencje nauczycielskie
edukacja przedszkolna

Jak cytować

ORDON, U. Od kompetencji osobowych do „kompetentnego systemu”. Kompetencje nauczyciela edukacji przedszkolnej w świetle raportu Competence Requirements in Early Childhood Education and Care (2011). Konteksty Pedagogiczne, v. 2, n. 15, p. 79-96, 30 grudz. 2020.

Abstrakt

Artykuł przybliża nowe ujęcie kompetencji nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, przedstawione w raporcie Competence Requirements in Early Childhood Education and Care. Dokument ten powstał w wyniku badań nad organizacją i jakością opieki, wychowania i edukacji dzieci najmłodszych w wybranych krajach europejskich, zrealizowanych w latach 2010–2011 przez międzynarodowy zespół badawczy. Jego autorzy rekomendują holistyczne ujęcie osób i placówek zajmujących się dziećmi, sytuując je w tzw. kompetentnym systemie. Ma on obejmować tradycyjne żłobki i przedszkola, a także instytucje opieki zdrowotnej, pomocy społecznej oraz administracji państwowej wyposażone w wiedzę, umiejętności praktyczne oraz wspólny system wartości gwarantujący najwyższą jakość usług świadczonych na rzecz najmłodszych i ich rodzin. Koncepcja ta bazuje na przekonaniu o potrzebie całościowego ujęcia potrzeb dziecka i systemowej organizacji służb zaangażowanych w ich zaspokajanie. Autorzy kompetentnego systemu edukacji przedszkolnej podkreślają też znaczenie refleksyjności wszystkich uczestników systemu, mając na uwadze stałe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz ciągłą aktualizację zadań zgodnie z dynamiką zmian społecznych.

https://doi.org/10.19265/kp.2020.2.15.270
pdf (English)

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Bibliografia

Biliński, M. (2006). Kompetencje muzyczne nauczycieli wychowania przedszkolnego [Musical Competence of Preschool Education Teachers]. In: E. Smak (ed.), Nauczyciel w edukacji przedszkolnej [Teacher in Preschool Education] (pp. 97–104). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
Zobacz w Google Scholar

Czerepaniak-Walczak, M. (1997). Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji nauczyciela [Aspects and Sources of Professional Reflection of the Teacher]. Toruń: Wydawnictwo Edytor.
Zobacz w Google Scholar

Gołębniak, B.D. (1998). Zmiany edukacji nauczycieli. Wiedza – biegłość – refleksyjność [Changes in Teacher Education. Knowledge – Fluency – Reflexivity]. Toruń–Poznań: Wydawnictwo Edytor.
Zobacz w Google Scholar

Just, M. (2006). Kompetencje nauczycieli w zakresie kształcenia artystycznego dzieci w wieku przedszkolnym [Competence of Teachers in Artistic Education of Preschool Children]. In: E. Smak (ed.), Nauczyciel w edukacji przedszkolnej [Teacher in Preschool Education] (pp. 85–95). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
Zobacz w Google Scholar

Kamińska, A. (2014). Nabywanie kompetencji kluczowych przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zmieniającym się świecie edukacyjnym i społecznym [Acquisition of Key Competences by Early Childhood Education Teachers in a Changing Educational and Social World]. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 1(31), 53–68. DOI: 10.14632/eetp_31.4.
Zobacz w Google Scholar

Kamińska, K. (2007). Nauczyciel wychowania przedszkolnego wobec wielokulturowości [Preschool Teacher in the Face of Multiculturalism]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Klim-Klimaszewska, A. (2005). Pedagogika przedszkolna [Preschool Pedagogy]. Warszawa: Polski Instytut Wydawniczy.
Zobacz w Google Scholar

Klim-Klimaszewska, A. & Jagiełło, E. (2013). Nauczyciel przedszkola w społeczeństwie wielokulturowym [The Preschool Teacher in a Multicultural Society]. Chowanna, 2, 193–201.
Zobacz w Google Scholar

Kochanowska, E. (2016). Zaangażowanie nauczycieli edukacji elementarnej w doskonalenie kompetencji zawodowych. Komunikat z badań [Involvement of Early Education Teachers in the Improvement of Professional Competences. A Statement from Research]. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika, 13, 195–205.
Zobacz w Google Scholar

Lillvist, A., Sandberg, A., Seridan, S. & Williams, P. (2014). Preschool Teacher Competence Viewed from the Perspective of Students in Early Childhood Teacher Education. Journal of Education for Teaching, 40(1), 3–19. DOI: 10.1080/02607476.2013.864014.
Zobacz w Google Scholar

Męczkowska, A. (2003). Kompetencja [Competence]. In: T. Pilch (ed.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku [The Pedagogical Encyclopedia of the XXI Century], Vol. 2 (pp. 693–696). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie “Żak”.
Zobacz w Google Scholar

Miksa, W. (2017). Powszechna dwujęzyczność z językiem angielskim – pieśń przyszłości czy konieczność na tu i teraz? [Common Bilingualism with English – a Song of the future or a Necessity Here and Now?]. In: L. Kataryńczuk-Mania, M. Magda-Adamowicz & A. Olczak (eds.), Pedagogika przedszkolna szansą na świadome budowanie potencjału dziecka [Preschool Pedagogy as a Chance to Consciously Build the Child’s Potential] (pp. 160–169). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Zobacz w Google Scholar

Oleksiak, P. (2010). Kompetencje – uzgodnienia terminologiczne [Competencies – Terminology Arrangements]. In: E. Przygońska (ed.), Nauczyciel. Rozwój zawodowy i kompetencje [Teacher. Professional Development and Competences] (pp. 66–73). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Zobacz w Google Scholar

Puślecka, D. (2006). Kompetencje informatyczne nauczyciela przedszkola [IT Competence of a Kindergarten Teacher]. In: E. Smak (ed.), Nauczyciel w edukacji przedszkolnej [Teacher in Preschool Education] (pp. 105–115). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
Zobacz w Google Scholar

Sajdak, A. (2013). Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej [Paradigms of Student Education and Supporting the Development of Academic Teachers. Theoretical Foundations of Academic Didactics]. Kraków: Impuls.
Zobacz w Google Scholar

Urban, M., Vandenbroeck, M., Lazzari, A., Van Laere, K. & Peeters, J. (2011). Competence Requeierments in Early Childhood Education and Care. Final Report. London– Ghent: University of East London–Universiteit Gent.
Zobacz w Google Scholar

Waloszek, D. (2006). Pedagogika przedszkolna. Metamorfoza statusu i przedmiotu badań [Preschool Pedagogy. The Metamorphosis of Status and Subject of Research]. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
Zobacz w Google Scholar

Wosik-Kawala, D. & Zubrzycka-Maciąg, T. (eds.) (2013). Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela [Diagnostic and Therapeutic Competences of the Teacher]. Kraków: Impuls.
Zobacz w Google Scholar

Żegnałek, K. (ed.) (2008). Kompetencje nauczyciela edukacji początkowej [Competence of Early Education Teacher]. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.