Uzdolnienia dzieci w wieku przedszkolnym w opinii rodziców
Konteksty Pedagogiczne nr 2(15)/2020
pdf (English)

Słowa kluczowe

uzdolnienia
zdolności
sukces
rodzice
przedszkole

Jak cytować

SZYMCZYK, L. Uzdolnienia dzieci w wieku przedszkolnym w opinii rodziców. Konteksty Pedagogiczne, v. 2, n. 15, p. 183–205, 30 grudz. 2020.

Abstrakt

Artykuł podejmuje problematykę uzdolnień dzieci w wieku przedszkolnych. Na podstawie przeprowadzonych badań i analizy literatury przedmiotu omówiono zagadnienia związane z rozwojem uzdolnień przedszkolaków. Przedstawiono najczęściej obserwowane uzdolnienia, ich diagnozę oraz sposoby wsparcia dziecka uzdolnionego. Podkreślono konieczność współpracy rodziców i placówki przedszkolnej. Zwrócono uwagę na trudności, z jakimi borykają się rodzice dzieci uzdol-nionych. Wnioski oraz praktyczne rady i wskazówki wynikające z badań i analizy literatury przedmiotu mogą być wykorzystane w praktyce pedagogicznej, aby stymulować rozwój dziecięcych uzdolnień.

https://doi.org/10.19265/kp.2020.2.15.277
pdf (English)

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Bibliografia

Bates, J. & Munday, S. (2005). Dzieci zdolne, ambitne i utalentowane [Able, Gifted and Talented], transl. R. Waliś. Warszawa: Wydawnictwo Liber.
Czelakowska, D. (2007). Inteligencja i zdolności twórcze dzieci w początkowym okresie edukacji [Intelligence and Creative Abilities of Children in the Initial Period of Education]. Kraków: Impuls.
De Bono, E. (1995). Naucz się myśleć kreatywnie. Podręcznik twórczego myślenia dla dorosłych i dla dzieci [De Bono’s Thinking Course], transl. M. Madaliński. Warszawa: Wydawnictwo Prima.
Dobrodzicka, G. (1999). Ewolucja wartości rodzinnych [Evolution of Family Values]. In: L. Beskid (ed.), Zmiany w życiu Polaków w gospodarce rynkowej [Changes in the Lives of Poles in the Market Economy] (pp. 141–158). Warszawa: Wydawnictwo IFiSPAN.
Fecher-Sędzicka, I., Ochmańska, B. & Odrobina, W. (2012). Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I–III szkoły podstawowej. Poradnik dla nauczyciela [Developing Mathematical Interests and Skills of Students in Grades 1–3 of Primary School. Teacher’s Guidebook]. Warszawa: Wydawnictwo Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Giza, T. (2008a). Dziecko zdolne w przedszkolu [Gifted Child in Kindergarten]. In: I. Stańczak (ed.), Wspieranie rozwoju zdolności uczniów w edukacji wczesnoszkolnej. Teoria i praktyka [Supporting the Development of Students’ Aptitudes in Early Childhood Education. Theory and Practice] (pp. 25–26). Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP.
Giza, T. (2008b). Problemy diagnozowania zdolności dzieci [Problems in Diagnosing Children’s Aptitudes]. In: I. Stańczak (ed.), Wspieranie rozwoju zdolności uczniów w edukacji wczesnoszkolnej. Teoria i praktyka [Supporting the Development of Students’ Aptitudes in Early Childhood Education. Theory and Practice] (pp. 13–15). Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP.
Giza-Poleszczuk, A. (2000). Przestrzeń społeczna [Social Space]. In: A. Giza-Poleszczuk, M. Maroda & A. Richard (eds.), Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany społecznej [Strategies and the System. Poles in the Face of Social Change] (pp. 97–166). Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
Gruszczyk-Kolczyńska, E. (ed.) (2009). Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji [Supporting Mental Development and Mathematical Education of Children in the Last Year of Preschool Education and in the First Year of School Education]. Warszawa: Wydawnictwa Nowa Era.
Gruszczyk-Kolczyńska, E. (ed.) (2012). O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli [About Mathematically Gifted Children. A Book for Parents and Teachers]. Warszawa: Wydawnictwo Nowa Era.
Gruszczyk-Kolczyńska, E. & Zielińska, E. (2004). Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się [Supporting the Mental Development of Three-year-olds and Older Children who Develop Slowly]. Warszawa: Wydawnictwo Nowa Era.
Grzeszczyk, E. (2003). Sukces. Amerykańskie wzory – polskie realia [Success. American Patterns – Polish Realities]. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
Hornowski, B. (1978). Rozwój inteligencji i uzdolnień specjalnych [Development of Intelligence and Special Aptitudes]. Warszawa: WSiP.
Klim-Klimaszewska, A. (2010). Pedagogika Przedszkolna [Preschool Pedagogy]. Warszawa: Instytut Wydawniczy ERICA.
Kojs, W. (2012). Mądrość w rozwoju i edukacji [Wisdom in Development and Education]. In: G. Kryk & M. Szepelawy (eds.), Edukacyjne dylematy dzieciństwa [Educational Dilemmas of Childhood] (pp. 98–135). Racibórz: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.
Kopp, I. & Lippitz, W. (2003). Moje nieczyste sumienie jest superwrażliwe. Badania nad dzieciństwem w Niemczech [My Impure Conscience is Super Sensitive. Childhood Research in Germany]. In: D. Urbaniach-Zając & J. Piekarska (eds.), Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych [Qualitative Orientations in Pedagogical Research]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Lewis, G. (1998). Jak wychowywać utalentowane dziecko [How to Raise a Gifted Child], transl. A. Pawełczak. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
Lewis, M. & Louis, B. (1990). Young Gifted Children. In: N. Colangelo & G.A. Davis (eds.), Handbook of Gifted Education (pp. 365–381). Boston: Allyn and Bacon.
Limont, W. (2010). Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować [A Gifted Student. How to Recognize and Work with Them]. Sopot: GWP.
Lipnicka, B. (2000). Kształtowanie zdolności i talentu dziecka – wspierająca funkcja rodziców [Shaping the Child’s Aptitude and Talent – the Supporting Role of Parents]. Kraków: Wydawnictwo Barbara.
Nosal, C. (1990). Psychologiczne modele umysłu [Psychological Models of the Mind]. Warszawa: PWN.
Nycz-Drąg, M. (2005). Dzieci wysokiej jakości w ponowoczesnym świecie. Esej o konieczności ryzyku i instytucjonalności dzieciństwa [High Quality Children in the Postmodern World. An Essay on the Necessity of Risk and the Institutional Nature of Childhood]. In: M. Nyczaj-Drąg & M. Głażewski (eds.), Współczesne przestrzenie edukacji [Contemporary Spaces of Education] (pp. 145–157). Kraków: Impuls.
Palska, H. (2000). Czy nowe style życia Polaków? Wybrane wymiary stylu życia „ludzi sukcesu” [New Polish Lifestyles? Selected Dimensions of the Lifestyle of “Successful People”]. In: H. Domański & A. Ostrowska (eds.), Jak żyją Polacy [How Do Poles Live?] (pp. 335–362). Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
Pufal-Struzik, I. (2008). O przekraczaniu granic własnych ograniczeń. Z perspektywy psychotransgresjonizmu [On Crossing the Limits of One’s Own Limitations. From the Perspective of Psychotransgressionism]. Kraków: Impuls.
Puślecki, W. (1998). Wspieranie elementarnych zdolności twórczych uczniów [Supporting Elementary Creative Abilities of Students]. Kraków: Impuls.
Przetacznik-Gierowska, M. (2002). Zmiany rozwojowe aktywności i działalności jednostki [Developmental Changes in the Activities of an Individual]. In: M. Przetacznik-Gierowska & M. Tyszkowa (eds.), Psychologia rozwoju człowieka [Psychology of Human Development] (pp. 151–188).Warszawa: PWN.
Stańczak, I. (2008). Wspieranie rozwoju zdolności uczniów w edukacji wczesnoszkolnej. Teoria i praktyka [Supporting the Development of Students’ Aptitudes in Early Childhood Education. Theory and Practice]. Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP.
Strelau, J. (1997). Inteligencja człowieka [Human Intelligence]. Kraków: Wydawnictwo “Żak”.
Szewczuk, W. (1990). Psychologia [Psychology]. Warszawa: WSiP.
Tyszkowa, M. (1995). Zdolności, osobowość i działalność uczniów [Students’ Aptitudes, Personalities, and Activities]. Warszawa: PWN.
Zyzik, E. & Grelowska, W. (2008). Po czym poznać dziecko zdolne [How to Recognize a Gifted Child]. In: I. Stańczak (ed.), Wspieranie rozwoju zdolności uczniów w edukacji wczesnoszkolnej. Teoria i praktyka [Supporting the Development of Students’ Abilities in Early Childhood Education. Theory and Practice] (pp. 27–31). Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP.
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.